Waar kom siektes vandaan?

Waar kom siekte vandaan? Wie het siekte geskep? Hoekom is siekte geskep?

Neem asseblief kennis dat die verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis baie dinge ten opsigte van hierdie onderwerp verander het. Dit beteken dat hoewel God die Vader siekte geskep het om mense mee te straf, Hy dit vandag nie meer doen nie. Hy doen dit nie meer nie want Hy het vir Jesus Christus reeds in ons plek gestraf. Lees hierdie joernaalinskrywing met hierdie waarheid, as die fondasie waarop die stellings staan. Wanneer jy hierdie gedeelte lees mag dit vir jou lyk asof God die Vader nog straf of dat Hy ‘n gewetenlose tiran is. Dit is egter nie die waarheid nie. Hy straf nie meer nie en Hy is ‘n God van liefde. Hierdie stellings hier onder gemaak word in hierdie joernaalinskrywing breedvoerig verduidelik en dien as ‘n agtergrond om te verduidelik waar siekte en straf oorspronklik ontstaan het.

God het siekte geskep as strafmiddel vir die sondes van die goddeloses of die onregverdiges. Hy het dit vir geen ander rede geskep as ‘n strafmaatreël nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Siekte is straf. Siekte is deel van die vloek. Die vloek is die strafmaatreëls van God. Siektes kom daarom al van vroeg in die Ou Testament af. Siekte kan net as ‘n strafmiddel aangewend word. Net God kan straf. God is dus die Skepper van siekte net soos wat Hy die Skepper van die hel is. Die hel het sy bestaansreg as gevolg van ‘n Godsbesluit. Siekte het bestaansreg as gevolg van ‘n Godsbesluit. Die hel en siekte is beide instrumente in die hand van God. Niemand het die hel of siektes ooit geskaak om daarmee onregverdige ongerymdhede te pleeg nie. Die hel en straf behoort aan God. Die hel en straf maak deel uit van God se raadsplan en sal deel van die skepping bly tot in ewigheid. Hoekom tot in ewigheid? Want die bose sal tot in ewigheid hulle straf in die hel moet uitdien.

Die duiwel kan nie mense siek maak nie net so min as wat hy jou in die hel kan gooi. Gód laat mense hel toe gaan en Hy gaan eendag sy engele gebruik om die bose en die goddelose mense in die helse vuur te werp. Hy gebruik nie demone om ander demone en goddelose mense in die hel te werp nie. Hy gebruik sy engele om dit te doen:

Openbaring 20:2-3, 9-10, 14-15

1 EN ek het ’n engel uit die hemel sien neerdaal, met die sleutel van die afgrond en ’n groot ketting in sy hand. 

2 En hy het die draak gegryp — die ou slang wat die duiwel en die Satan is — en hy het hom gebind duisend jaar lank,

3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie.

9 En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.

15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Openbaring 14:19-20

19 En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskuip van die grimmigheid van God.

20 En die parskuip is buitekant die stad getrap, en bloed het uit die parskuip gekom tot aan die tooms van die perde, tweehonderd myl ver.

Wanneer mense gearresteer word en in die tronk gegooi word, word hulle deur die goeie ouens gearresteer en in die tronk gegooi; polisiemanne en tronkbewaarders natuurlik. Hulle oefen straf uit.

Die duiwel kan nie straf uitoefen nie. Ek wil dit graag deur middel van ‘n paar belangrike stellings verduidelik: Die duiwel is nie ‘n wettige heerser nie. Hy is nie die koning van ‘n land of van ‘n wettige koninkryk nie. Hy besit niks nie. Hy het probeer om die aarde, wat aan God behoort, te steel, maar Jesus Christus het dit weer teruggevat. Hy het die aarde weer aan die mens teruggegee. Net ‘n wettige heerser van ‘n land kan wettiglik oor daardie land regeer. Net ‘n wettige koning of wettige heerser van ‘n koninkryk kan landswette opstel. Net ‘n wettige koning kan landswette aankondig of bekragtig. Net ‘n wettige heerser kan dit op die inwoners van die land van toepassing maak. Dit is dus net ‘n wettige koning of ‘n wettige heerser van ‘n land, of van ‘n koninkryk, wat strafmaatreëls in plek kan sit en kan toepas om die mense te straf wat sy wette oortree. Dit klink dalk na ‘n sprokie maar dit is presies hoe God se koninkryk beginsels funksioneer.

Wie is die enigste wettige outokratiese Koning in die heelal wat wettiglik strafmaatreëls in plek kan stel sonder om enige ander lewende wese te konsidereer? Wie kan alles en almal wat leef aan hierdie wette onderwerp? Natuurlik! Behalwe vir die almagtige God van Abraham, Isak en Jakob is daar geen ander god in die heelal wat dit kan doen nie. God het alles gemaak wat bestaan. Hy het self gesê dat daar geen ander God bestaan behalwe Hy nie.

As Skepper van alles wat bestaan is Hy die alleen Heerser oor alles. Die hele skepping sal doodeenvoudig die knie voor hierdie almagtige God móét buig. Daar is vir die skepsel geen ander keuse as om hom of haar aan die Skepper te onderwerp nie. Ja, ons het ‘n keuse maar as ons Hom nie nou vrywilliglik gehoorsaam en dien nie, gaan ons eendag gedwing word om die knie voor Hom te buig. In die laaste geval gaan die ewige oordeel in die helse vuur egter verewig ons voorland wees.

God is nie ‘n tiran nie maar ‘n wonderlike God. Volmaakte liefde en genade kom van Hom af. Hy is ‘n goeie God wat goedheid en guns gee aan almal wat Hom gehoorsaam is. Hy is egter ook ‘n God wat straf. Hy beskerm sy skepping deur boosheid die hok te slaan en dit te straf. Het Hy die reg om die aarde se bewoners of enigiemand anders te straf omdat hulle sy wette oortree? Beslis ja! Die skepsel is nie bo die Skepper verhewe nie. Selfs regverdige skepsels (kinders van God) verstaan dat straf absoluut noodsaaklik is in die skepping van God. As daar nie straf was nie sou die skepping in totale chaos en ellende verval het.

Kyk wat sê Jesaja 45:6-7

…Ek is die Here, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die Here, is dit wat al hierdie dinge doen.

“Onheil” in hierdie Skrifgedeelte is niks anders as die strafmaatreëls van God nie. Eintlik maak dit van Hom ‘n regverdige God. Hy straf diegene wat die hulpelose onderdruk. God beskerm die mensdom teen gewetenlose geweldenaars. Hy straf nasies wat sy wette oortree. Die God van die Ou Testament het definitief gestraf. Hy het onheil oor die onregverdige gebring. Straf bring regverdigheid.

In Deuteronomium 27 en 28 en op nog ander plekke in die Ou Testament lees ons van die strafmaatreëls wat God in plek gesit het. Hierdie strafmaatreëls sou toegepas word as die volk Israel Hom ongehoorsaam sou wees deur sy wette nie te hou nie en/of agter ander gode aanhardloop.

In Deuteronomium 27:11-26 lees ons eers van die uitspreek van die vloeke:

11 En Moses het aan die volk op dié dag bevel gegee en gesê:

12 Hierdie stamme moet staan om die volk te seën op die berg Gerísim as julle deur die Jordaan getrek het: Símeon en Levi en Juda en Íssaskar en Josef en Benjamin.

13 En hierdie moet staan om te vervloek op die berg Ebal: Ruben, Gad en Aser en Sébulon, Dan en Náftali.

14 En die Leviete moet verklaar en aan al die manne van Israel hardop sê:

15 Vervloek is die man wat ’n gesnede of gegote beeld maak, ’n gruwel vir die Here, werk van ’n ambagsman se hande, en dit in die geheim opstel; en die hele volk moet antwoord en sê: Amen.

16 Vervloek is hy wat sy vader of sy moeder verag; en die hele volk moet sê: Amen.

17 Vervloek is hy wat sy naaste se grenslyn verlê; en die hele volk moet sê: Amen.

18 Vervloek is hy wat ’n blinde op die dwaalweg lei; en die hele volk moet sê: Amen.

19 Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen.

20 Vervloek is hy wat met die vrou van sy vader gemeenskap het, want hy het die kombers van sy vader opgelig; en die hele volk moet sê: Amen.

21 Vervloek is hy wat met enige dier gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

22 Vervloek is hy wat met sy suster, die dogter van sy vader of die dogter van sy moeder, gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

23 Vervloek is hy wat met sy skoonmoeder gemeenskap het; en die hele volk moet sê: Amen.

24 Vervloek is hy wat sy naaste in die geheim doodslaan; en die hele volk moet sê: Amen.

25 Vervloek is hy wat ’n omkoopgeskenk aanneem om ’n persoon — onskuldige bloed — dood te slaan; en die hele volk moet sê: Amen.

26 Vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie; en die hele volk moet sê: Amen.

Hoekom is daar in hierdie Skrifgedeelte vloeke uitgespreek oor die oortreders? Die uitspreek van hierdie vloeke het beteken dat as iemand hierdie wette oortree het, dan moes die strafmaatreëls van God uitgevoer word. Die volk moet dus die toepaslike straf vir die spesifieke oortreding uitvoer met betrekking tot so ‘n persoon. Dit het egter ook beteken dat God self ook sy strafmaatreëls oor die volk en oor individue sou uitvoer wat sy wette oortree. Vloeke is die aankondiging van straf. Dit laat mens aan die hof dink. Wanneer die regter in ‘n kriminele hofsaak die uitspraak formuleer, neem hy as grondslag, nie net die definisie van die wet nie maar ook die feit dat die oortreding strafbaar is asook die gepaste straf in aanmerking vir die offisiële hofuitspraak. Die uitspreek van ‘n vloek sê dat daar ‘n oortreding gepleeg is en dat die oortreder gestraf moet word. Bloedlyn vloeke byvoorbeeld, impliseer dat daar ‘n oortreding was, iets wat een van jou voorouers gepleeg het, en nou moet jy in sy plek gestraf word. Ons weet egter dat die bloedlyn vloeke leerstelling vals is en nooit deur God op gelowiges (Ou Testament en Nuwe Testament) geplaas is nie. Dit was net op diegene geplaas wat Hom gehaat het maar ook net vir ‘n baie kort rukkie en ook net in die Ou Testament.

In Deuteronomium 28:21-35, 59-61 lees ons weer wat God se strafmaatreëls was. Ons gaan nie almal uitlig nie maar net ‘n paar Skrifgedeeltes rondom siekte en ellende uitlig:

21 Die Here sal maak dat die pes jou aankleef totdat Hy jou vernietig uit die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem.

22 Die Here sal jou swaar tref met tering en koors en vurige koors en ontsteking en droogte en brandkoring en heuningdou; en hulle sal jou vervolg totdat jy omkom.

23 En jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper, en die aarde wat onder jou is, yster wees.

24 Die Here sal die reën van jou land poeier en stof maak; van die hemel sal dit op jou afkom totdat jy verdelg is.

25 Die Here sal maak dat jy voor jou vyande verslaan word; op een pad sal jy teen hom uittrek en op sewe paaie sal jy voor hom uit vlug — en jy sal ’n skrikbeeld vir al die koninkryke van die aarde word.

26 En jou lyke sal as voedsel dien vir al die voëls van die hemel en vir die diere van die aarde sonder dat iemand hulle skrikmaak.

27 Die Here sal jou swaar tref met swere van Egipte en met geswelle en skurfte en uitslag waarvan jy nie kan gesond word nie.

28 Die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring,

29 sodat jy op die middag sal rondtas soos die blinde in die donker rondtas, en in jou weë sal jy geen voorspoed hê nie; maar jy sal altyddeur net verdruk en beroof wees sonder dat daar ’n helper is.

30 Jy sal jou met ’n vrou verloof, maar ’n ander man sal haar skend; ’n huis sal jy bou, maar daarin nie woon nie; ’n wingerd plant, maar dit nie in gebruik neem nie.

31 Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie; jou esel word voor jou weggeroof en sal na jou nie terugkom nie; jou kleinvee word aan jou vyande gegee sonder dat daar vir jou ’n helper is.

32 Jou seuns en jou dogters word aan ’n ander volk gegee, terwyl jou oë dit sien en die hele dag na hulle smag sonder dat jy daar iets aan kan doen.

33 Die vrugte van jou land en al jou werk sal ’n volk eet wat jy nie ken nie; en jy sal altyddeur net verdruk en hard behandel word.

34 En jy sal kranksinnig wees vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien.

35 Die Here sal jou tref met bose swere aan die knieë en aan die bene — waarvan jy nie gesond kan word nie — van jou voetsool tot jou skedel

59 dan sal die Here oor jou en oor jou nageslag buitengewone plae bring, groot en aanhoudende plae, en kwaadaardige en aanhoudende siektes;

60 en Hy sal weer op jou bring al die kwale van Egipte waarvoor jy bang was, sodat hulle jou aanklewe.

61 Ook allerhande siektes en allerhande plae wat in die boek van hierdie wet nie geskrywe is nie, dié sal die Here teen jou laat opkom totdat jy verdelg is.

Hier kan ons nou duidelik sien waar al die ellendes wat oor die mensdom gekom het vandaan kom. Dit het van God af gekom. Beslis nie van die duiwel af nie. Daar is nog ander strafmaatreëls soos armoede, wanhoop, nederlae tydens oorloë, onvrugbaarheid, natuurrampe, berowing, teëspoed, ballingskap en so meer. Orals in hierdie en ander Skrifgedeeltes lees ons die volgende: Die “Here sal jou tref” of “die Here sal dit oor jou laat kom”. Siekte is nooit ‘n seëning nie. Dit is altyd ‘n vloek want God het siekte geskep om mee te straf.

Hoekom het dit van Hom af gekom? Omdat Hy die Heerser, Koning en God van die heelal is en die reg gehad het om sonde te straf. Niemand kan God voorskryf of sy weë bevraagteken nie. Hy is ‘n regverdige God en sy weë is altyd regverdig. Wanneer God iemand in die Ou Testament gestraf het kan jy maar weet, so ‘n persoon het dit deeglik verdien om gestraf te word.

Ek wil net weer herhaal dat net God kan straf. In die Ou Testament het Hy die leierskap van die volk self gebruik om sy straf uit te voer bo en behalwe vir die straf wat Hy persoonlik uitgevoer het. Die duiwel kan geen strafmaatreëls uitvoer nie en God gebruik hom ook nie om sy strafmaatreëls uit te voer nie. ‘n Goeie aardse vader gee self sy kinders ‘n pak slae. Hy gaan soek nie iewers in die nag ‘n bose, goddelose, haatdraende, sataniese maniak, bring hom huistoe en vra hom om sy kind ‘n pak slae te gee nie. God straf self want Hy is ons Vader.

Net ‘n God kan straf. Die duiwel was nog nooit ‘n God nie, selfs nie in die Ou Testament nie. Hy word genoem die god van hierdie wêreld maar dit het hom nog nooit die God van hierdie wêreld gemaak nie. Hy was nog altyd ‘n leuenaar en ‘n verleier wat die mens uit sy besittings en uit sy posisie van heerskappy verneuk het. Die duiwel kan nie siektes of enige ander ellendes op ons lê nie want hy kan nie straf nie. Hy kan nie ‘n haar op ons hoofde beskadig nie.

(Ek wil dit nie vooruit loop nie maar dit is eintlik onsself wat siektes oor ons laat kom. Nie die duiwel nie en ook nie (meer) God nie. Ek bespreek dit hier onder)

Selfs in die Ou Testament voor die kruisiging van Jesus Christus het God self sy strafmaatreëls uitgevoer. Straf kom van God af. Hy het dalk een nasie gebruik om ‘n ander nasie te straf maar dit is steeds Hy wat straf. Hy het ook die owerhede gebruik om te straf maar dit was steeds Hy wat gestraf het. God plaas die owerhede in plek juis om orde te handhaaf en straf uit te voer.

Ons lees ook in Jesaja 53 ‘n hele paar Skrifgedeeltes wat bevestig dat dit ook God was wat Jesus in ons plek gestraf het. Hy het nie die duiwel gaan haal om Jesus te straf nie, nee, Hy het self die straf op Jesus laat neerkom. Net Hy kon dit doen want net Hy is God. Net ‘n God kan straf. En daar is net een God!

Jesaja 53:4, 6, 10

4 Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte — dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.

6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.

10 Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ’n skuldoffer aangebied het, sal Hy ’n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees.

Dit het God die Vader behaag om vir Jesus Christus in ons plek te verbrysel. Hy het Hom in ons plek krank (siek) gemaak. Hoekom? Omdat Hy die mens so lief gehad het, het Hy kans gesien om sy Seun te verbrysel en te straf vir ons sonde.

Die doel met hierdie gedeelte is om twee dinge baie duidelik te maak. Eerstens: Siektes is nie net sommer onskuldig op mense gesit nie. Siektes was deel van die vloek van die wet en ‘n strafmaatreël van God. Tweedens: Net God kan siek maak of straf. Niemand anders nie.

Ons weet dat God vandag nie meer straf nie. Nadat Hy vir Jesus Christus in die hele mensdom se plek gestraf het, is straf verby, behalwe vir hulle wat Jesus Christus en sy bloed verwerp het. Wanneer sulke mense tot sterwe kom of wanneer die genade tyd vir hulle uithardloop, dan slaan die vloek op hulle toe. Sulke mense moet dan self die straf van hulle sondes dra omdat hulle vir Jesus Christus en sy bloed, waarmee Hy hulle losgekoop het, verwerp het. Sommige mense ervaar dat dinge liederlik verkeerd loop op hulle ou dag. Hulle verloor hulle gesondheid en hulle verloor hulle geld en hulle besittings. Sy hele lewe lank was alles redelik skaflik maar nou op sy oudag loop dinge erg verkeerd. Wat het hier gebeur? Die genade tyd van God het vir hom uitgehardloop. Hy begin die straf dra vir sy eie sonde. Sulke mense sterf redelik gou wanneer die genade tyd vir hom uitgehardloop het, meesal onmiddellik. Kom ons lees net weer Jesaja 65:20

Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word.

Hierdie gedeelte in Jesaja was ‘n profetiese verwysing na die instelling van die koninkryk van Jesus Christus, die genade tyd van God.

As daar dan nie meer straf is nie, hoekom word ons vandag nog siek?

Ons het reeds behandel waar siekte vandag vandaan kom. Siekte is die natuurlike gevolge van sondige aktiwiteite soos die gebruik van dwelms, geweld, haat, onvergewensgesindheid en nog ander dergelike sondes. Siekte kom egter ook as gevolg van ongeloof. Mense glo doodeenvoudig nie dat Christus Jesus ook vir ons siekte betaal het nie. Ander betwyfel hierdie waarheid. Daarom is kinders van God siek en daarom gaan hulle dood aan siektes. Dit het niks met straf of bloedlyn vloeke te doen nie. God het bepaal dat die gelowige deur die geloof sal lewe. Hy het bepaal dat ons nie net van brood alleen sal lewe nie maar ook van elke woord wat ooit deur sy mond uitgegaan het. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons bring self siekte en ellende oor ons. Net soos wat iemand die straf van die hel oor homself bring deur Jesus Christus te verwerp, net so bring ons siekte oor onsself deur Jesus se verlossingswerk met betrekking tot genesing te verwerp. Jy kry wat jy glo! Jy kry wat jy vrees! Jy betaal die prys vir verkeerde keuses. Hoekom sal ons die hel oor onsself bring en nie siekte nie. Dit is een en dieselfde ding: Straf!

Wanneer die Bybel praat van mense wat siek is omdat hulle deur die satan gebind is, is dit die gevolg van sondige aktiwiteite of ongeloof in ons lewens. Daar is op hierdie aarde net een persoon wat jou siek kan maak. Dit is jyself. Ander mense kan ons nie siek maak nie. Die duiwel kan ons nie siek maak nie. God maak ons nie meer siek nie. Ons kan egter vir die duiwel toestemming gee om ons siek te maak. Ons laat hom toe om ons siek te maak deur ons woorde en ons dade. Onthou dat die engele van God en ook die gevalle engele van die duiwel die woorde wat ons spreek tot uitvoer bring. Ons spreek dood oor onsself en die gevalle engele (demone) bring dit tot stand (Psalm 103:20) .

Kenneth Hagin het baie keer duiwels uit mense gedryf wat sekere siektes veroorsaak het. Hy het byvoorbeeld ‘n hele paar keer vir ‘n sekere dame gebid wat longkanker gehad het. Sy wou doodeenvoudig nie gesond word nie. Op ‘n dag toe hy weer vir haar gebid het het hy skielik in die gees wêreld gesien. Hy het ‘n klein demoontjie aan haar longe sien hang. Hierdie siekte was nie gewone longkanker nie maar ‘n demonies veroorsaakte longkanker. Kenneth het die demoon uitgedryf en die dame was onmiddelik genees. Somtyds moet demone ook uitgedryf word vir epilepsie en skoliose.

Hierdie voorval laat dit voorkom asof die duiwel en sy demone ons sommer net kan siek maak. Dit is egter nie die waarheid nie. Ons bring siektes oor onsself deur sondige aktiwiteite, vrees, ongeloof, bitterheid en onvergewensgesindheid. Ons gee die duiwel ‘n oop deur en ons maak ‘n oorgawe aan die bose. Ons het die hef ten alle tye in die hand. Dit is óns besluite wat die gang van ons lewens bepaal. Ons is definitief nooit oorgelewer aan omstandighede buite ons beheer nie. Ons kan oor alle omstandighede heers as ‘n koning en ‘n priester in die koninkryk van God. Ons kan letterlik nooit die skuld op enigeen pak behalwe onsself nie. Die sinne in hierdie paragraaf begin hoofsaaklik met die woordjie “ons”. Die hele Skrif, die Ou Testament en die Nuwe Testament, verduidelik baie breedvoerig dat wonderlike seëninge oor regverdige mense kom en allerhande ellendes oor onregverdige mense kom, direk as gevolg van hulle besluite en hulle dade.

Bekeer jou en lewe in harmonie met God en met mense. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. Hou jou besig met alles wat mooi en goed is. Bedink hierdie dinge. Lê alles wat sleg is af.

Wanneer mense deur woorde en dade toegelaat het dat die bose ‘n vesting in hulle opgerig het is bevryding ‘n bietjie moeiliker. Wat moet ons doen as sodanige persoon nie oorwinning oor slegte gewoontes en sondes kan kry nie? Hy moet daaroor gaan vas en bid. Hy moet God smeek om hom te help. Hy moet alles doen wat hy kan om van die sonde ontslae te raak. As ons dit regtig bedoel en regtig ernstig is daaroor sal ons oorwinning kry. God sal ons help.

Wanneer iemand sodanig deur ‘n bose gees beheer word dat hy regtig nie oorwinning kan kry nie, dan het hy bevryding nodig. In so ‘n geval moet ons die demoon of demone uit hom uitdryf en hom bevry. Ons moet dit egter opvolg met raadgewing en ondersteuning om ‘n herhaling van hierdie situasie te voorkom.

Kan mense sommer net onskuldig siek word?

Baie mense glo dat ons in ‘n gebroke wêreld bly en dat siekte en genesing bloot deel van hierdie gebrokenheid is. Volgens hierdie mense kan siekte nie regtig altyd voorkom word nie en word ons ook nie altyd genees nie. Dit is maar soos dit is. Ons leef in ‘n gebroke wêreld. Dit is nie altyd ons skuld nie en die redes hoekom ons nie altyd Goddelike genesing ontvang nie is nie altyd bekend aan ons nie. Soms is dit bloot net verkeerde eetgewoontes of bloot toevallig. Soms is dit bloot net familie siektes. Hierdie stellings is alles leuens so reg uit die hel uit. Dit is nie die waarheid nie. Siektes en ellendes kom van sonde, ongeloof, haat, onvergewensgesindheid, bitterheid, vrees, en allerhande ongeregtighede. Dit kan alles egter in een woord saamgevat word: Sonde. Daar is baie min uitsonderings, wat ons wel later in die boek gaan behandel. Hierdie uitsonderings is egter ook maar ‘n gevolg van ons eie nalatigheid en ongeloof.

Ja, ons lewe in ‘n gebroke wêreld. Nee, ons is nie aan hierdie gebroke wêreld onderworpe nie want ons leef ook, of ons lewe eintlik, in die koninkryk van God. In die koninkryk van God is wette en beginsels in plek wat een honderd persent “foolproof” is. In die koninkryk van God funksioneer die beginsels van God altyd konstant. ‘n Mens kan jou lewe konstant daarvolgens inrig. Daar is standvastigheid. Daar is geen grys areas nie. Dit werk altyd soos die wet van swaartekrag, wat ek reeds elders in die boek genoem het. As ons God nie ken nie en sy woord nie ken nie, dan begin ons egter twyfel. Dan kom daar ‘n mistigheid oor sy weë en oor die koninkryk beginsels van God. Dan is ons nie meer seker oor baie dinge nie.

Daar is egter ‘n wonderlike openbaring vir hulle wat God ken en sy woord ken: Deur die verlossingswerk van Jesus Christus het God ons in totaliteit verlos. In Christus is daar vir ons volmaakte voorsiening gemaak op elke gebied van ons menswees. Alles is reeds vir ons gedoen. Ons moet maar net in God se voorsiening in skakel en ons erfenis in besit neem.

In Deuteronomium 7:12-15 maak God ‘n wonderlike belofte aan die Israeliete:

12 En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het;

13 en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

14 Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie.

15 En die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat.

Eksodus 15:26

en gesê: As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die Here wat jou gesond maak.

Die mensdom leef vanaf die sondeval al in ‘n gebroke wêreld. Ondanks ‘n gebroke wêreld, kon die Israeliete gesond rondloop omdat God elke krankheid van hulle af weggeneem het terwyl hulle vyande aan siektes blootgestel was. Dit is wat werklik in Israel gebeur het.

In Egipte was die Egiptenare deur die plae geteister terwyl die kinders van Jakob nie deur die plae geteister was nie. Toe die Israeliete Egipteland verlaat het was daar vir veertig jaar lank in die woestyn nie ‘n enkele siek man, vrou of kind in die hele bevolking nie. Ons lees daarvan in Psalm 105:37. Hulle klere het vir veertig jaar lank nie aan hulle liggame geslyt nie. Hulle skoene het aan die kinders se voete saam met hulle voete gegroei en nooit te klein geword nie.

Die beloftes van God aan die Israeliete in Deuteronomium 28:1-14 was net goedheid en guns, voorspoed, vrede, gesondheid en beskerming as hulle sy wil doen en sy gebooie gehoorsaam is:

1 AS jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde.

2 En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God.

3 Geseënd sal jy wees in die stad, en geseënd sal jy wees in die veld.

4 Geseënd sal wees die vrug van jou liggaam en die vrugte van jou land en die vrug van jou vee, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee.

5 Geseënd sal wees jou mandjie en jou bakskottel.

6 Geseënd sal jy wees by jou ingang, en geseënd sal jy wees by jou uitgang.

7 Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word; op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uit vlug.

8 Die Here sal die seën oor jou gebied in jou skure en in alles waar jy jou hand aan slaan; en Hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee.

Die Here sal jou vir Hom as heilige volk bevestig soos Hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel.

10 En al die volke van die aarde sal sien dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees.

11 En die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met ’n eed beloof het om aan jou te gee.

12 Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak om die reën van jou land op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën; en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie.

13 En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie as jy luister na die gebooie van die Here jou God wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen,

14 en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop om hulle te dien nie.

Dieselfde beloftes is vandag van toepassing op ons ook. Omdat ons nie met sondige aktiwiteite besig is nie kom daar nie siektes en ellendes oor ons nie. Omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat welgevallig is voor God, gaan dit goed met ons. Geen siekte, ellende en allerhande ongewenste dinge kom oor ons of gebeur met ons nie want ons streef na heiligmaking, ons het geloof in die woord van God en ons leef uit genade, deur die geloof, omdat ons ons erfporsie opgeneem het. Sy woord is in ons hartkamers vas gepleister. Goddelike voorsiening, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding behoort aan ons.

Wanneer ons net soos die Israeliete ons rug op God draai en ons besig hou met allerhande sondige aktiwiteite dan soek ons vir moeilikheid. Dit is dan wanneer ons allerhande ellende oor onsself bring. Ons maai wat ons saai. Ons geloofslewe begin skade lei. Ons maak verkeerde deure oop en ons stel onsself bloot aan die bose. Ons begin dan oor baie goed twyfel. Wanneer ons in God se woord en in God se beloftes twyfel, dan word ons blootgestel.

Is dit moeilik om in God se beloftes en in sy woord te glo? Nee, dit is nie so moeilik nie. Nie as jy gereeld op die woord van God mediteer en dit in jou hartkamers vasmessel nie. Nie as jy ‘n intieme liefdesverhouding met Christus Jesus deel nie. Nie as jy weet dat die woord van God en sy beloftes altyd gewaarborg is nie. Nie as jy weet dat daardie beloftes altyd in werking tree as enigiemand dit in sy lewe toepas nie. Soos die wet van swaartekrag! Dit werk altyd! Dit is absoluut een honderd persent onmoontlik om nie te werk vir jou nie.

Wie het die koninkryk beginsels van God vasgestel of bepaal?

As ons wil weet wat ‘n Toyota Fortuner kan doen, hoe om dit te diens en wat ons kan doen om dit altyd in ‘n goeie werkende toestand te hou, vir wie nader ons vir al hierdie inligting? Vir Toyota natuurlik! Hulle het die Fortuner ontwerp en geproduseer. Dit is net vanselfsprekend dat hulle heeltemal op hoogte met al die tegniese aspekte rondom die instandhouding van die Fortuner sal wees.

God het die mens geskape. Hy het nie net die mens nie maar die hele skepping geskape. Hy het alle wysheid in pag en Hy is ver bokant die skepping verhewe. Daar is niks onbekend of vreemd vir God nie. Hy is alomteenwoordig, almagtig en alwetend. Ons moet Hóm nader as ons wysheid wil bekom aangaande die skepping en ook aangaande die mens. God het juis die Bybel vir die mensdom beskikbaar gemaak om ons op hoogte te bring met sy wil en ook die beginsels wat sy koninkryk beheer.

As jy wil weet hoekom iemand siek is moet jy na God en sy woord toe gaan om antwoorde op jou vrae te kry. Ons weet reeds dat dit God is wat siekte geskep het. Dit maak Hom die “Fundi” wanneer dit by siekte kom. Hy is die mees ingeligte deskundige op hierdie gebied want Hy het dit geskep. Kom ons kyk ‘n bietjie wat sê God oor genesing van die siektes wat Hy geskep het:

Jakobus 5:14-16

14 Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die Here met olie gesalf het.

15 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.

16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ’n regverdige het groot krag.

Hierdie is die instruksie van die Almagtige God met betrekking tot wat ons moet doen as ons siek is. Hy is die een wat óns geskep het. Hy is die een wat siekte geskep het. Hy is die een wat weet hoekom ons siek word. Hy is die een wat weet wat ons moet doen as ons siek is. Daarom gee Hy ons instruksies oor wat ons moet doen as ons siek is.

Hy is ook die een wat sy kinders beveel het om uit te gaan en die siekes te gaan genees. Ons lees dit in Mattheus 10:8

Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Ons weet dat Jesus Christus die groot Geneesheer is. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons is deur God aangestel om die verlossingswerk van Jesus Christus voort te sit. Ons is nie net gestuur om die koninkryk te verkondig nie maar ook om die mense te genees. Hy het vir die kerk, sy kinders, mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke kwaal te genees. Hy het ook gesê dat die werke wat Hy gedoen het, sal ons ook doen en groter werke as dit. Dit is God se wil vir die mensdom met betrekking tot siekte en genesing. Hy het voorsiening gemaak vir genesing. Jakobus 5 is baie duidelik oor hierdie beginsel. Laat die ouderlinge vir jou bid en jy sal gesond word. Dit is ‘n wet in die koninkryk van God. Dit is absoluut “foolproof”. Dit is gewaarborg!

Glo jou ouderling nie in Goddelike genesing nie? Soek dan ‘n ander plek van aanbidding. Soek ‘n plek waar die gemeente in Goddelike genesing glo. Andersins kan jy self direk tot God bid. As sy woord in julle bly dan kan julle Hom vra net wat julle wil en julle sal dit verkry. As iemand in sy hart nie twyfel nie dan kan hy vir hierdie berg sê…en wat hy ook al sê sal gebeur. Ons het geen verskoning nie. Onthou, daar bestaan nie soiets soos ‘n ongeneesbaar siekte nie. Alle siekte is vir God ewe maklik om te genees.

Toyota se voertuie word deur gekwalifiseerde motor werktuigkundiges gediens en herstel. Hulle werk vir Toyota of hulle het opleiding ontvang volgens die diens en herstel prosedures van Toyota.

Die kerk is deur God aangestel om mense te genees. Hy het sy prosedures in plek gesit en die medewerkers van Jesus Christus funksioneer daarvolgens. Hulle voer hierdie werk uit vir God. Wie is die medewerkers van God? Dit is gelowige, Heilige Gees vervulde kinders van God. Hulle is die geneeshere van die wêreld.

Die hele wêreld, insluitende kinders van God, hardloop egter na dokters en die professionele medici toe vir genesing. As iemand wil weet wat fout met hom is gaan vra hy vir ‘n dokter. As iemand gesond wil word gaan sien hy ‘n dokter of ‘n spesialis of sy apteker. Mense wend hulle tot mediese tydskrifte en mediese boeke. Hulle volg TV programme vir mediese raad met betrekking tot mediese kondisies en mediese deurbrake. Hulle luister na radio programme waarin mediese advies gegee word. Mense word gebreinspoel om dit te doen. Hoeveel keer hoor mens nie die volgende woorde in advertensies nie? “Ask your docter.”

Om uit te vind wat God, die Bybel of die kerk oor siekte sê is nie eens ‘n opsie nie. Mense ignoreer die “Deskundige” oor die onderwerp van siekte en genesing totaal en al. Selfs kinders van God doen dit ook. God is gewoonlik die laaste uitweg as al die ander wêreldse pogings tot genesing gefaal het. Hoekom lê die bediening in die hande van die mediese professie? Hoekom lê dit nie in die hande van die kerk nie? Kyk wat sê Esegiël 34:12, 15 en 16 hieroor:

12 Soos ’n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal Ek vir my skape sorg; en Ek sal hulle red uit al die plekke waarheen hulle verstrooi is, op die dag van wolke en donkerheid.

15 Ek self sal my skape oppas, en Ek self sal hulle laat lê en rus, spreek die Here Here.

16 Die wat verlore is, sal Ek soek, en wat weggedryf is, sal Ek terugbring, en wat gewond is, sal Ek verbind, en die siekes sal Ek versterk; maar die vettes en die sterkes sal Ek verdelg: Ek sal hulle oppas soos dit reg is.

Kyk ook wat sê Jesaja 61:1-3

1 DIE Gees van die Here Here is op My, omdat die Here My gesalf het om ’n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ’n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis;

2 om uit te roep ’n jaar van die welbehae van die Here en ’n dag van die wraak van onse God; om al die treurendes te troos;

3 om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde-olie vir treurigheid, ’n gewaad van lof vir ’n verslae gees; sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, ’n planting van die Here, tot sy verheerliking.

Jesaja 53:5

Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel;die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Jesus se hele bediening op aarde was eerstens om mense te red deur bekering en tweedens om hulle te genees. Dié twee aspekte loop altyd hand en hand. Hy het die land deurgegaan en die koninkryk van God verkondig. Hy het goed gedoen en almal genees en duiwels uitgedryf. Hy het die twaalf en later die veertig gesalf om ook uit te gaan om die koninkryk van God te verkondig, goed te doen, die mense te genees en duiwels uit te dryf. Later, net voor Jesus opgevaar het hemel toe het Hy die hele mensdom van alle eeue gesalf en uitgestuur om die hele wêreld in te gaan, goed te doen, die evangelie te verkondig, mense te genees en duiwels uit te dryf. In wie se hande het God die bediening van genesing toevertrou? In die kerk se hande. Die mediese professie het egter Goddelike genesing vervang met mediese behandeling. Dit het duiwel uitdrywing en woord berading vervang met psigiatriese behandeling.

Is die mediese professie boos? Is dit sonde om van die mediese professie gebruik te maak? Nee, definitief nie. Hulle kan vir jou tyd uitkoop om jou lewe reg te kry. Hulle kan vir jou tyd uitkoop om die werklike oorsaak van jou siekte toestand te identifiseer sodat jy dit met God kan uitklaar. Moet egter nooit jou hoop en jou vertroue in die mediese professie sit nie. Jy gaan ‘n baie onaangename verassing kry. Eventueel gaan dit jou lewe kos. Moet nooit jou hoop op medikasie sit nie. Dit gaan eventueel jou lewe kos.

Kinders van God wat by die mediese professie vassteek vir genesing gaan eventueel negatiewe ervarings hê. Kan ons werklik verwag dat dit altyd met ons goed moet gaan as God nie ons Geneesheer is nie. Hoe het dit gebeur dat dokters, dikwels ongeredde mense, die rol van die kerk oor gevat het? Dokters en spesialiste is nie vyfvoudige bedienaars nie! Wie het hulle aangestel om die bedienaars van God te vervang as die spesialiste en die geneeshere van die wêreld wanneer dit kom by siekte en genesing. Dit is nie God wat hulle aangestel het nie. God het gesê dat ons die ouderlinge moet inroep. As iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge inroep sodat hulle hom met olie kan salf en vir hom bid en hy sal gesond word. As iemand siek is onder julle, laat hom die ouderlinge inroep…Na wie toe moet ons gaan? Na die ouderlinge toe natuurlik. Kan dit duideliker gestel word as dit? Waar in die hele Bybel het God ooit iemand na ‘n dokter verwys? Hy het dit nog nooit gedoen nie en Hy sal dit nooit doen nie. Hoekom nie? Siekte is ‘n geestelike kondisie. Dit moet geestelik aangespreek word. Die medici funksioneer op die fisiese gebied. Hulle kan net op die simptome van siekte konsentreer en nie op die oorsake nie.

Henry W. Wright, ‘n mediese dokter, moes hierdie vrae ook met homself uitmaak. As mediese dokter het hy ‘n sekere oogpunt met betrekking tot siekte en genesing gehad. Hy is egter ook ‘n herder en ‘n bedienaar van die woord van God en daarom het hy ook die wil van God met betrekking tot hierdie onderwerp gesoek. Dit is wat hy daaroor te sê het:

In understanding disease – spiritual, psychological and biological – we will find that the Bible has a lot to say about the subject. I am privileged to be on the “cutting edge”of medicine from coast-to-coast because of this Biblical understanding of disease. There are doctors as well as therapists, psychologists, pastors and individuals across America who consult with me.

It is a funny thing to minister on the “cutting edge” of medicine. It is an enigma to the medical community. As one doctor said, “What is a pastor from Georgia doing messing around with disease?” Well I am messing around with it because my Boss is the Great Physician. I am messing around in it because the Creator of all flesh is the one who knows what is wrong with us. I am messing around in it because God ordained it. I’ll show you in Scripture that the pastor is to be responsible for all of the affairs of God’s people.

I think, and I say this very carefully, God is ticked off at the psychologists being the pastors of America. If there are any psychologists reading this, I love you man, I love you woman. But I do think you have taken some things away from the pastors that are rightfully theirs to deal with. Under Old-Testament law, if anyone had leprosy, in order to be considered cured, to whom did they go show themselves? The priest. In the New-Testament, it goes a little further. James say:

Is any sick among you? Let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the Name of the Lord: And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sin, they shall be forgiven him. James 4:14-15

– Dr. Henry W. Wright

Wat Dr. Wright eintlik hier sê is dat genesing eintlik in die hande van God en die kerk lê. Die mediese professie is eintlik vir mense wat weier om hulle te bekeer en wat daarom God nie kan nader vir genesing nie. Ek stem saam met sy siening oor die psigiatrie. Hierdie professie het eintlik geen bestaansreg nie. Dit kan selfs vir ongeredde mense van geen nut wees nie. Inteendeel, hierdie professie rig ontsaglike groot skade aan en is eintlik krimineel in hulle optrede.

Die mediese professie praat saam oor die ontsaglike groot skade wat die psigiatriese professie veroorsaak. Hulle erken egter nie almal dat die mediese professie net soveel skade aanrig nie. Eerstens skryf mediese dokters ‘n groot hoeveelheid baie gevaarlike psigiatriese medikasie voor. Tweedens is baie van hulle eie medikasie net so gevaarlik soos psigiatriese medikasie. Derdens is daar geen verskil ten opsigte van die onetiese praktyke wat farmaseutiese vervaardiging maatskappye volg tydens die vervaardiging van medikasie vir die mediese professie nie. Inteendeel, dit is dieselfde maatskappye wat beide psigiatriese medikasie en medikasie vir die mediese professie vervaardig. Vierdens vind daar ontsettend baie nalatige insidente, flaters en diagnoses plaas tydens mediese prosedures. Dit kan ook nie anders nie want die mediese veld is ‘n baie komplekse veld. Dit is ‘n alternatiewe oplossing vir genesing. Dit was nooit werklik veronderstel om te bestaan nie. God se volmaakte wil was nog altyd dat die mens hom moet bekeer en hom tot Goddelike genesing moet wend. Niemand kan dit ontken dat die medici ook goeie werk doen nie. Hulle doen hulle bes maar rig eintlik meer skade aan as goed. Hierdie stelling klink heeltemal oordrewe maar jy sal daarmee saamstem as jy die werklike statistieke ken.

Ek is nie teen die mediese professie nie. Danksy hulle het baie mense die geleenthede gekry om hulle saak met God reg te maak. Die mediese professie is egter nie die oplossing vir siekte nie. Genesing is net gewaarborg as ‘n resultaat tot bekering en wanneer ons ons tot God wend daarvoor. Die groot probleem is dat die mens nie net siekte nie maar ook genesing anders beskou as God. Vir die mens is siekte iets wat onskuldig op hom of oor hom gekom het. Dit is onlosmaaklik deel van ons menswees. Dit is ‘n resultaat van die ongesonde en besoedelde wêreld waarin ons leef. Vir die mens is genesing iets wat hy iewers moet kry om sy lewenswyse te handhaaf, maak nie saak waar en hoe nie.

Dit is juis hierdie gesindheid wat so ‘n groot probleem veroorsaak. Hierdie siening, wat niks anders as nalatige onkunde is nie, veroorsaak wêreldwyd ‘n baie hoë sterfte syfer. Die waarheid is dat siekte die gevolge van sondige leefwyses en ongeloof is. Dit is gevaarligte wat flikker om die mens te waarsku dat iets verkeerd is. Dit is God se oproep tot bekering. Vir God is genesing die verlossing wat die mens ontvang omdat hy hom bekeer het. Genesing behoort net aan kinders van God. Genesing behoort nie aan ongeredde mense nie. Dit is juis dit wat die mediese professie probeer doen. Dit bring genesing vir mense wat dit nie verdien nie en nie toekom nie. Tog is ek baie bly dat dit so is want anders sou ons geen kans gehad het nie. Ek is seker dat dit juis hierdie rede is wat God beweeg het om die mediese professie te verdrae. Hoeveel kinders van God was deur die jare deur die mediese professie aan die lewe gehou totdat hulle op ‘n dag hulle tot God bekeer het. Die mediese professie is egter nie die oplossing vir genesing nie. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie.

God hét sy Seun Jesus Christus gestuur vir verlossing en genesing. God is nie ongenaakbaar nie. Hy is ‘n God van liefde en kompassie. Die mediese professie is uit nood gebore. Ek weet dat God dit nie in plek gesit het nie maar ek dink ook nie Hy is daarteen nie. Ten minste is daar ‘n plek wat ongeredde mense en ongelowige kinders van God kan help. Mense kry sodoende ‘n kans om hulle te bekeer en om eventueel Goddelike genesing te ontvang. Dit is ons erfporsie. Wanneer ons ons bekeer dan word ons ‘n ontvanger van die beloftes van God. Genesing behoort aan ons.

Wat is siekte?

Siekte is altyd die resultaat van ongehoorsaamheid by die mens. Dit is altyd die afwesigheid van heiligmaking in een of ander area in ons lewens. Dit het altyd ‘n geestelike oorsaak. Dit is juis om hierdie rede dat die mediese professie nooit werklik ‘n deurbraak sal kan maak met betrekking tot die genesing van siekte nie. Ja, hulle sal waarskynlik verbeterings maak met betrekking tot siekte bestuur. Hulle sal mense al langer en beter aan die lewe kan hou met operasies, medikasie en ander mediese behandeling. Hulle spreek egter altyd die simptome aan en nooit die werklike oorsake van siekte nie. Hierdie bediening lê eintlik in die hande van die kerk want die kerk het toegang tot die geestelike dimensie van die mens.

Die onrusbarende werklikheid is dat die medici nie in staat is om mense werklik gesond te maak nie en hulle sal dit nooit werklik kan doen nie. Hulle weet nie waar siektes vandaan kom nie en hulle weet nie hoe om werklik genesing toe te pas nie.

Die medici het siektes redelik goed geïdentifiseer en gekategoriseer. Hulle weet wat siekte is. Hulle weet wat die spesifieke simptome van verskillende siektes is. Definisies van siektes is goed geformuleer. Daar is baie navorsing gedoen en die medici het baie ver gevorder rondom hierdie aspek.

Daar is egter twee areas in hulle veld waarin hulle liederlik faal. Die eerste is die identifisering van die oorsake van siekte en die tweede is die genesing van siekte. Die mediese professie sukkel verskriklik baie met die identifisering van die oorsake van siektes. Hulle soek hoofsaaklik op ‘n verkeerde plek vir die oorsake van siekte. Hulle fokus glad nie op sonde, ongeloof of geestelike oorsake van siekte nie. Om hierdie rede is hulle totaal op ‘n dwaalspoor. Hulle skryf die oorsake van siektes aan baie dinge toe behalwe die werklike oorsake. Al het hulle ook op die werklike oorsake van siekte gefokus sou dit steeds nie baie gehelp het nie. Werklike oorsake is geestelik en daarom is die oplossing of die genesing ook geestelik. Die mediese dokter sou genoodsaak wees om die vyfvoudige bedienaar van God in te roep om vir die sieke te bid.

Ten opsigte van die identifisering van die oorsake van siektes is hier en daar ‘n bietjie gevorder in sekere areas soos byvoorbeeld die gevolge van vrees en spanning. Mediese dokters besef nou al dat dit beroerte, hartaanvalle en sekere psigologiese kondisies veroorsaak. Hulle weet ook al dat woede hartaanvalle veroorsaak.

Vreesbevange mense en gespanne mense lewe in ‘n staat van ongeloof. Beslis ja! Mense wat God werklik vertrou ly nie aan ongeloof nie en daarom ook nie aan vrees of spanning nie. Ongeloof is sonde. Ongeloof lei tot vrees en spanning. Vrees en spanning veroorsaak siektes. Sekere gelowige dokters weet ook al dat bitterheid, haat en onvergewensgesindheid siektes soos kanker en artritis kan veroorsaak. Tog raak hulle net aan die punt van die ysberg. Hoofsaaklik is die georganiseerde mediese professie heeltemal in die donker met betrekking tot die oorsake van die meeste siektes.

Omdat die medici nie kan bepaal wat werklik siektes veroorsaak nie kan hulle dit ook nie effektief behandel nie. Hulle kan nie werklik mense gesond maak of werklik genees nie. Hulle behandel wel die simptome van siektes en maak mense se lewens geriefliker. Die medici kan hoofsaaklik net siekte toestande beheer, die dood uitstel of mense aan die lewe hou wat sekerlik dood sou gegaan het as dit nie vir mediese behandeling was nie. Hulle doen hulle bes maar het relatief min sukses ten opsigte van genesing. Hulle is meer suksesvol ten opsigte van siekte bestuur.

In die proses rig hulle egter ook baie skade aan. Die newe effekte van medikasie is skrikwekkend. Baie mense gaan uiteindelik dood van hierdie medikasie. Kyk wat skryf Dr. MK Strydom, ‘n Christelike mediese dokter, in haar boek, Healing begins with Sanctification of the heart:

According to the Word, God is not interested in disease management, He is interested in disease eradication and disease prevention. Where health-care is concerned today, there is really no such thing – they should be calling it disease management. Disease management means for example prescribing drugs for a diabetic or a person with high blood pressure for the rest of his or her life. The person is artificially maintained and manipulated by these drugs but the underlying problem that initially caused the disease is not dealt with. I am not saying that it is wrong to take medical drugs, it is sometimes very necessary. For example if I have a patient come in with a blood pressure of 200/110, I have got to give the person medication to get that blood pressure down before he has a stroke and dies. It is an emergency, there is no time to sit down and deal with the issues in his life that lead to perpetual thoughts of fear, anxiety, stress and worry about the future (which is the cause of high blood pressure).

Similarly if I have a patient that I diagnose with hyperthyroidism, I’ve got to put him on medication as this condition is potentially life threatening. But is that the ultimate solution? It is in science. However, that is not scriptural. We think that disease management is a cure – no, if you were cured you wouldn’t need disease management. Disease management is another form of bondage. Disease management means you’re not free – you are not healed of your disease. But the Bible says that he who the Son sets free is free indeed (John 8 v 36).

I personally will only prescribe medication in the short term to save a person’s life or to get the person into a place of safety so that he or she has time to go and deal with the root of the problem that is causing the disease. Prescribing drugs as a single act is fine but the problem comes in when a person stays on those drugs permanently without the underlying problem behind the disease being dealt with. To those of you who are on chronic medication, I would like to inform you that God does not want you artificially maintained and chemically manipulated by medical drugs for the rest of your life. He wants to heal you and set you free of that disease permanently. But you also have a responsibility before God to get sin out of your life and to line yourself up with His Word and His conditions for healing.

– Dr. MK Strydom

Die meeste mediese dokters deel nie dieselfde siening met betrekking tot hierdie onderwerp nie. Dr. Strydom is een van die min dokters wat weet waaroor dit gaan. Die meeste dokters wêreldwyd steur hulle nie aan hierdie tipe strategie nie. Hulle is daar om geld te maak. Natuurlik doen die meeste van hulle hulle bes om na die pasiënt se welsyn om te sien.

Die mediese professie is egter kommerwekkend onkundig met betrekking tot die oorsake van siekte asook die behandeling van siekte. Dit maak die mediese professie baie gevaarlik. Daar is in die loop van die afgelope paar jaar in die VSA baie navorsing gedoen rondom die invloed wat die mediese professie op die jaarlikse sterfte syfer van die land het. Die resultate van hierdie syfers was skokkend. Hier volg ‘n uittreksel uit die verslag getiteld “Death by medicine” van Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; en Dorothy Smith, PhD:

Each year approximately 2.2 million US hospital patients experience adverse drug reactions to prescribed medications. In 1995, Dr. Richard Besser of the federal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimated the number of unnecessary antibiotics prescribed annually for viral infections to be 20 million; in 2003, Dr. Besser spoke in terms of tens of millions of unnecessary antibiotics prescribed annually. Approximately 7.5 million unnecessary medical and surgical procedures are performed annually in the US, while approximately 8.9 million Americans are hospitalized unnecessarily. As shown in the following table, the estimated total number of iatrogenic deaths—that is, deaths induced inadvertently by a physician or surgeon or by medical treatment or diagnostic procedures— in the US annually is 783,936. (999,936 according to Leape’s 1997 medical and drug error rate of 3 million multiplied by the 14% fatality rate he used in 1994)

It is evident that the American medical system is itself the leading cause of death and injury in the US. (999,936) By comparison, approximately 699,697 Americans died of heart diseases in 2001, while 553,251 died of cancer.

THE ESTIMATED ANNUAL MORTALITY AND ECONOMIC COST OF MEDICAL INTERVENTION IN THE USA

Adverse Drug Reactions/Medical error: 420,000 deaths at a cost of $200 billion

Bedsores: 115,000 deaths at a cost of $55 billion

Infection: 88,000 deaths at a cost of $5 billion

Malnutrition: 108,800 deaths (cost not included in report)

Outpatients: 199,000 deaths at a cost of $77 billion

Unnecessary Procedures: 37,136 at a cost of $122 billion

Surgery related: 32,000 deaths at a cost of $9 billion

Total deaths and cost: 999,936 deaths at a cost of $468 billion

– Gary Null, PhD; Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; and Dorothy Smith, PhD

Dit is ‘n voldonge feit mense, in die VSA is die mediese professie die grootse oorsaak van sterftes en beserings in die land. Hartsiektes is tweede en kanker derde. Ek kan nie anders as om te vermoed dat dit nog slegter in ander dele van die wêreld gaan nie. Geen wonder nie dat baie mense die afgelope paar jaar baie skepties oor medikasie en die mediese professie geword het. Baie mense wend hulle al meer tot Goddelike genesing of ander alternatiewe genesingsmetodes.

Hoekom sal kinders van die Here hierdie wankelrige pad loop? Siekte kom van sondige aktiwiteite of van ongeloof. Bekeer jou mens, vra God om vergifnis en laat die ouderlinge vir jou bid. God waarborg jou genesing en Hy waarborg jou dat jy vergewe sal word as jy gesondig het. Mense het in die verlede bloutjies geloop wanneer dit by Goddelike genesing kom. Hoekom? Want hulle het nooit besef dat “bekering” ‘n voorvereiste is vir genesing nie. Mense het al die jare gedink dat siekte sommer net onskuldig oor hulle gekom het. Dit was nooit nodig om jou van iets of van verkeerde weë te bekeer nie. Siekte is ‘n waarskuwing aan ongeredde mense én aan kinders van God dat iets iewers verkeerd is!

Op verskeie plekke het Jesus vir siekes gebid en gesê dat hulle nie weer moet sondig nie anders gaan hulle weer siek word of selfs erger goed gaan met hulle gebeur:

Johannes 5:14

Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.

Die medici sal nooit as te nimmer vir jou sê dat jy siek is omdat jy sondige aktiwiteite in jou lewe vertroetel nie. Hulle sal nooit vir jou sê dat jy jou moet bekeer nie. Hulle dink nie eens aan hierdie goed nie. Die meeste van hulle is self ongered en gaan self gebuk onder die gevolge van sonde. Die medici soek ander redes vir siekte. Hierdie redes maak gewoonlik die mens ‘n onskuldige slagoffer van omstandighede buite sy beheer. Hy het skielik allergies geword vir sekere kossoorte of dit is ‘n oorgeërfde kondisie wat skielik aktief geword het.

In die meeste gevalle raai hulle wat die siekte toestand veroorsaak het. Soms gee hulle die amptelike medies geformuleerde lys van faktore wat moontlik bygedra het tot die kondisie. Dokters is baie lief daarvoor om te sê dat dit ‘n kombinasie van faktore is wat ‘n siekte veroorsaak het. In werklikheid is die mediese professie meesal heeltemal in die donker wanneer dit kom by die oorsake van siekte. Hulle het nie die vaagste benul vanwaar siektes kom nie. Hulle fokus eintlik op die fisiese simptome wat niks anders as die resultaat van ‘n diepliggende probleem is nie. Hulle kom egter nooit by die wortel van die probleem uit nie.

Mediese toetse is baie onbetroubaar omdat die verskillende faktore wat die toetse kan beïnvloed net nie geïsoleer kan word nie. Dit is ‘n saak van onmoontlikheid. Die menslike liggaam is nie ‘n laboratorium nie. Proefbuise en dergelike toets apparate werk redelik goed in ‘n laboratorium waar die toetse redelik goed beheer kan word. Die komplekse chemiese inhoud van die menslike liggaam en ‘n menige ander faktore binne die menslike liggaam maak mediese toetse egter baie onbetroubaar. Dit wat die medici in elk geval optel in hierdie toetse is in werklikheid net die fisiese gevolge van die diepliggende probleem of die wortel van die probleem. Die geestelike oorsake van ons fisiese probleme kortwiek eintlik die mediese toetse. Dit is juis as gevolg van hierdie faktore dat mediese toetse so dikwels teenstrydige resultate oplewer.

Die mediese professie soek die oorsake van siekte op ‘n verkeerde plek. Alle siekte se oorsprong is geestelik van aard en nie fisies nie. Die wortel van die kwaad is geestelik. Dit manifesteer na ‘n tyd in die fisiese terrein maar dit is in werklikheid net die simptome of uiterlike resultaat van dit wat in die geestelike terrein tot stand gekom het. Die werklike oorsprong van siekte lê in die gees dimensie van die mens en die simptome daarvan lê in die fisiese dimensie. Siekte is fundamenteel geestelik van aard. Dit word deur ‘n geestelike wanbalans veroorsaak wat altyd op ‘n fisiese vlak manifesteer. Die wortel van die kwaad is altyd geestelik en nooit fisies nie. Die Bybel is baie duidelik omtrent die oorsprong van siekte. Dit is die eindresultaat van sonde of ongeloof waarmee nie gedeel is nie!

Dit is juis om hierdie rede dat die medici nie mense werklik gesond kan maak nie. Hulle dokter die simptome in die fisiese dimensie van die mens. ‘n Voorbeeld hiervan is byvoorbeeld Parkinsonsiekte. Meer as die helfte van die wêreldse Parkinsonsiekte pasiënte is in China. Die Chinese regering verwag dat mense in China wat aan hierdie siekte ly binne vyfjaar die vyfmiljoen merk verby gaan steek. Dit is stadig maar seker besig om hand uit te ruk in China en slagoffers van hierdie siekte word op ‘n al jonger ouderdom daarmee gediagnoseer. Die Chinese regering en die Chinese medici erken dat hulle geen idee het hoe hulle hierdie probleem die hok kan slaan nie. Hulle erken dat hulle geen idee het hoe Parkinsonsiekte ontstaan nie. Hulle weet juis daarom nie hoe om dit te behandel nie. As jy vir die medici in die res van die wêreld vra wat Parkinsonsiekte veroorsaak dan kry jy gewoonlik die volgende antwoord:

Parkinson’s disease is caused by the progressive impairment or deterioration of neurons (nerve cells) in an area of the brain known as the substantia nigra. When functioning normally, these neurons produce a vital brain chemical known as dopamine. Dopamine serves as a chemical messenger allowing communication between the substantia nigra and another area of the brain called the corpus striatum. This communication coordinates smooth and balanced muscle movement. A lack of dopamine results in abnormal nerve functioning, causing a loss in the ability to control body movements.

Why Parkinson’s disease occurs and how the neurons become impaired is not known. However, there is increasing evidence that Parkinson’s disease may be inherited (passed on genetically from family members).

– WebMD

Die stelling dat Parkinsonsiekte moontlik geneties oorgedra word is net ‘n bespiegeling. Inteendeel, oor die algemeen en met betrekking tot alle siektes, word baie min mense siek as gevolg van ‘n genetiese wanbalans (baie minder as 1%).

Net soos die Chinese, wat baie navorsingswerk in hierdie area gedoen het, is die res van die wêreld net so in die donker oor die oorsake van hierdie siekte. In die meeste gevalle is hierdie scenario waar vir alle siektes. Die medici ken die siekte en hulle weet meesal watse simptome in die liggaam plaasvind. Hulle het egter geen idee wat dit veroorsaak nie en begin altyd daaroor bespiegelings maak. Die woordjies, “there is increasing evidence”, gee hulle onkunde altyd weg. Die nare werklikheid vir die medici is dat hulle glad nie weet wat die meeste siektes veroorsaak nie! In die geval van Parkinsonsiekte erken die Chinese dit.

Hoekom noem Dr. Strydom die werk van die mediese professie “siekte bestuur” en nie “gesondheidsorg” nie? Mense moet gewoonlik lewenslank medikasie gebruik omdat hierdie medikasie net die simptome verlig. Dit kan nie die siekte toestand genees nie. Omdat die wortel van die kwaad nie verwyder is nie kan die simptome net beheer word. Die simptome kan nie permanent verwyder word terwyl die wortel van die kwaad nog bestaan nie. Na ‘n redelike kort rukkie slaan dit weer deur na die fisiese terrein. Ja, natuurlik is daar operasies wat mense se lewens met rasse skrede verbeter. Baie van hulle gaan egter weer agteruit na ‘n paar jaar. Hoekom? Want daar is nooit met die wortel van die kwaad gedeel nie. Die wortel van die kwaad is altyd een of ander sondige aktiwiteit wat maar net weer in die fisiese terrein manifesteer. Die beterskap, as gevolg van ‘n suksesvolle operasie, word dikwels weer ongedaan gemaak omdat daar nooit met die wortel van die kwaad mee gedeel is nie.

Vrede met God en met jou medemens

Gewoonlik word die meeste siektes deur onvergewensgesindheid en vrees veroorsaak. Ware genesing is net moontlik wanneer ons as kinders van God in vrede met God en ons medemens leef. Die begin van genesing is wanneer ons vrede maak met God, met onsself en met ons medemens. Wanneer daar ‘n toestand van totale vrede tussen ons en God en alle ander mense is, dan kan siektes nie op ons groei nie. Ons raak dus ontslae van sondige aktiwiteite in ons lewens:

Deuteronomium 6:5

5 Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

Levitikus 19:18

18 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.

Mattheus 22:37-40

37 En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand.

38 Dit is die eerste en groot gebod.

39 En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.

40 Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

Terwyl ons ongehoorsaam is met betrekking tot hierdie Skrifgedeeltes kan ons nie vrede in ons harte hê nie en kan ons nie gesond word nie. Al word ons genees sal ons net maar weer siek word. Daar moet altyd met die wortel van die kwaad gedeel word anders is permanente genesing onmoontlik.

Mattheus 5:22-26 is baie duidelik oor verhoudings:

22 Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.

23 As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het,

24 laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.

25 Wees gou goedgesind teenoor jou teëparty so lank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teëparty jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie.

26 Voorwaar Ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie.

Mattheus 6:15

Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Hierdie is kras woorde en dit wys jou net hoe God oor verhoudings voel. Jy moenie eens jou gawe altaar toe bring nie. God wil niks van jou hoor nie. Inteendeel, as jy op hierdie gebied ongehoorsaam is gaan jy verantwoording doen in die helse vuur. Jy sal nie daar uitkom nie en jy sal die straf dra van jou dade. Wanneer ‘n kind van God nie in vrede lewe met sy medemens nie, wanneer daar verbittering en onvergewensgesindheid in sy hart is kan hy maar vergeet van genesing. Hoekom word mense nie gesond nie? Het jy al ooit gehoor dat ‘n vyfvoudige bedienaar vir iemand sê dat dit dalk sonde in sy lewe kan wees of dalk onvergewensgesindheid? Mense, hierdie aspek rondom Goddelike genesing kan nie onderskat word of geïgnoreer word nie. Bekeer jou. Maak reg met God. Maak reg met jou medemens sodat jou genesing kan realiseer.

1 Korinthiërs 11:29-31 bring dit ook baie mooi na vore:

7 Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here.

28 Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.

29 Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ’n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.

30 Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en ’n aantal het ontslaap.

31 Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie.

Wat beteken dit om op ‘n onwaardige wyse te eet en drink wanneer dit by die verbondsmaal kom? Mense onderskei nie die liggaam van Jesus Christus nie. Hulle verwerp die feit dat Hy met sy liggaam, wat geslaan was, vir ons genesing gebring het. Deur hulle ongeloof kan hulle nie genesing ontvang nie. Hulle verwerp die verlossingswerk van Jesus Christus ten opsigte van genesing. Vir sulke mense het Hy daardie slae en marteling wat vir hulle genesing gebring het verniet verduur. Dit word deur roekelose ongeloof en onkunde vermors en hierdie mense gaan eventueel dood van die een of ander siekte. Die medici deel nie met hierdie aspekte nie. Daarom kan hulle nie genees nie.

Bogenoemde Skrifgedeelte het egter ook ‘n ander betekenis: Die kerk, met ander woorde mense, is die liggaam van Christus. Sommige kinders van God is rassisties en aanvaar nie alle rasse as deel van die liggaam van Christus nie. As gevolg van rassisme, wat niks anders as haat en veragting is nie, bring hulle sodoende siekte en ellende oor hulleself. ‘n Derde oorsaak in hierdie verband is wanneer daar onmin en verbittering onder gemeentelede is. Die vrede van God is uiters belangrik. As ons nie vrede het met God en met alle mense nie gaan ons siek word en siek bly.

Hebreërs 12:15

14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.

Romeine 12:18

…leef in vrede met alle mense

Bitterheid besoedel die mens in so mate dat allerhande reaksies in die liggaam van die mens begin plaasvind. Hierdie reaksies rig permanente fisiese skade aan die liggaam aan en bring eventueel een of ander siekte kondisie tot stand. Die groot probleem met betrekking tot siekte in die samelewing is nie dat God nie wil genees nie maar dat die mens nie die oorsake van siekte verstaan nie. As ons weet wat siektes veroorsaak sal ons weet wat om te doen om dit te voorkom. Miljoene mense sterf jaarliks aan allerhande siektes as gevolg van ‘n gebrek aan kennis.

Wanneer die mens as gevolg van sondige aktiwiteite siek word, sal nie net hy nie, maar ook sy dokter en die res van die mediese professie nie werklik iets daaraan kan doen nie. Siekte het altyd ‘n geestelike oorsaak en siekte moet geestelik aangespreek word. Terwyl die wortel van die probleem nie aangespreek is nie bly dit ‘n blokkasie. Selfs die mediese professie kan nie hier verby kom nie. Kyk wat sê Dr. Strydom oor hierdie aspek:

I’m not against doctors otherwise I wouldn’t be a doctor myself. As a doctor I believe I have a valuable role to play in educating people about disease from both a medical and spiritual perspective. There are times when I need to use medical drugs in a life threatening or potentially dangerous situation to get a person into a place of safety, as I explained previously. If a person has a heart attack or slips into a diabetic coma for example, I have the knowledge and skill to save his or her life. This buys back time for the person to deal with the underlying problem….

However, conventional medicine, chiropractic medicine, Eastern medicine, various religions and spiritual groups, are all trying to decrease the effects of disease through prescription drugs and various other methods. They are all merely trying to by pass the penalty of the *curse of sin and disobedience but are getting nowhere.

The worldly doctors, psychologists, psychiatrists and other variations of medicine are failing. The World Health Organization has said that there have been zero advances made in mental healthcare

– Dr. MK Strydom

*(Ek verskil hier effens van Dr. Strydom: nie die vloek van sonde nie maar die gevolge van sonde en ongehoorsaamheid – onthou, Jesus Christus het reeds die vloek vir ons gedra)

Die naakte waarheid is dat sondige aktiwiteite siekte veroorsaak. En ja, ek stem saam met Dr. Strydom; ons kan nie die gevolge daarvan illumineer deur mediese behandeling nie. Ons kan nie by hierdie aspek van siekte verbykom nie. Net die Christelike geloof het ‘n antwoord hierop. Net God kan ons uit hierdie penarie help. Kyk wat het met Israel gebeur toe hulle van God af weggedraai het:

Psalm 107:17-20

Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is – hulle siel het ‘n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hulle angste het Hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile kon red.

Esegiël 18:32

Bekeer julle dan en lewe.

Hierdie Skrifgedeeltes is Ou-Testamenties ja maar dieselfde kondisies wat gevolg moet word as ons genesing wil ontvang is vandag steeds relevant: Goddelose Israeliete was gestraf vir hulle sondes. Ons nie. Maar tog is siekte ook ‘n natuurlike resultaat van sonde. Die Israeliete het tot inkeer gekom en in hul benoudheid tot God geroep. Hulle het hulle bekeer en teruggedraai na Hom. Hy bly getrou. Hy het hulle elke keer verlos en hulle elke keer genees. God het sy woord uitgestuur om hulle te genees. Dit is vandag nog so. Die Woord behoort vandag permanent aan ons. Toe God sy Seun gestuur het om die mens te verlos was sy wil en sy Woord vir eens en vir altyd volbring.

God het regdeur die Bybel dit baie duidelik gemaak waar siekte vandaan kom. Daar is geen grys areas nie. Hy het die oorsake van siekte bevestig. Hy het selfs die oplossing vir hierdie wêreldwye probleem vir ons gegee. Dit is eintlik baie eenvoudig.

Elke siekte, elke ellende, elke katastrofe en elke tragedie het tot stand gekom as gevolg van ‘n geestelike insident wat ‘n kettingreaksie aan die gang gesit het. Hierdie geestelike insidente wissel vanaf opsetlike sonde tot roekelose nalatigheid, haat, onkunde, ongeloof en ongehoorsaamheid. Siekte is maar net die vrug wat in ons lewens manifesteer. Ellende en tragedie is maar net die vrugte wat in ons lewens manifesteer. Ons nalatige dade en nalatige woorde het werklike gevolge in die geestelike area van ons bestaan tot stand gebring. Daar is altyd ‘n obskure wortel van die kwaad wat die vrug tot stand laat kom het. Die wortel het ‘n boom geword en die boom het vrug gedra. Mense word nie onskuldig siek nie. Daar is ‘n paar uitsonderings wat ons elders in die boek gaan behandel. Hierdie uitsonderings is egter nie heeltemal onskuldig is nie. Ellende sak nie toe op onskuldige mense nie. Mense word nie onskuldig beroof en besteel en verkrag nie. Dit is ‘n beginsel in die koninkryk van God. Vanaf die eerste dag van die wêreld se bestaan tot vandag het geen mens nog ooit onskuldig siek geword nie. Dit is absoluut onmoontlik. Ieder en elke siekte, elke ellende en elke tragedie was deur sonde veroorsaak. Van toeka tot nou.

Kan selfone brein kanker veroorsaak? Kan ‘n muskiet VIGS oordra? Wanneer iets heeltemal onskuldig is, wanneer dit nie sonde is nie, kan ek jou nou al sê: Dan sal dit nie siektes veroorsaak nie. Wat van skadelike substansies waarvan jy nie weet nie? Psalm 91! Die Here het sy engele aangaande jou bevel gegee om jou te beskerm en jou te bewaar! Ons het die Heilige en weet alles! Moenie vrees vir die siekte wat op die middag verwoes nie! Wat ook al die probleem of die gevaar, na jou toe sal dit nie aankom nie! Mense, ons leef in en deur die geloof. Dit is “foolproof”. Ons glo egter nie die woord van God nie en ons laat dit nie vir ons werk nie. Wanneer ons faal en onsself siek maak as gevolg van roekeloosheid of ongeloof, God bly getrou, dan kan ons steeds die ouderlinge inroep om vir ons te kom bid. Ons sál gesond word. As ons gesondig het sal dit ons vergewe word.

Babatjies en kinders val onder die geestelike verantwoordelikheid van hulle ouers. Siekte toestande in babatjies en kinders kom tot stand as gevolg van die nalatigheid van hulle ouers. Dit het niks met bloedlyn vloeke te doen nie. Na Christus se verlossingswerk het dit ook niks met straf te doen nie. Hy is in ons plek gestraf sodat ons nie meer gestraf hoef te word nie. Dit het alles te doen met die natuurlike gevolge van sonde. Dit het alles te doen met die nalatige optrede, sondige aktiwiteite (soos om in jou kinders se teenwoordigheid te rook) en die ongeloof van die ouers. Ons as ouers het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons kinders. Ons moet ten alle tye verantwoordelik optree met betrekking tot hulle. Ons kan groot ellende oor ons kinders laat kom deur roekelose optredes, ongeloof en gesindhede.

Moenie siek word nie!

Die belangrikste doelwit wat daar vir die mens is met betrekking tot siekte is nie om gesond te word nie. Nee, nog belangriker as dit moet ons poog om nie siek te word nie! Hoe? Deur ons nie besig te hou met allerhande sondige aktiwiteite nie. Deur vrede met God en met alle mense te handhaaf. Deur nie verbitterd of haatdraend te word nie. Deur nie in ongeloof te verval nie. Deur ‘n vaste vertroue in God en in sy woord te handhaaf. Goddelike gesondheid is gewaarborg. Lees weer Psalm 91:6 (Moenie vrees vir die pes en vir die siekte wat in die middag verwoes nie!)

Bekeer jou. Vra God om vergifnis en neem Jesus Christus aan as jou Verlosser. As jy reeds ‘n kind van God is, bekeer jou van jou verkeerde weë en draai jou rug daarop.

Kyk wat sê Psalm 103:3

(Loof die Here)…Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees

Hoekom word sonde en siekte regdeur die Bybel konstant aanmekaar gekoppel? Hoekom is daar altyd ‘n konneksie? Want siekte was en is die straf en die gevolge van sonde. Eers wanneer jy jou bekeer het kan jy aanspraak maak op genesing. Jy kan nie soek vir genesing en maar net voortgaan met jou sondige aktiwiteite nie. Siekte volg sonde. Genesing volg bekering. Moenie dink dat jy, omdat jy in ‘n bloedverbond met God is en uit genade lewe, jy kan maak wat jy wil sonder om die gevolge daarvan te dra nie. Dit is presies wat 2 Korintiërs 7:1 sê:

Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.

Weet egter dat jy nie jou gesondheid kan verseker deur op ‘n wettiese metode jou te weerhou van allerhande sondige aktiwiteite nie. Nee, as ons op hierdie manier heilig en rein voor God wil lewe gaan ons die sieklikste mense op aarde wees. Ons hou onsself rein deur altyd ons oë op Christus Jesus gevestig te hou. Sodoende hou ons onsself rein en geregtig voor God.

1 Johannes 3:3

En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.

Ons leef in genade! Ons lewe deur die geloof in Christus! Ons hoop is altyd op Christus!

1 Petrus 5:6-9 wys vir ons baie mooi hoe ons voor God moet wandel:

6 Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd.

Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.

8 Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.

9 Hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is.

Wat sê hierdie Skrifgedeelte:

  1. Verneder jou voor God en onderwerp jou aan sy wil.

  2. Werp al jou bekommernis op Hom.

  3. Wees nugter en waaksaam.

  4. Weerstaan die duiwel.

  5. Wees standvastig in die geloof.

As ons voor God wandel soos wat hierdie Skrifgedeelte ons voorhou, sal ons nie siektes oor onsself bring nie.

Ons moet ‘n suiwer en ‘n rein godsdiens voor God handhaaf. Wat is ‘n suiwer en ‘n rein godsdiens?

Ons lees daarvan in Jakobus 1:27

Reine en onbesmette godsdiens voor God en die Vader is dit: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.

Ons moet heiligmaking nastreef en ons moet goed doen aan ons medemens, veral aan die wat nie vir hulleself kan sorg nie. Wat beteken dit om jou vlekkeloos te bewaar? Dit beteken om jou te weerhou van die sondige aktiwiteite van die wêreld!

Word ons nie tog maar steeds gestraf nie?

Ek het reeds op verskeie plekke in die boek dit baie duidelik gemaak dat God nie meer siek maak nie as gevolg van die verlossingswerk van Christus aan die kruis. God straf nie meer nie want Jesus Christus het die straf eens en vir altyd vir ons gedra. God het Hom gestraf en daarmee is straf verby. Die enigste straf wat nog oorbly is die straf wat die onregverdige met sy dood self moet dra omdat hy vir Jesus Christus verwerp het. Die genade tyd van God het vir hom uitgehardloop en hy is vir altyd gedoem. Dit dan die rede hoekom ons nie die sondes van ons voorouers kan dra nie. Christus het hulle straf vir hulle gedra. As hulle sonder Jesus Christus tot sterwe kom gaan hulleself hulle eie straf moet dra. Ons is nie soos Christus wat ander mense se straf vir hulle kan dra nie. Nee, ons sal net ons eie straf kan dra as ons Christus verwerp het wanneer ons tot sterwe kom.

Maar as ons dan siek word as gevolg van ons eie sondige aktiwiteite en ongeloof, is dit dan nie maar net ‘n ander vorm van straf nie?

Nee, dit is ‘n natuurlike gevolg van sondige aktiwiteite. Om dit te illustreer moet ek ‘n paar scenarios bespreek.

Vrees, byvoorbeeld, is sonde. God se koninkryk beginsel rondom hierdie aspek is doodeenvoudig: Moenie vrees nie want Ek is met jou. Die hele Bybel wemel letterlik van al die Skrifgedeeltes en die beloftes van God dat ons nooit hoef te vrees nie. Hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy beskerm ons ten alle tye. Ons is absoluut veilig in die kokon van God se beskerming toe gewikkel. Niks kan deur God se beskerming, wat soos ‘n pantser is, penetreer om ons skade te berokken nie. Dit is gewaarborg! JY HOEF LETTERLIK GLAD NIE TE VREES NIE. Vrees is niks anders as ongeloof nie.

Daar is egter ‘n paar baie belangrike Skrifgedeeltes rondom hierdie aspek wat ons nie uit die oog moet verloor nie:

Psalm 91:5-6

5 Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie,

6 vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie!

Kyk weer na hierdie Skrifgedeelte. Daar is ‘n uitroepteken wat dit sterk beklemtoon. Ons hoef nooit te vrees nie. Dag of nag! Nooit nie.

Psalm 4:7-9

7 Baie sê: Wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van U aangesig, o Here!

8 Groter vreugde het U in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is.

9 Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.

Spreuke 3:24

23 Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie;

24 As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en lê jy, dan sal jou slaap soet wees

Mattheus 6:34

34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Filippense 4:6-7

6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Johannes 14:27

27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Het jy dit in hierdie Skrifgedeeltes raakgesien? Uit bogenoemde Skrifgedeeltes kan ons duidelik sien wat die werklike oorsake van hartaanvalle is. Vrees, bekommernisse en spanning natuurlik! Beslis nie “verkeerde” eetgewoontes nie. Ons laat toe dat allerhande vrese ons harte ontstel en daarvan beswyk. Op ‘n ander plek in die Bybel sê die Skrif dat mense se harte sal beswyk as gevolg van vrees:

Lukas 21:26

en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.

Nee, hartaanvalle en beroertes kom nie van ongesonde eetgewoontes nie. In ‘n neutedop: Eetgewoontes kan jou beter of slegter laat voel, net soos voorskrif medikasie, omdat dit die simptome van siekte beïnvloed. Anders as voorskrif medikasie kan eetgewoontes nie siekte veroorsaak nie tensy jy substansies eet of drink wat net so aggressief soos voorskrif medikasie of dwelms is. Die leerstelling dat eetgewoontes siektes kan veroorsaak is net so ‘n vals leerstelling soos die bloedlyn vloeke leerstelling. Albei is georkestreer om jou siek te maak en siek te hou. Eet is nie sonde nie en kan daarom nie siektes veroorsaak nie. Daar is net twee uitsonderings en dit word hier onder behandel.

Dit help nie jy hou op eet nie. Dit kan niks verander nie. Bekering kan! Bekeer jou. Onderwerp jou aan God en weerstaan die duiwel. Maak seker jy hou jou nie besig met sondige aktiwiteite nie. Vernuwe jou gemoed. Kry jou siel in orde. Leer en mediteer die woord van God. Leer om God en sy woord te glo. Leer om nie te vrees nie. Lewe in harmonie met God, jouself en met mense. Leer om uit en deur die geloof te lewe. Wandel in opregtheid en in geregtigheid. Bedink net wat mooi en goed is. Vind vrede in God en sy woord. Wees oor niks besorg nie.

Om terug te keer tot die gevolge van vrees, moet ons ook kyk na die gevolge van geloof. Mense wat God vertrou het ‘n Goddelike vrede in hulle harte wat alle verstand te bowe gaan. Hulle siele is rustig in hulle. Hulle liggame is ontspanne want hulle vrees niks en niemand nie. Is dit moontlik om so te lewe? Beslis ja! Daar is baie mense wat so lewe. Omdat hierdie mense in vrede woon is nie net hulle gees nie maar ook hulle siele en hulle liggame in ‘n staat van rus. Dit wat in die geesteswêreld tot stand gekom het realiseer nou ook in die fisiese dimensie. Hulle liggame hoef nie gereed te maak vir vlug of veg nie.

Die teenoorgestelde vind egter plaas wanneer mense vrees. Vrees bring angs. Wanneer ‘n hasie vir ‘n jakkals weghardloop dan klop daardie hartjie verskriklik vinnig. Vrees laat die mens altyd weghardloop. Die mens wat vrees sien reuse. Hy sien altyd ‘n oormag. Hy sien groot en onoorkombare probleme. Soos ‘n bang hasie kruip hy weg wetende dat dit dalk nie gaan help om weg te kruip nie. Natuurlik gaan dit nie help nie. Dit wat hy vrees kom gewoonlik oor hom en hy byt in die stof. Dit is Skriftuurlik. Partykeer kry hy egter ‘n hartaanval of ‘n beroerte nog voor dit wat hy gevrees het hom beetkry.

Ek is steeds besig om te illustreer dat siekte nie straf is nie maar dat dit die natuurlike gevolge van sonde is. Mense wat vol vrees en bekommernis is kan nie ontspan nie. As mense chronies aan vrees of spanning ly word dit ‘n groot probleem. Hoewel dit nie nodig is nie vind daar allerhande chemiese reaksies in die liggaam plaas wat dit gereed maak vir vlug of veg. Kyk wat sê Rochélle Human hieroor:

Wanneer iemand ‘n situasie of iemand anders as ‘n bedreiging ervaar, reageer die senustelsel deur ‘n vloed streshormone soos kortisol en adrenalien van die byniere vry te stel. Die hartklop en asemhaling versnel, die bloeddruk styg, spiere trek saam, die sintuie verskerp en jy het meer energie. Die liggaam maak reg om te veg of te vlug – ‘n ingeboude verdedigingsmeganisme om oorlewing te verseker. Sodra die vermeende bedreiging verby is staak die hipotalamus in die brein gewoonlik dié boodskap na die byniere. Die byniere sal ophou adrenalien en kortisol vervaardig en die liggaam keer terug na sy gewone werking.

Wanneer ‘n persoon egter vir lang tydperke aan vermeende bedreigings blootgestel word, bly sy liggaam in die veg-of-vlug-toestand… Gevolglik kan kortisol- en adrenalienvlakke nie na normaal terugkeer nie. Die liggaam onderskei nie tussen alledaagse spanning, soos ‘n besige skedule of verkeersknoop en ‘n lewensgevaarlike situasie nie. Langtermyn-spanning kan tot ernstige siektes lei aangesien elke stelsel in die liggaam daar onder ly. Die immuunstelsel word onderdruk en die persoon is meer vatbaar vir infeksies. Bloeddruk, serumcholesterol en die risiko van hartsiekte en beroerte verhoog. ‘n Mens kan chroniese hoofpyn of migraine ontwikkel. Weens die chemiese reaksies wat met spanning in die liggaam plaasvind, kan chroniese spanning die liggaam se normale chemiese balans versteur. Chroniese spanning verander die suurkonsentrasie in die maag wat tot maagsere of ontsteking en sere in die kolon kan lei. Spanning verander die liggaam se insulienbehoefte en verhoog só veral die risiko in oorgewig mense om diabetes mellitus te ontwikkel.

Spanning word ook gekoppel aan ‘n verhoogde risiko om gewig op te tel. Navorsers aan die Ohio-Staat-universiteit se mediese kollege het bevind spanning verander die manier hoe die liggaam vetterige kos verwerk, berig Reuters. Dit kan ‘n mens se metabolisme vertraag en só tot gewigstoename lei.

Hoë spanningsvlakke kan ‘n negatiewe impak hê op geheue en konsentrasie, asook die vermoë om daaglikse uitdagings baas te raak. Volgehoue spanning kan ‘n onomkeerbare impak hê op dié deel van die brein wat buie beheer.

Iemand met chroniese spanning is vatbaarder vir depressie en angstoestande. Spanning word die meeste met neurose, gevolg deur depressie en ski­sofrenie gekoppel. Navorsing wys spanning en middeljariges kan die risiko van demensie, insluitend Alzheimer-siekte verhoog. ‘n Studie van die universiteit van Gotenburg in Swede wat verlede jaar in die joernaal Neurology gepubliseer is, het gevind angstige, jaloerse, buierige vroue is meer geneig om Alzheimer-siekte te ontwikkel as hul kalmer en minder gespanne eweknieë.

– Rochélle Human

Ek weet nie hoe akkuraat die stellings hierbo is nie maar ek dink ons kan sien dat vrees en spanning nogal groot probleme vir die mens veroorsaak. Dit is heel waarskynlik, naas die mediese professie, die enkele grootste faktor wat vir die meeste sterftes in die wêreld verantwoordelik is. Ons word nie gestraf nie maar ons pluk definitief die vrugte van dit wat ons saai.

Volgens Dr. Caroline Leaf is vrees, angs en chroniese spanning verantwoordelik vir onder andere die volgende siektes: Hartaanvalle en ander hart kondisies, hoë bloeddruk, beroerte, slagaarbreuk, spatare, suikersiekte, kanker, asma, allergieë, crohn se siekte, ekseem, neuron-dermatitis, konstipasie, diarree, braking, naarheid, krampe, maagsere, spierspasma en pyne, vrugbaarheid probleme, groei probleme in kinders, gewrigsontsteking, verkoue, depressie, allerhande fobies, paniek aanvalle, moegheid, uitputting, geheueverlies, rusteloosheid, lusteloosheid en slapeloosheid. Baie van hierdie siektes word deur ‘n verswakte immuunstelsel veroorsaak as gevolg van chroniese spanning. Ongeloof kos baie. Siekte en ellende is ‘n duur prys om te betaal vir ongehoorsaamheid en ongeloof.

Wanneer kinders van God ‘n baie intieme liefdesverhouding met Christus Jesus deel dan verdwyn vrees. Wanneer ons die diepte, die lengte, die breedte en die hoogte van sy liefde ken, dan verdryf die liefde die vrees na buite. God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie maar van liefde en selfbeheersing. Volgens Hebreërs 4:3 gaan ons wat glo sy rus in. Ons gaan nie in ‘n paniek in nie. Wanneer jy God se beloftes glo gaan jy in ‘n rus in en is jy nie bang vir môre nie. Jy het dan ‘n positiewe en ‘n rustige of ontspanne gesindheid en leefwyse. Mense wat nie gespanne is nie is baie gelukkiger en vroliker as mense wat gespanne is. Dit voorkom siektes:

Spreuke 17:22

n Vrolike hart bevorder die genesing, maar ’n verslae gees laat die gebeente uitdroog

Hierdie Skrifgedeelte bring ons by nog ‘n oorsaak van siekte. Dit sê hier dat ‘n verslae gees die gebeente uitdroog. Wat is die teenoorgestelde van vrolik wees? Hartseer natuurlik. Iemand wat chronies hartseer is het ‘n verslae gees. Dit veroorsaak allerhande been kondisies. Onder andere weet ons van osteoporose en kondisies met betrekking tot die uitdroging van beenmurg wat in hierdie kategorie val. Is dit sonde? Natuurlik is dit ‘n sondige aktiwiteit.

Die mens moet in hierdie lewe met allerhande emosies deel. Ook met pyn en verdriet. Die mens leef in en deur geloof en nie op gevoelens nie. Ons moet nooit toelaat dat ons emosies ons beheer nie. Ons het soveel seëninge en voorregte om voor dankbaar te wees. Ons kan nie ons oë net op seerkry fokus en daar kamp opslaan nie. As jy by “verdriet” kamp opslaan dan fokus jy eintlik op dit wat jy verloor het. Wie het jou van wat beroof? Wie het jou vreugde gesteel? Wat was jou vreugde? Is daardie ding vir jou so belangrik dat jy toelaat dat dit jou hele lewe oorheers? Is daardie ding meer werd vir jou as God? Is dit of hy of sy meer werd as diegene wat nog by jou is? Is dit meer werd as al die voorregte en seëninge in jou lewe? As dit is dan het dit of hy of sy ‘n afgod in jou lewe geword. Ek weet heling is nie altyd so maklik nie. Onthou net dat by God niks onmoontlik is nie. Gee hierdie groot seerkry oor aan Hom en vra Hom om jou hart te genees. Hy is getrou en Hy sal dit beslis doen as jy Hom toelaat.

Ons moet leer om God te gehoorsaam en sy woord te glo en te doen. Wanneer ons in die wil van God en in die geregtigheid van God wandel kan siekte geen vatplek kry nie. Dit kan nie op ons groei nie. Dit klink bekend nè. As die duiwel ons dan nie kan siek maak nie, hoe kry hy vatplek? Ek wil die antwoord op hierdie vraag tegnies illustreer:

Hoë bloeddruk kom as gevolg van ongehoorsaamheid aan God se woord. Dit veroorsaak spanning omdat ons as gevolg van ongehoorsaamheid begin teëspoed optel. Die mediese professie weet dat spanning hoë bloeddruk veroorsaak maar hulle ignoreer hierdie feit. Geneeshere skryf bloot bloeddruk medikasie voor en daarmee verseker hulle ‘n vaste inkomste vir ‘n baie lang tyd. Bloeddruk medikasie kan nie jou bloeddruk genees nie maar dit kan dit wel beheer.

Die duiwel speel natuurlik ‘n rol hier. Hy skets die donkerste prentjies aangaande jou toekoms. Hy maak jou bang. Hy maak jou bekommerd. Ons bekommer ons baie keer oor onbenullige goedjies. As dit nie werksprobleme is nie dan is dit bekommernisse oor finansies, kinders, skoonouers en wie weet wat nog? Dit word ‘n lewenstyl. Die werklikheid is dat die duiwel ons in ons langtermyn geheue geleer het om bekommernis en spanning deel van ons persoonlikheid te maak. Dit wat jy dink dit word jy. Dit terwyl Mattheus 6:34 ons bemoedig om nie bekommerd te wees nie:

Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Die duiwel leer jou om bang te wees sodat dit deel van jou persoonlikheid word. Die gedagtes word ‘n gevoel en die gevoel word ‘n werklikheid. Ons word wat ons dink. Na ‘n sekere tydperk, gewoonlik 21 dae, word hierdie negatiewe gedagtes deur middel van proteïne sintese permanent deel van ons biologiese sisteem. As gevolg van proteïne sintese het nuwe breinselle ontstaan, gegroei, met ander selle verbind en in die fisiese wêreld gemanifesteer. Wanneer dit gebeur het, verduidelik Dr. Henry Wright, dan word jy nou nie meer net versoek nie. Nee, nou het die wet van sonde deel van jou bestaan geword. Dan dra dit vrug en dit veroorsaak negatiewe omstandighede in ons liggame en in ons lewens. Die woord van God is nou nie meer deel van jou bestaan nie (in jou hart vasgemessel) maar negatiewe woorde van ongeloof het fisies in jou gemanifesteer. Nie net veroorsaak dit hoë bloeddruk en hartaanvalle nie maar ons sien negatiewe goed met ons gebeur. Wat ons gevrees het, dit het oor ons gekom.

Dr. Wright verduidelik wat in ons biologiese sisteem gebeur wanneer ons op negatiewe gedagtes top en kondisies soos byvoorbeeld hoë bloeddruk veroorsaak:

So, what happens in high blood pressure is this: As you become one with worry, the mind-body connection, through the limbic system, puts things in motion. The hypothalamus integrates a pathway to produce all kinds of neurological misfirings. The central nervous system, endocrine system and homeostasis are affected until finally you’re like a scarecrow flapping in the wind of a hurricane. All of this is because you think that is just who you are and physiological manifestations are occurring to prove it.

An imbalance of the sympathetic nervous system occurs. This causes the cell membrane of the cardiovascular system to narrow. The opening is not large enough to accommodate the volume of blood. That increases blood pressure. So you take a drug that is a beta blocker. That opens up the blood vessels. It appears you are out of danger.

But, do you still worry? Do you still have fear. Have you been sanctified. Are you a doer of the Word.? You are actually maintained by the same kingdom that gave you your disease.

In Galatians 5, Paul called pharmakeia witchcraft, a work of the flesh, because it it offers itself as a healing. It is not. It is disease management. Disease management means you are not healed. God does not want you to be managed; He wants you to be free of disease.

– Dr. Henry W. Wright

Hoe veroorsaak verdriet en chroniese hartseer beenmurg en ook ander siektes?

Dr. Henry W. Wright, ‘n mediese praktisyn, het redelik baie oor hierdie onderwerp in sy boek, A more excellent way to be in health, te sê gehad:

Do you know laughter can strengthen the immune system? It has been documented. Laughter causes the body to manufacture T cells and killer cells. A merry heart doeth good like medicine, but a broken spirit drieth the bones…What is in the bones? The immune system!

A broken spirit destroys the immune system… It is not chemicals or odors causing MCS/EI. The immune system is compromised because of fear and anxiety coming out of a broken heart. When you have a compromised immune system, you automatically have allergies.

– Dr. Henry W. Wright

Die teenoorgestelde van verdriet is vreugde. Ons immuunstelsel word sodoende versterk. Wanneer ons gesonde “T” selle en “killer” selle in ons immuunstelsel het, word vreemde of indringer selle vinnig en maklik vernietig. In normale omstandighede weet ons dit nie eens nie. Wanneer ons blootgestel word aan uitermatig baie indringer selle soos wanneer daar stofstorms of baie stuifmeel in die lug is mag dit effens ongerieflik wees maar ons hoef nie apteek toe te jaag vir medikasie nie. Selfs wanneer ons met parasiete in aanraking kom is ons liggame heeltemal in staat om dit te hanteer. Kyk wat sê Dr. Wright hieroor:

You don’t usually see parasites unless somebody has a compromised immune system. People often comes to me, especially with MCS/EI, and they say, I have parasites. I say, Oh well, no big deal. I don’t even bother ministering to the parasite issue. I am wasting my time. If you want to get rid of parasites, let’s go ahead and get the fear and anxiety dealt with because it may cause a weakened immune system.

When your immune system is healed, parasites don’t stand a chance. You can have a compromised immune system because of fear, anxiety and stress.

– Dr. Henry W. Wright

Die immuunstelsel is binne in die beenmurg gesetel. Chroniese hartseer en verdriet takel die mens se immuunstelsel af. Vrees, angs en spanning doen dieselfde. Dit breek ook die immuunstelsel af. Hierdie kondisies veroorsaak onder andere ‘n kondisie wat ons “veelvuldige chemiese sensitiwiteit” noem. Dit gee aanleiding tot ‘n hipersensitiwiteit vir allerhande chemikalie en ander substansies wat die liggaam binnedring. Persone wat hieraan lei ontwikkel allerhande allergieë vir chemikalie, stof, plante, stuifmeel en nog ‘n klomp ander substansies. Ons het altyd gedink dat ons eetgewoontes hierdie dinge veroorsaak. Nee, eetgewoontes affekteer wel die simptome daarvan maar is nie die oorsaak van hierdie kondisies nie. As jy die werklike wortel van die kondisie aanspreek dan klaar die fisiese simptome op ongeag wat jy eet.

Kyk wat sê Dr. Caroline Leaf van die immuunstelsel:

An illustration of when your system is out of balance is when your immune system becomes compromised. You may not know that your immune system kills most cancer cells. When cancer cells float around in your body, mighty little soldiers from your immune system destroy them – most of the time. If you are intensely worried, depressed, anxious or angry and constantly thinking of the event or person who caused you to be in that state, you can make stressors (or toxic thoughts) become stronger.

– Dr. Caroline Leaf

Volgens Dr. Caroline Leaf byt tot kankerselle in die stof as jou immuunstelsel normaal funksioneer. God het ons liggame wonderlik aanmekaar gesit. Ons liggame is in werklikheid in staat om allerhande gifstowwe, parasiete, indringer selle, virusse, bakterieë en allerhande goed wat ons liggame mag aanval, heeltemal gemaklik te kan hanteer. Dit dan ook die rede hoekom kos ons nie siek kan maak nie. Sondige aktiwiteite soos vrees en angs breek egter ons immuunstelsel af wat ons blootstel aan allerhande siektes. Inteendeel, die meeste siektes word deur vrees en angs veroorsaak. Hoekom? Omdat vrees en angs die teenoorgestelde van geloof is. Dit is die resultaat van ongeloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

Nog ‘n oorsaak van been verwante siektes is jaloersheid, naywer en afguns. Om ander mense se goed te begeer is sonde. Om ander mense te verwens is sonde. Kyk wat sê Spreuke 14:30 daaroor:

‘n Rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog ‘n verrotting vir die gebeente.

Die KJV stel hierdie Skrifgedeelte baie duideliker: A calm and undisturbed mind and heart are the life and health of the body, but envy, jealousy and wrath are like rottenness of the bones

Osteoporose, rumatiek, jig, artritis, osteo-artritis en nog ander been verwante en gewrig verwante kondisies word deur afguns, jaloesie en naywer veroorsaak. Daar vind allerhande chemiese en ander reaksies in die menslike liggaam plaas wanneer ons sonde doen. Sonde vergiftig ons. Daar is ‘n klompie boeke op die mark wat hierdie reaksies verduidelik.

Dr. Henry W. Wright skryf in sy boek, A more excellent way to be in health, dat konstante selfhaat ‘n chemiese reaksie in die mens se liggaam veroorsaak. Hierdie chemiese reaksie veroorsaak eventueel dat wit bloedselle die organe aanval en beskadig:

Lupus is an autoimmune disease in which the white corpuscles attack the connective tissue of the organs. I ministered to a beautiful lady in California who has been healed of lupus. Lupus is rooted in extreme self-hatred, self-conflict and includes guilt. Performance also may be implicated.

– Dr. Henry W. Wright

Volgens Dr. Wright het die selfhaat, wat in die geestelike dimensie ontstaan het, eventueel in die fisiese dimensie gerealiseer. Wanneer dit realiseer val die liggaam homself aan deur sy eie selle te vernietig. Siekte kondisies soos jig, gewrigsontsteking, suikersiekte, veltering, veluitslag, rumatiek, inflammatoriese derms en buik absesse word ook deur selfhaat of self-konflik veroorsaak. Dit maak nogal sin. Dit is in werklikheid die voorloper van selfmoord.

Die natuurlike gevolge van sommige sondige aktiwiteite is redelik maklik om te verstaan. Ons kan almal nogal maklik die skade wat dwelms aan die menslike liggaam aanrig verstaan. Dwelms is redelik aggressiewe substansies wat, wanneer dit die liggaam binnedring, in ‘n redelike kort tydjie groot skade aanrig. Die liggaam se chemiese balans word erg versteur en dit op sigself veroorsaak ernstige kondisies. Dan is daar nog die werklikheid van die vernietiging van weefsel wanneer dwelms direkte kontak maak met selle, spiere, bloed en ander weefsel. Sommige dwelms vreet menslike weefsel letterlik weg soos suur.

Naas dwelms is daar voorskrif medikasie wat eintlik nie veel anders as dwelms is nie. As jy nog nooit die dokumentêre video getiteld, The Marketing of Madness gesien het nie, klik op die skakel hier onder en kyk sommer nou na hierdie drie minute uittreksel:

The Marketing of madness

Hierdie dokumentêre video is regtig skokkend. Die vollengte dokumentêre program is gratis op die internet beskikbaar en dvd’s kan oral gekoop word. Elke mens moet dit self kyk om die omvang van die kriminele ongerymdhede en ook die vernietigende gevolge van die Psigiatriese professie te verstaan. Kyk wat sê Ingri Cassel daarvan:

The Citizens Commission on Human Rights (CCHR) has been on the cutting edge of exposing the criminal enterprise we know as psychiatry. The documentary, Psychiatry: An Industry of Death, chronicled the sordid history of diagnosed mental illness and the birth of the psychiatric industry, and became CCHR’s classic debut in professional documentaries. Their latest documentary, The Marketing of Madness, is professionally produced and well organized – in three parts separated into 13 chapters, including a great booklet for summarizing what was presented, and ending with a list of 11 important actions that can be taken after viewing this shocking and compelling documentary.

The film starts out with a brief history of psychiatry and psychology, and how the drug industry reclassified apparent mental disorders of a soul/psyche basis to a brain disorder that required shock therapy, lobotomies and finally drugs (chemical lobotomies) for treatment. To date, psychiatrists have never had to prove that mental conditions they prescribe drugs for have a physical disease basis in the brain. Furthermore, no nutrient deficiency is ever explored in this Pharma-controlled racket to explain various mental anomalies such as depression, bi-polar, schizophrenia, etc., even though countless independent studies using orthomolecular nutrition and diet have been used successfully. Articles printed in medical journals and funded by drug companies claim there is a chemical imbalance in the brain for which psychotropic drugs are necessary to correct the imbalance despite the fact there are no tests performed to support such a claim.

So who was the man historically responsible for this focus on drugging for mental conditions? None other than Sigmund Freud, the man responsible for explaining away parental incest with the Oedipus and Electra complexes, and much more… Freud created a major cocaine epidemic throughout Europe, benefiting Merck and Parke-Davis and making $millions. When this scam was exposed, psychiatrists turned to amphetamines until these drugs were also discovered to be highly addictive, ineffective and toxic.

In 1952 psychiatrists published the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) that listed 112 mental disorders that were based on psychiatrists voting for each disorder that is included. With each new edition of the DSM, the number of voted-on behaviors expanded and now encompasses whole population segments. The latest one being voted on will include such behaviors as internet surfing addiction, religious preoccupation and political conspiracy paranoia, making sure the entire population can be classified as mentally ill to justify the need for drugs. In 2007, the market for anti-psychotic drugs was a $22.8 billion a year industry.

– Ingri Cassel

Die fundamentele oogmerk van die Psigiatriese professie en Farmaseutiese maatskappye is om geld te maak ongeag hoe mense se lewens daardeur verwoes word. Hulle rig waarskynlik meer skade aan as die onwettige dwelmhandel en maak waarskynlik ook meer geld as hulle. Alles wettiglik natuurlik!

Hierdie is net ‘n kort lysie van newe-effekte van Psigiatriese medikasie soos Chlorpromazine (Thorazine), Haloperidol (Haldol), Perphenazine (generies), Fluphenazine (generies), Risperidone (Risperdal), Olanzapine (Zyprexa), Quetiapine (Seroquel), Ziprasidone (Geodon), Aripiprazole (Abilify), Paliperidone (Invega), Lurasidone (Latuda), Fluoxetine (Prozac), Citalopram (Celexa), Sertraline (Zoloft), Paroxetine (Paxil) and Escitalopram (Lexapro), Olanzapine (Zyprexa), wat voorgskryf word vir mense met ernstige depressie wat hallusineer of aan illusies ly, Aripiprazole (Abilify), Risperidone (Risperdal), Ziprasidone (Geodon), Clozapine (Clorazil), Lurasidone (Latuda), Clonazepam (Klonopin), Lorazepam (Ativan), wat vir sosiale fobia voorgeskryf word, wat vir paniek voorgskryf word, Alprazolam (Xanax), wat ook vir paniek voorgeskryf word, Methylphenidate (Ritalin, Metadate, Concerta, Daytrana), Amphetamine (Adderall), Dextroamphetamine (Dexedrine, Dextrostat):

Die newe-effekte is die afplatting van emosies, fisiese skade aan interne organe, gevoel van hopeloosheid, depressie, agteruitgang van breinfunksie, breinskade, korttermyn geheueverlies, bewing, onwillekeurige spier aksies, jeuking, suikersiekte, dissosiasie, konsentrasie probleme, aggressie, moegheid, lomerigheid, duiseligheid, hallusinasies, akute geheueverlies, vertraging van groei in kinders, gewigsverlies, gewigstoename, maniese gedrag, stadige, vinnige en onreëlmatige hartklop en ander hartsiektes, nier skade, lewer skade, Parkinsonsiekte, pankreas skade, skielike dood, brein krimping, angs, hoofpyne, naarheid, slaaploosheid, frustrasie, seksuele probleme, probleme met menstruasie, droë mond, konstipasie, blaas probleme, dubbel visie, veluitslag, spierspasma, maagsere, inwendige bloeding, rusteloosheid, koördinasie probleme, dorstigheid, skielike bewusteloosheid, epileptiese aanvalle, spraak probleme, swelling van oë, gesig, lippe, tong, keel, hande, voete, enkels en bene, maagpyn, braking, anoreksie, verloor eetlus, omgekrapte maag, deurmekaarheid, nagmerries, fisies swak, senuweeagtigheid, lighoofdigheid, slaaploosheid, uitputting, koue hande, waardeloosheid, selfmoord gedagtes en aksies, bekommerdheid, paniek aanvalle, toename van kanker, geïrriteerd, tree op sonder om te dink, persoonlikheid veranderinge, abnormale opgewondenheid en nog vele ander. Medikasie is werklik ‘n baie groot oorsaak van siektes. Dit veroorsaak biologiese veranderinge in ons liggame wat vir al hierdie newe-effekte verantwoordelik is. Ons kon soveel probleme uitgeskakel het as ons net maar die ouderlinge ingeroep het om vir ons te bid.

Dit is ook redelik maklik om te verstaan hoe nikotien in die longe saampak en dit oor ‘n tydperk beskadig. Sigarette bestaan uit meer as 19 bekende chemikalie wat skade aan menslike weefsel aanrig. Dit affekteer die mens se gemoedstoestand, dit veroorsaak meer speeksel as wat nodig is, dit versnel die hartklop ritme met tien tot twintig slae per minuut, en dit verhoog bloeddruk. Almal kan verstaan dat weefsel beskadig word en onderdruk word en verstop word tot permanente skade soos longkanker en emfiseem veroorsaak word.

Dit is ook redelik maklik om die natuurlike gevolge van alkoholmisbruik te verstaan. Dit is ‘n bekende feit dat alkoholiste se lewers kan bars of ophou funksioneer. Dan is dit ook maklik om te verstaan hoe alkoholmisbruik lewens in tronke verwoes, huishoudings verwoes, verhoudings verwoes, kindermishandeling veroorsaak, beserings en dood in motorongelukke veroorsaak en dies meer.

Die gevolge van ongeloof, vrees, spanning, jaloesie, bitterheid, onvergewensgesindheid, haat, en naywer is effens moeiliker om te verstaan maar dieselfde beginsels tree in werking wat net soveel skade aanrig. Dan is daar sekerlik sondige aktiwiteite wat siekte, ellende en tragedies in ons lewens veroorsaak wat ons nie verstaan nie. Ons weet nie presies wat in die menslike liggaam, in die geesteswêreld en in ons lewens gebeur as ‘n direkte gevolg daarvan nie. Ons weet nie presies wat dit tot stand bring nie. Een ding is egter verseker; in hierdie lewe het alles ‘n gevolg. Elke besluit wat ons neem en elke aksie wat ons uitvoer sit altyd ‘n kettingreaksie aan die gang. As dit iets moois en goed is dan bring dit positiewe resultate. As dit iets leliks, sonde of sleg is, dan bring dit negatiewe dinge tot stand. Nee, dit is nie straf nie mense. Ons maai wat ons saai. Siekte en ellende is altyd die natuurlike gevolge van sonde.

HOE AFFEKTEUR MEDIKASIE EN VOEDSEL DIE MENSLIKE LIGGAAM?

Die chemiese inhoud van die menslike liggaam is baie kompleks. Daar is baie boeke beskikbaar wat deur mediese dokters en wetenskaplikes geskryf is wat die chemiese samestelling van die menslike liggaam breedvoerig verduidelik. Ek beveel veral Dr. Caroline Leaf se boeke, Who switched off my brain? en ook Maak ‘n kopskuif!, sterk aan omdat dit uit ‘n Christelike oogpunt geskryf is. Sy verduidelik in haar boeke hoe die geestelike dimensie van die mens uiteindelik die fisiese dimensie affekteer.

Dit is vanselfsprekend dat dit wat ons eet en dit wat ons drink die chemiese balans in ons liggame kan beïnvloed en versteur. Wanneer ons aggressiewe substansies soos dwelmmiddels gebruik kan dit ‘n groot impak op en in ons liggame hê. Wanneer ons medikasie gebruik kan dit ook ‘n baie groot impak op ons liggame hê. Voorskrif medikasie is in werklikheid niks anders as dwelmmiddels nie en somtyds net so gevaarlik en net so dodelik. Dan het selfs voedsel en vloeistowwe wat geskik is vir menslike gebruik ook ‘n impak op die chemiese balans van die liggaam.

Ons weet dat dwelmmiddels en ook medikasie definitief siektes en selfs sterftes kan veroorsaak. Dit is ‘n voldonge feit. Die mediese professie sluit selfs sodanige sterftes in by hulle statistieke. Volgens wet moet ‘n volledige skriftelike beskrywing van medikasie met die newe-effekte, die registrasie besonderhede en ander besonderhede in die verpakkingsmateriaal van alle medikasie ingesluit word. Dit staan bekend as die “verpakking insetsel”. Het jy al die newe-effekte van medikasie gelees? Dit is skokkend hoeveel newe-effekte deur medikasie veroorsaak word. In menig van hierdie insetsel word mense selfs gewaarsku dat dit tot sterftes kan veroorsaak. Tog gebruik mense hierdie medikasie asof daar niks met dit verkeerd is nie. Baie van die siektes wat mense vandag onder lede het is siektes wat deur medikasie veroorsaak is.

Hoe funksioneer medikasie?

Medikasie kan nie op die werklike oorsake van siekte fokus nie omdat siekte ‘n geestelike oorsprong het. Die wortel van die kwaad lê in die geestelike dimensie van die mens en is dus heeltemal ontoeganklik vir die mediese professie. Die medici is daarom toegespits op die fisiese simptome van siekte. Selfs operasies is op die simptome of die fisiese manifestasies van siekte gefokus. Hulle het geen ander keuse nie. Die medici het geen toegang tot die geestelike dimensie van siekte nie tensy die dokter ook ‘n Gees vervulde kind van God is en ook net wanneer hy vir jou bid. Die “pil” en die “mes” kan net die fisiese beïnvloed en nie die geestelike nie.

Hoe funksioneer chemiese medikasie? Sekere chemikalie (medikasie) het verskillende effekte op menslike weefsel en ook op die chemiese balans van die menslike liggaam. As gevolg van die verskillende reaksies wat sondige aktiwiteite in die liggaam veroorsaak, ontstaan daar afwykings in die liggaam. Ons het genoem dat vrees en spanning byvoorbeeld die suurkonsentrasie in die maag kan verander wat tot maagsere of ontsteking en sere in die kolon kan lei. Spanning verander die liggaam se insulienbehoefte en verhoog só veral die risiko in oorgewig mense om diabetes mellitus te ontwikkel. Die mediese professie het medikasie ontwikkel wat hierdie chemiese wanbalanse tydelik kan herstel. Wanneer die medikasie egter uitgewerk het verskyn die wanbalans weer. Dit kan nie anders nie omdat die wortel wat hierdie wanbalans veroorsaak nie verwyder is nie. Net die eindresultaat of die fisiese simptome van die siekte is behandel.

Terwyl die persoon nie met vrees en spanning deel nie sal hierdie kondisies deel van sy lewe bly. Die gevolg is dat mense lewenslank hierdie kondisies kunsmatig met medikasie manipuleer en beheer. In die proses word daar egter, as gevolg van newe-effekte, groter skade aan die liggaam aangerig. Hierdie medikasie veroorsaak ander chemiese wanbalanse in ander areas van die liggaam en kan selfs van die weefsel en organe beskadig. Baie mense se niere, ander organe en weefsel word beskadig en hierdie mense moet eventueel ander medikasie gebruik om die nuwe kondisies te behandel. Dit is die bose kringloop wat die mediese professie veroorsaak het. Nou kan ons verstaan hoekom 999,936 mense jaarliks in die VSA sterf as gevolg van reaksies op medikasie en ander mediese behandeling.

Daar bestaan nie soiets soos ‘n ultimatiewe wondermiddel nie. Daar is baie mense wat baie hoopvol is ten opsigte van die ontwikkeling van die mediese professie. Almal wag met hoopvolle afwagting vir een of ander wondermiddel en ander mediese deurbrake wat tot grootskaalse genesing van baie siektetoestande sal lei. Dit is waar dat die mediese professie ontwikkel en verbeter. Hierdie ontwikkeling lei egter net tot beter siekte beheer en nie tot die genesing van siektes nie. Die mediese professie sal mense sekerlik langer en beter aan die lewe kan hou maar genesing sal buite hulle bereik bly. Antibiotika, wat bakterie vernietig, teenmiddels vir slangbyt en nog ander medikasie is genadiglik goeie wondermiddels wat deur die mediese professie ontwikkel is. Die ontwikkeling van hierdie tipe medikasie is egter baie beperk. Daar sal sekerlik nog ander medikasie ontwikkel word wat as wondermiddels beskou gaan word wat sekere kondisies gaan genees. Daar sal egter, myns insiens, nooit werklik ‘n dinamiese wetenskaplike wondermiddel ontdek word nie en daar sal nooit grootskaalse deurbrake met betrekking tot die genesing van siektes gemaak word nie. Hoekom nie? Die mediese professie ondermyn die straf van God. Dit probeer die gevolge van sonde omseil. Die Godgegewe Wondermiddel vir genesing is Jesus Christus en Hy alleen. Genesing volg op bekering en ‘n gehoorsame lewenswandel. Dit is ‘n wet in die koninkryk van God en dit is hoe dit gaan bly. Ons sal nooit die gevolge van ‘n sondige lewe kan omseil met pilletjies en operasies nie. Die gevolge van ons sondes sal ons wel inhaal.

Dit is voor die hand liggend dat die mediese professie hierdie stellings heftig sal ontken en nie daarmee sal saamstem nie. Hulle sal hulle stellings met allerhande wetenskaplike navorsing probeer staaf en hulle bestaansreg heftig verdedig. Natuurlik het hulle bestaansreg. Al is dit net die bestaansreg wat ongelowige mense daaraan gee. As dit nie vir hulle was nie sou baie mense lankal dood gewees het. Die mediese professie is egter nie die antwoord op genesing nie. Jesus Christus is.

Dieselfde is waar vir die voedsel bedryf. Voedsel het nie naastenby dieselfde effek op die menslike liggaam as dwelms en medikasie nie. Dit het ‘n baie ligter effek op die simptome van siekte en staan daarom nog ‘n minder kans om siekte te genees of te voorkom. As ons byvoorbeeld ‘n wanbalans ten opsigte van die suurinhoud in ons liggame met voedsel probeer manipuleer gaan ons nie baie suksesvol wees nie. Voedsel is nie medikasie nie. Voedsel is nie so ‘n aggressiewe chemiese substansie soos dwelms en medikasie nie. Nie een van hierdie drie substansies is werklik die oplossing vir siektes nie. Dit het nie werklik genesing kwaliteite nie. Die doel van voedsel is om energie aan die liggaam te verskaf en om die chemiese balans van die liggaam te handhaaf. Voedsel is deur God gegee om die menslike liggaam in stand te hou, nie te genees nie en ook nie om siektes te voorkom nie. God het selfs duidelike voorskrifte gegee oor wat ons mag eet.

Dieselfde met liggaamsoefening. Net soos goeie voedsel het goeie liggaamsoefening ook ‘n positiewe invloed op die menslike liggaam. Dit laat die hart vinniger klop wat ‘n toename van bloedtoevoer veroorsaak. Dit bring meer suurstof na die brein en maak die brein en ons organe skoon. Dit verbeter ons gemoedstoestand. Liggaamsoefening help ook om nuwe breinselle te genereer en dit help ons ook om meer gefokus te wees. Ons voel sommer baie beter wanneer ons fiks is en ook wanneer ons reg eet. Tog kan oefening, nes voedsel, nie werklik siekte voorkom of genees nie. Dit het ek net terloops genoem ingeval iemand daaroor wonder.

Om terug te kom na die invloed van voedsel op die liggaam wil ek dit net weer met medikasie vergelyk. Mense gebruik soms anti-histamien om sinusitis te beheer. Dit is ‘n aggressiewe medikasie en het wel ‘n invloed op die simptome van allergieë. Dit het egter maar beperkte sukses. Ondanks die chroniese gebruik van hierdie tipe medikasie kan hulle net nie van sinusitis ontslae raak nie. Partykeer gaan dit beter en ander keer weer slegter. Operasies en medikasie kan nie sinusitis genees nie. Dit kan dit slegs beheer. Die effek wat voedsel op die simptome van sinusitis het is glad nie noemenswaardig nie. Dit het nie ‘n kat se kans om sinusitis te genees of te beheer nie. Mense wat op sekere eetgewoontes staatmaak om sekere kondisies te genees of te voorkom mors hulle tyd. Net so min as wat die mediese professie en medikasie werklik siektes kan genees, net so min kan eetgewoontes of sekere voedsel dit doen. Siekte het ‘n geestelike oorsaak en net bekering kan dit genees en in sekere gevalle het ons Goddelike genesing nodig. Hoekom net in party gevalle? Party kondisies klaar sommer vanself op wanneer die wortel van die kwaad verwyder is. Vir ander kondisies, as gevolg van permanente skade wat reeds aangerig is, het ons Goddelike genesing nodig.

Sinusitis word veroorsaak wanneer vrees en spanning die liggaam se immuunstelsel afbreek. “T” selle en “Killer” selle word nie geproduseer nie en die liggaam het nie die vermoeë om die effek van indringer selletjies en substansies soos chemikalieë, stof en stuifmeel te neutraliseer, te vernietig of te beveg nie. Chroniese spanning en vrees, as gevolg van die afbreking van die liggaam se immuunstelsel, maak die liggaam sensitief vir vreemde substansies. Die betrokke persoon ontwikkel allerhande allergieë omdat die immuunstelsel nie die vreemde substansies kan vernietig en uitskei nie. Jy kan maar jou eetgewoontes verander soos jy wil. Jy gaan nie van sinusitis ontslae raak tot jy met vrees en spanning gedeel het nie.

Ek myself het ‘n chroniese oogontsteking (Blepharitis) onder lede gehad. Daarmee saam het ek ook ‘n swaar chroniese sinusitis kondisie asook ‘n jig probleem gehad. Hierdie drie kondisies het my letterlik vir jare geteister. Ek moes chroniese medikasie vir al drie gebruik om dit te beheer. Al drie kondisies was uiters ongerieflik wanneer ek nie medikasie gebruik het nie. My oë het sonder die medikasie so gebrand dat ek naderhand nie kon werk nie. Die jig het my hele liggaam vergiftig en die sinusitis het een van my kiestande chronies laat pyn, hoofpyn veroorsaak asook long kondisies veroorsaak. Ek was onder die indruk dat my eetgewoontes hierdie kondisies veroorsaak het. Soveel so dat ek uit pure moedeloosheid my eetgewoontes verander het. Dit het egter geen verandering teweeggebring nie.

Ek het eventueel die waarheid omtrent die werklike oorsake van siektes verstaan. Die oomblik toe ek besef dat dit nie my eetgewoontes is wat hierdie drie kondisies veroorsaak nie maar vrees en spanning, het ek my bekeer daarvan en God gevra om my te help om nie te vrees nie. Ek het God begin vertrou vir Goddelike instandhouding, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike voorsiening. Daar het toe ‘n merkwaardige ding gebeur. Al drie hierdie kondisies het my liggaam op een dag verlaat. Ek het eers ‘n week later besef dat ek nie meer las daarvan het nie. Ek het nooit weer las daarvan gehad nie al gebruik ek geen medikasie daarvoor nie. Tog eet ek soos ek altyd geëet het. ‘n Duidelike bewys dat die kondisies nie deur eetgewoontes veroorsaak was nie. Dit is nogal opmerklik dat daar menige Skrifgedeeltes regdeur die Bybel is wat duidelik bevestig dat siekte ‘n gevolg van sonde is. Dan is daar een Skrifgedeelte wat bevestig dat alles wat God gemaak het goed is om te eet (1 Timotheus 4:1-5). Daar is geen Skriftuurlike gronde vir ‘n teenargument nie: Daar is nêrens in die hele Bybel ‘n enkele Skrifgedeelte wat bevestig dat eetgewoontes siekte veroorsaak nie. Dan is daar ook nie ‘n enkele Skrifgedeelte wat bevestig dat siekte nie die gevolge van sonde is nie. Die Skepper van die mens en van siekte maak nie foute nie. Die stellings dat voedsel mense siek maak is nie die waarheid nie.

Die Bybel sê dat dit wat ons vrees en dit wat ons glo oor ons kom. Ek het ‘n baie sterk vermoede dat kos ons siek maak net omdat ons so glo. Dit is nie veronderstel om ons siek te maak nie. Net so bring ons ook bloedlyn vloeke oor ons al bestaan dit nie. Wanneer ons ‘n leuen glo word dit ‘n werklikheid in ons lewe. Die Bybel sê baie uitdruklik dat bloedlyn vloeke nie bestaan nie. Dit sê baie duidelik dat die Vader nie die sonde van die seun kan help dra nie en dat die seun nie die sonde van die vader kan help dra nie. In Romeine 14:14 sê ‘n Heilige Gees geïnspireerde Paulus dat geen voedsel onrein is nie. Tog, ondanks hierdie feit, as iemand glo dat dit onrein is dan is dit vir so ‘n persoon onrein. As jy glo dat daar bloedlyn vloeke werksaam in jou lewe is dan is dit so. As jy glo dat voedsel jou siek maak dan is dit so. Ek is oortuig daarvan.

Romeine 14:14

Ek weet en is oortuig in die Here Jesus dat niks op sigself onrein is nie, maar hy wat reken dat iets onrein is, vir hom is dit onrein.

Die Bybel sê baie uitdruklik dat siekte straf is en dat siekte die gevolg van sonde is. Die Bybel kan dit nie duideliker stel nie. Daar is nie ‘n enkele Skrifgedeelte wat sê dat voedsel siektes veroorsaak nie. Die mens word nie ‘n enkele keer in die hele Bybel deur God die Vader, Jesus Christus die Seun of deur die Ou-Testamentiese profete of deur die Nuwe-Testamentiese apostels en ander dissipels teen voedsel of teen verkeerde eetgewoontes gewaarsku nie. Onthou, God is die Skepper van die mens en van siekte. God is die mees ingeligte Wese wat bestaan. Niemand kan Hom enigiets leer nie.

Enige instruksies oor kos in die Ou Testament het niks met gesondheid te doen gehad nie maar alles oor die wet van God met betrekking tot “rein” en “onrein” diere. Rein en onrein diere was skadubeelde vir sonde (onrein diere) en vir gehoorsaamheid (rein diere). In die Nuwe Testament is al hierdie wette opgehef. Jesus het gesê dat ons alles kan eet want niks wat by die mond ingaan maak ons onrein nie. Dit is wat uit die hart uitkom wat onrein maak.

Kos is nie ongesond nie. Daar is nie een enkele Skrifgedeelte in die hele Bybel wat hierdie vals leerstelling kan staaf nie! Inteendeel, kyk wat sê die Bybel oor kos en oor eetgewoontes:

1 Timotheus 4:1-5

1 MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

4 Want ALLES wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Die belangrikste gedeelte in hierdie Skrifgedeelte lees ons in vers vier. Dit sê dat ALLES wat God geskape het om te eet goed is. Dit gaan sover as om te sê dat NIKS verwerplik is nie. Hoekom nie? Want dit word met danksegging ontvang en dit word deur die gebed geheilig. Wat beteken die woordjie geheilig? Heilig beteken eenkant neergesit of afgesonder vir ‘n spesifieke doel. In hierdie geval word die voedsel wat ons gaan eet deur middel van gebed en geloof afgesonder vir ons liggame. Wat maak die verskil? Wanneer voedsel geheilig word, word dit deur God geseën om ons liggame positief te beïnvloed. Dit maak die voedsel goed vir ons liggame. Dit beteken dat voedsel deur geloof en deur gebed geheilig en afgesonder word vir vir gebruik en vir ons liggame.

In die Ou Testament was die Israeliete nie geoorloof om vark te eet nie omdat dit ‘n onrein dier was. Wat beteken dit? Dit beteken God het ‘n vark as ‘n skadubeeld vir wêreldse sondes gebruik. Andersins sou daar nie en is daar steeds niks met die eet van varkvleis verkeerd nie. God het varke egter as ‘n tipe van sonde beskou omdat varke ‘n tipiese vuil, modderige leefwyse handhaaf net soos die goddelose ongeredde mens. Varke doen wat hulle wil en gee nie om om vol modder en gemors te word nie. Hulle gee nie om as hulle stink nie en gee nie om as hulle walglik en verwerplik vir mense is nie. So ook ongeredde of goddelose mense.

Hoekom is varke in die Nuwe Testament skielik geskik om geëet te kan word? Wat het verander? Het varke skielik gesond geword? Het varke skielik rein geword? Dit het beteken dat die tyd van skadubeelde en tipes verby is omdat Jesus Christus letterlik alle Ou-Testamenties tipes en skadubeelde in die Nuwe Testament verwesentlik het. Vandag is alle diere rein. God gebruik nie meer die “rein” en “onrein” diere simboliek om die mens mee te leer en te onderrig nie. In die Nuwe Testament is alles geoorloof om te eet want dit is nie wat ons eet wat ons onrein maak nie maar dit wat uit die hart kom. Is dit sonde om vark te eet? Nee, natuurlik nie. Varke is vandag ook rein diere. Inteendeel, alle diere is vandag rein diere. Of nog beter gestel, rein of onrein het niks met diere te doen nie en ook niks met eet te doen nie. Dit het alles te doen met wat jy in jou hart vertroetel. Is die vark vandag onrein tot ons aan tafel daaroor bid of is varke rein ongeag of ons bid of nie? Natuurlik is dit rein ongeag of ons oor dit bid of nie. Hoekom? Want ons maak nie kos rein omdat ons daaroor bid nie. Want dit is nie kos wat onrein is nie maar dit wat uit die hart kom. Nou hoekom moet ons dan oor die voedsel bid? Want ons dank God vir die voedsel en God seën die voedsel in ons liggame sodat dit ons liggame voed en sodat dit goed is vir ons liggame. Hoekom? Sodat as daar iets verkeerd met die voedsel is, byvoorbeeld giftig is of wanneer daar bestanddele in die voedsel is wat nie goed vir die liggaam is nie, die seëning van God daardie voedsel geskik maak vir gebruik. Exodus 23 beklemtoon die feit dat God, omdat ons Hom dien, ons water en ons voedsel sal seën en siektes uit ons midde verwyder. Hy seën die voedsel en die water in ons liggame!

Exodus 23:25-26

25 En julle moet die Here julle God dien; dan sal Hy jou brood en jou water seën, en Ek sal siektes uit jou midde verwyder.

26 Daar sal geen misdragtige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae vol maak.

In Genesis 9 gee God die mens toestemming om alles wat beweeg te mag eet. Ook alle plante was geoorloof om te eet. Hierdie instruksie aan Noag en sy familie was lank voor God se verbond met Israel. Toe het die simbolisering van rein en onrein diere nog nie bestaan nie. Noag en sy familie, kon net soos ons vandag, enige dier eet wat bestaan het.  

Genesis 9:3

Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle.

Dit stem ooreen met 1 Timotheus 4:1-5 wat sê dat alles geoorloof is om te eet en dat NIKS verwerplik is nie.

Psalm 132:15

Sy voedsel sal Ek ryklik seën, sy behoeftiges versadig met brood;

God seën ons voedsel sodat dit goed is vir ons liggame. Elisa het ‘n giftige kooksel vir mense voorgesit wetende dat dit giftig is. In die geloof het hy dit tog voorgesit en niemand het iets oorgekom nie. Ons lewe in geloof mense. As jy nie glo dat God voedsel kan seën sodat dit jou geen skade kan doen nie, al is dit giftig, dan sal dit vir jou so wees. Ons kry wat ons glo!

Mense van ander gelowe, soos Islam, halaal hulle voedsel. Waar kom hierdie praktyk vandaan? Hulle het dit by die Christene gesien natuurlik. Die duiwel kan baie goed na-aap. Vroeë Christene het geweet dat God voedsel en water seën sodat dit geskik is vir menslike gebruik. Selfs as ons nalaat om oor ons voedsel te bid is ons liggame se verdedigingsmeganismes steeds ten volle in staat om ons teen indringer selle en substansies te beskerm. Ons maak dit net makliker vir ons liggame om oor ons voedsel te bid sodat God dit in ons liggame seën.

God het ons liggame gemaak om die voedsel wat ons eet te kan hanteer. Enige parasiete of bakterieë of virusse wat ons liggame deur middel van voedsel of water binnedring behoort ons nie skade aan te rig nie. Die liggaam se verdedigingsmeganismes is heeltemal in staat om hierdie indringer selletjies te vernietig. Selfs die gifstowwe wat op allerhande maniere soos tydens verpakking in ons voedsel kom staan nie ‘n kat se kans teen die liggaam se verdedigingsmeganismes nie. Dit is ‘n gekomprimeerde immuunstelsel wat veroorsaak dat ons siek word, nie die voedsel nie.

Dit beteken nie ons kan wegvlieg en eet soos ons wil nie. Nee, ons moet gedissiplineerd wees wanneer dit by kos en vloeistowwe kom. Elke mens moet toesien dat hy ‘n gebalanseerde dieet volg.

Die enigste gevalle waar voedsel ons siek kan maak is wanneer ons te veel eet of te min eet!

Wanneer mense geen voedsel het nie gaan hulle dood van hongersnood. Wanneer mense te min eet of nie die regte voedsel inkry nie kan dit beslis siektes veroorsaak. Jou liggaam het kos vir energie nodig om te beweeg, beskadigde selle en weefsel te herstel, infeksie te beveg en te groei en so meer. Daar is vyf hoofgroepe voedingstowwe: Proteïene, koolhidrate, vette, minerale en vitamiene. Tekorte aan hierdie voedingstowwe veroorsaak byvoorbeeld skeerbuik, ragitis, die aftakeling van rooibloedselle en nog ander kondisies. Wanneer ‘n mens egter ‘n gebalanseerde dieet volg wat al hierdie voedingstowwe in het, dan kan voedsel jou nie siek maak nie.

Ons hoef regtig nie ‘n groot verskeidenheid van hierdie voedingstowwe te eet nie. Net ‘n genoegsame en gereelde inname van die basiese voedingstowwe is genoeg. Solank dit net al vyf die basiese voedingstowwe bevat. Hier is ‘n riglyn, met betrekking tot die hoeveelheid voedsel wat daaglikse ingeneem moet word, uitgereik deur die Australiese voedsel en kruideniersware raad en die FSC:

According to the FSC, a balanced diet for an average adult is made up of the following nutrients each day:

Nutrient

Quantity Per Day

Energy

8,700 kilojoules

Protein

50 grams

Fat

70 grams

Carbohydrates

310 grams

Sugars

90 grams

Sodium (salt)

2.3 grams

Dietary Fibre

30 grams

Saturated Fatty Acids

24 grams


The FSC lists the above reference values for daily intake levels based on an average adult diet of 8,700 kJ.  However, an individual’s intake may vary depending on their energy needs and lifestyle.

– Australian food and grocery council

Natuurlik moet ons genoeg water ook drink. Die meeste mense kan, al gaan dit partymaal ‘n bietjie knyp, tog bogenoemde voedsel gereeld inneem. In Suid-Afrika sal baie min mense of ‘n baie klein persentasie van ons landsburgers ‘n probleem in hierdie area ondervind.

Te veel voedsel kan ook siektes veroorsaak. Mense wat vraatsugtig en oorgewig is veroorsaak baie stremming op hulle organe en gewrigte en dit lei definitief tot ongewenste kondisies. In Suid-Afrika mag daar dalk ‘n redelike persentasie van ons landsburgers probleme in hierdie area ondervind.

Voedsel veroorsaak egter ‘n baie klein persentasie van siektes. Ek het genoem dat hierdie oorsake nie so onskuldig is nie. Ons het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons eie liggame en behoort nie te veel of te min te eet nie. Ons behoort ‘n balans te handhaaf met betrekking tot die hoeveelheid voedsel wat ons inneem. Voedsel veroorsaak egter nie die siektes wat die mediese professie so algemeen verkondig nie. Omdat die medici nie die werklike oorsake van baie siektes kan bepaal nie skryf hulle dit gereeld en meedoënloos aan voedsel toe en ook aan die gebrek aan liggaamsoefening. Voedsel, liggaamsoefening en genetiese oorerwing het die sondebokke van die mediese professie geword. Dit terwyl al drie glad nie of bitter min die skuld moet kry. Die mediese professie moes fisiese oorsake van siektes vind. Dit versterk hulle bestaansreg. As hulle ruiterlik die werklike (geestelike oorsake) van siektes aanvaar en erken, moet hulle noodgedwonge ook die bediening van genesing aan die kerk teruggee en dit is nie ‘n goeie besigheid besluit nie.

Mense moet in geloof lewe. Ons is veronderstel om Jesus Christus so gou as moontlik aan te neem en sy beloftes so gou as moontlik deel van ons lewens te maak. Behalwe vir Goddelik beskerming, Goddelike instandhouding en Goddelike genesing is daar ook Goddelike voorsiening.

Mense wat nie glo dat Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het nie gaan, as hulle Hom nie aanneem as hulle Verlosser nie, die hel as voorland hê. Mense wat nie glo dat Hy vir ons genesing gebring het nie gaan siek bly. Mense wat nie glo dat Hy hulle in alle omstandighede kan beskerm teen alle boosheid of gevare nie, gaan beroof, beseer en gedood word. Mense wat nie glo dat Hy vir ons bonatuurlik voorsien nie gaan arm bly. Dit dan die rede hoekom ek elders genoem het dat daar oorsake van siekte is wat dalk onskuldig lyk maar nie is nie. Ons as konings en priesters van God kan altyd, onder alle omstandighede, in hierdie wêreld heers oor alle omstandighede. Ons hoef nie ellendig, siek of arm te wees nie. Ons behoort altyd genoeg voedsel vir ons en ons kinders te hê. Ons behoort altyd gedissiplineerd genoeg te wees wanneer dit by voedsel kom. Ons hoef nooit ‘n tekort te hê of vraatsugtig te wees nie.

Dit is wat Dr. Henry W. Wright oor hierdie onderwerp te sê het:

I am not against nutritionist; in fact, we have two nutritionists that are part of our ministry. I believe in a well-balanced diet. I believe you have to take care of the temple. I believe that when you get your rest, drink enough water, eat the proper foods and so on, you will have overall good health on that basis. However, good nutrition, rest and water in themselves do not heal the defects that come because of separation from God and His word, or deal with sanctification and sin and the resultant diseases. I want to say something to you. Nutrition does not replace repentance.

– Dr. Henry W. Wright

Dr. Wright bevestig eintlik net hier dat voedsel gemaak is vir net een doel en dit is om ons liggame te voed. Dit voorkom, genees en veroorsaak geen siekte nie.

Ek het elders in die boek genoem dat siekte altyd die gevolg van een of ander sondige aktiwiteit is. Of dit nou ‘n roekelose leefwyse is, onvergewensgesindheid of vrees, angs of spanning is. Maak nie saak wat dit is nie. Dit bly sonde. Ons maai wat ons saai. Ons pluk die wrang vrugte van of ongehoorsaamheid of ongeloof. Vrees, spanning en ongeloof is nie onskuldige emosies nie. Dit is ongeloof! Ons is nooit onskuldig nie!

Kom ons kyk net ‘n bietjie weer na allergieë: ‘n Allergie is ‘n hipersensitiewe reaksie tot enige antigeen. Dit is enige substansie wat ‘n reaksie veroorsaak. Dr. Henry Wright sit dit so uiteen:

Definitions:

Antigen – any substance that, when introduced into the body, stimulates the production of an antibody.

Allergen – a substance causing an allergy.

Allergy – a hypersensitive reaction to environmental factors or substances such as pollen, food, dust or micro-organisms in amounts that do not affect most people. So an allergy is an acquired, abnormal immune response to a substance (allergen) and does not normally cause a reaction.

Antibody – any of the complex proteins produced by B lymphocytes in response to the presence of an antigen.

– Dr. Henry W. Wright

‘n Antigeen is ‘n substansie wat ‘n staat van sensitiwiteit veroorsaak wanneer dit in kontak kom met liggaamlike weefsel. Die reaksie wat hierop volg word ‘n allergie genoem. Normaalweg word ‘n reaksie nie veroorsaak nie maar as gevolg van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel ervaar ons wel ‘n reaksie. Dr. Wright verduidelik wat gebeur wanneer die liggaam se immuunstelsel gekomprimeer is:

The body produces cortisol to suppress the inflammatory response to the attack. Cortisol, a steroid hormone secreted by the adrenal cortex, is over-secreted long-term and you have destruction of white corpuscles and macrophage and killer cells. Too much cortisol over a long term causes cell death at this level.

Many times you have antibodies to antigen occurring in your body in relationship to a compromised immune system. Fear, anxiety and stress compromise your immune system. This is exactly what we are learning from the medical textbooks: Long-term fear, anxiety and stress can destroy your immune system and, when this happens, you have antigen to antibody. This is exactly what an allergy is – a hypersensitive reaction.

– Dr. Henry W. Wright

Ons liggame was nie gemaak om allergies tot enige substansie te wees nie. God het ons liggame gemaak om enige substansie waarmee dit in kontak kom te kan hanteer. In werklikheid is ons liggame goed beskerm teen hierdie substansies. Selfs substansies wat gebruik word tydens die verpakking van langlewevoedsel is geen probleem vir ons liggame nie. Die teenliggaampies in ons liggame vernietig hierdie substansies redelik gemaklik. Dr. Wright sê dat ons almal mislei is en steeds mislei word ten opsigte van die oorsake van allergieë. ‘n Allergie is in werklikheid ‘n biologiese byproduk van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel. Ons ervaar die produsering van teenliggaampies as gevolg van ‘n oormaat “B” sel aktiwiteit, wat eintlik net ‘n newe-effek van ‘n gekomprimeerde immuunstelsel is. Die allergie is eintlik net ‘n illusie. Hierdie illusie verdwyn onmiddellik wanneer die immuunstelsel herstel is.

Baie mense kla dat hulle allergies is vir allerhande voedsel soos melkprodukte, grondboontjiebotter, neute, bye, sjokolade en baie ander substansies. Dit is egter nie die waarheid nie. Hierdie mense se immuunstelsel funksioneer nie korrek nie. Medikasie sal hulle nooit genees nie. Wat hulle nodig het is geloof en vertroue in God. Die oomblik wat ons ophou bekommerd is, die oomblik wat ons spanning opklaar en ons nie meer beangs oor die sorge en probleme van die lewe is nie, op daardie oomblik begin ons immuunstelsel herstel. Wanneer dit weer normaal funksioneer dan verdwyn allergieë soos mis voor die son. Ons hoef nie eens daarvoor te bid nie. Dit is ook die rede hoekom gebede vir allergieë nie werklik effektief is nie. As ons nie met die wortel van die kwaad deel nie (vrees, spanning en angs) gaan die allergieë amper onmiddellik weer terug wees.

Die skade wat spanning, vrees en angs aanrig stop egter nie hier nie. Kortisol affekteer nie net die immuunstelsel nie maar nog baie ander funksies ook:

These are some physiological effects of long-term over-secretion of cortisol as a result of fear, anxiety and stress and as a result, the destruction of the immune system. These functions are affected by cortisol: carbohydrate and lipid metabolism, protein metabolism, inflammatory effects, the immune reserve, digestive function, urinary function, connective tissue function, muscle function, bone function, vascular system function, myocardial function and the central nervous system function.

Every bit of this is affected long-term by fear, anxiety and stress and we wonder why we have so many diseases coming out of fear , anxiety and stress.

– Dr. Henry W. Wright

Vir God is ongeloof nogal ‘n groot kwessie of knelpunt. Hy weet watse vernietigende effek dit op sy kinders het. Dit behoort vir ons ook te wees. Nou verstaan ons waarom ongeloof sonde is. Ons ervaar vrees, angs en spanning omdat ons nie op God vertrou nie. Ons glo Hom nie en ons glo nie sy Woord nie. Sommige van ons het Hom vandag steeds nie aangeneem as ons Verlosser nie. Hierdie lewe kan nie sonder God aangedurf word nie. Hierdie lewe kan nie met ‘n gesindheid van ongeloof aangedurf word nie. Ons kan net nie bekostig om in God of sy Woord te twyfel nie. Wanneer ons God vertrou soos kindertjies en wanneer ons ons geensins oor enigiets bekommer nie, dan herstel ons immuunstelsel en al hierdie ander funksies in ons liggame. Dit is dan wanneer ons gesond word. Bekeer jou en moenie weer sondig nie! Vertrou op God! Daarin lê genesing.

Die duiwel het deur die jare daarin geslaag om die mens onder ‘n wanindruk met betrekking tot die oorsake van siekte te bring. Hy het die mediese professie sowel as dieetkundiges gebruik om die mens onskuldig siek te laat word. Die oomblik wat jy “onskuldig” siek word neem dit geestelike verantwoordelikheid weg. Dit is nie jou skuld dat jy siek geword het nie en daarom hoef jy niks daaraan te doen nie behalwe om ‘n dokter te gaan sien nie. Jy hoef jou nie te bekeer nie. Jy kan maar net aangaan met jou lewe sodra jy beter voel. Hierdie leuen veroorsaak eventueel ons dood.

Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng kan word. Beteken dit dat as jy nie jou vader en moeder eer nie jou dae verkort word? Ek dink so. Hoe word jou dae verkort? Ek sal nie verbaas wees as een of ander siekte jou dae verkort nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 5:5 dat dit beter is om eerder ‘n kind van God wat in sonde lewe aan die satan oor te lewer tot verderf van die vlees (siekte) sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus Christus. Hoekom sê Paulus so? Fisiese lyding bring tog nie saligheid nie. Hy sê dit want fisiese leiding is veronderstel om die mens tot sy sinne te bring. Dit is veronderstel om bekering tot gevolg te hê. Mense sou dit geweet het as die kerk dit gepreek het. Jesus Christus het self gesê dat as jou regter oog jou laat struikel dan is dit beter om dit uit te ruk. Hoekom? Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Dit is baie duidelik dat siekte geskep is om die mens tot sy sinne te roep. Dit is ‘n Goddelike waarskuwing dat jou handel en jou wandel nie reg is nie.

Die koninkryk beginsels waarvan ek in hierdie boek geskryf het klink nogal kompleks. Baie mense sou dit as ‘n verskoning wou aanbied vir hulle onkunde. God sê in die Skrif dat sy volk ten gronde gaan as gevolg van ‘n gebrek aan kennis. Mense gaan vandag steeds ten gronde as gevolg van ‘n gebrek aan kennis. Hoekom? Net soos wat die regering van ‘n land dit van die inwoners verwag om hulleself te vergewis van die landswette, net so verwag God dit ook van die inwoners van sy koninkryk. Ons kan onkunde nooit as ‘n verskoning aanbied nie.

Efesiërs 4:17-18

DIT sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie

mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart…

Dit is óns werk om onsself op hoogte te bring met die wil van God, die woord van God en die koninkryk beginsels van God. As ons dit nie doen nie betaal ons daarvoor. Ons bly in onkunde en ons kry swaar. Ek het gehoor iemand vertel dat sy vrou so skielik dood is. Sy het in die kombuis op haar hurke gesit om die vloer te skrop. Ongelukkig het sy te lank so gesit en werk wat per ongeluk ‘n bloedklont in die waai van haar bene ontwikkel het. Toe sy opstaan het die bloedklont op na haar hart beweeg en deur die hart gegaan. Sy het binne minute gesterf.

Iemand anders vertel dat hy eendag sy naels geknip het. Hy het ‘n klein velletjie langs sy nael gesien uitsteek en dit sommer met die naelknippertjie afgeknip. ‘n Dag of twee later het die plekkie verskriklik seer begin word. Dit het begin sweer en binne ‘n paar dae ‘n massiewe infeksie ontwikkel. Mettertyd was die hele duim verrot en die dokters moes dit geheel en al amputeer. Hulle het later vermoed dat die naelknippertjie met een of ander kiem of virus besmet was wat met die knip van die velletjie na die duim oorgedra is. Hierdie twee voorvalle klink heel onskuldig maar ek kan jou verseker dit werk nie so eenvoudig nie. Beide hierdie mense het bloot gemaai wat hulle gesaai het. Hulle leef in onkunde en was daarom nie in God se “kokon” van Goddelike beskerming nie.

Siekte was in die Ou Testament die straf van God as gevolg van sonde. In die Nuwe testament is dit die natuurlike gevolge van sonde. Wanneer ‘n mens siek word is dit veronderstel om hom tot sy sinne te bring. Dit is rooi ligte wat flikker. Dit waarsku die mens dat iets iewers fout is. Dit is God se veiligheidsnet wat tot stand gebring was om die mens te help. Jesus het een keer gesê dat dit beter is vir die mens om eerder sy oog te verloor (uit te pluk) as om sy verlossing te verloor of aan sy siel skade gely. Ons kan ons saligheid verloor as ons allerhande sondetjies koester. As ons in die vlees wandel sal ons verderf maai. Daar is geen veroordeling vir hulle wat na die gees wandel nie. Dieselfde kan nie gesê word vir iemand wat na die vlees wandel nie.

In een van Reinhard Bonnke se evangelisasie uitreikings in Nigerië in 2001, was iemand uit die dood uit opgewek. Die persoon, Daniël Ekechukwu van Nigerië, was uitermate dankbaar dat hy uit die dood opgewek is. Ek gaan jou nou vertel hoekom. Hy was ‘n kind van God, inteendeel, hy was ‘n vyfvoudige bedienaar in diens van die Here toe hy in ‘n motorongeluk gesterf het. Met sy dood is hy hel toe geneem en nie hemel toe soos hy verwag het nie. Toe hulle by die hekke van die hel gearriveer het het die engel van God hom meegedeel dat hy hel toe moet gaan omdat daar onvergewensgesindheid in sy hart was. Jy kan self op die internet gaan kyk hoekom hy die hel verdien het, ongeag die feit dat hy voltyds in diens van God was:

Daniel was not allowed to enter heaven, because he did not forgive his wife. An angel said to him, We are going to visit Hell. Can you see the gates of Hell? The angel said later, enough, Daniel. On the way to the first hospital you were asking God to forgive you. But you would not forgive your wife. Therefore your sins have not been forgiven. It is a matter of reaping what you have sown. You cannot show unforgiveness to your wife, and reap forgiveness from God.

YouTube: Opstanding van Daniel Ekechukwu

As gevolg van onvergewensgesindheid het Daniël in werklikheid buite die wil van God gelewe. Dit het uit eindelik sy lewe gekos. Die Skrif is baie duidelik daaroor dat wanneer iemand onvergewensgesindheid in sy hart het, hy nie gered kan word nie. Hoe kan ons van God verwag om ons te vergewe as ons nie eens iemand kan vergewe wat teen ons gesondig het nie? Behalwe vir jou saligheid wat in die slag bly kan jy ook nie verwag dat God jou moet genees nie. Hierdie is ‘n baie ernstige aangeleentheid mense. Daar is mens wat siek word en nooit vasstel hoekom hulle siek geword het nie. Daar is kinders van God wat werklik in die hel op geëindig het en ewig verlore is as gevolg hiervan. Daniël was baie gelukkig. Hy het ‘n vrou gehad wat vas geglo het in die wonderwerkende krag en genade van God. Sy was vasberade om haar man weer terug te kry. Dit was juis sy vrou, vir wie hy kwaad was, wat sy lewe gered het. Dit was haar vaste vertroue en geloof in God wat tot Daniël se opstanding uit die dood gelei het. Ons is nie almal so gelukkig nie.

Daniël het later getuig dat hy ‘n groot skrik gevang het. Hy het daarna ‘n ernstige vrees vir God ontwikkel. Hy het nie net in sy eie lewe nie maar ook in die lewens van sy familie en die gemeentelede wat God aan hom toevertrou het, dood seker gemaak hy eerder optree en leef in liefde, verdraagsaamheid en in vrede met almal. Hy het besluit dat voor hy weer in onnodige twis met sy vrou of enigiemand anders gaan, hy homself liewers in die badkamer gaan toesluit of maar eerder die argument verloor. Dit is beter om maar eerder onreg te ly in vrede as om ‘n argument te wen en dan, as gevolg van onvergewensgesindheid in die hel te beland.

Ek het reeds elders in die boek genoem dat as ons weet wat siekte veroorsaak, dan sal ons dit, in die eerste plek, baie effektief kan voorkom. In die tweede plek sal ons baie gou genees kan word. Dit verg net ‘n man en ‘n vrou van God wat in diepe berou tot hulle God roep om hulp. Die Here sluit nie sy ore vir die mens wat in berou uitroep tot Hom nie. Hy hoor sy gebed en Hy red hom of haar uit hulle nood uit. Prys die Here!

Psalm 107:17-20

Die wat dwase was vanweë die weg van hulle oortreding en weens hulle ongeregtighede gepynig is – hulle siel het ‘n afsku gehad van elke soort voedsel, en hulle het tot by die poorte van die dood gekom. Toe het hulle die Here aangeroep in hul benoudheid; uit hulle angste het Hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile kon red.

Esegiël 18:32

Bekeer julle dan en lewe

Kyk wat sê Psalm 103:3

(Loof die Here)…Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees.

Ons hoef God nie te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir Hom nie. Maar ons moet beslis ‘n heilige respek vir Hom hê. God verdra geen onreg nie. Hy is ‘n God van die wonderlikste, mooiste liefde en genade. Maar Hy bly steeds ‘n God van geregtigheid. Ons sal nooit in der ewigheid kan maak wat ons wil en daarmee wegkom nie mense. Ons sal die hel en die ewige straf van God oor onsself bring as ons ons nie bekeer van ongeregtigheid en lewe volgens sy wil en volgens sy woord nie.

Kind van God, kan jy al insien dat sonde en siekte nie geskei kan word nie? Kan jy al insien, verwysend na al die Ou-Testamentiese Skrifgedeeltes hieroor, dat siekte die straf van God was as gevolg van sonde? Kan jy al insien dat siekte, in die Nuwe-Testament, steeds die gevolge van sonde is? Kan jy al insien dat jy jou moet bekeer van jou verkeerde weë as jy siek is, sodat jy genesing kan ontvang? Dit is gewaarborg! Volgens Jakobus sál die sieke genesing ontvang, en as hy gesondig het, sál hy vergewe word! God wil ons nie siek hê nie mense. Hy skep geen behae daarin nie. Hy wil hê dat ons ons moet bekeer en gesond moet wees!

Kind van God, kan jy al insien dat siekte net voorkom kan word wanneer ons ‘n heilige lewe lei? Kan jy al insien dat die mens nie onskuldig siek kan word nie? Nee wat kind van God, dit maak nie saak hoe gesond jy eet of hoe gereeld jy liggaamsoefeninge doen nie. Dit gaan jou nie gesond maak of voorkom dat jy siek word nie. Dit is nie voedsel wat ongesond is nie, dit is sonde wat ongesond is! God het gesê dat ons alles wat Hy gemaak het, plante en diere, mag eet, en dat NIKS verwerplik is nie as ons dit met danksegging ontvang:

1 Timotheus 4:1-5

1 MAAR die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang

2 deur die geveinsdheid van leuenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete,

3 wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.

4 Want ALLES wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie;

5 want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.

Ons liggame is wonderlik aanmekaar gesit. Ons kan enige voedsel, en selfs gifstowwe in voedsel, redelik gemaklik hanteer. Die verdedigingsmeganismes in die menslike liggaam is heeltemal in staat om ons gesondheid in stand te hou, mits ons immuunstelsel nie deur sonde gekomprimeer is nie.

Staan dit in die Bybel dat siekte kom as gevolg van sonde? Ja! Op menige plekke in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Staan daar in die Bybel dat siekte kom as gevolg van ongesonde voedsel? Nee! Nêrens in die Bybel nie. Nie in die Ou Testament nie en ook nie in die Nuwe Testament nie. Wie het die mens geskep? God. Wie het siekte geskep? God. Het God in die Bybel instruksies gegee oor hoe ons moet lewe as ons gesond wil wees? Ja! Wat het Hy gesê moet ons doen om gesond te lewe? Bekeer jou, leer die verordeninge van God en leef daarvolgens. Wat het Hy gesê moet ons doen om gesond te word as ons reeds siek is? Roep die ouderlinge in om vir jou te bid en om jou met olie te salf. Jy sál gesond word. As jy gesondig het sál jy vergewe word. Het God ooit gesê dat ons ‘n mediese dokter moer raadpleeg? Nee. Hoekom nie? Want die mediese professie kan jou nie gesond maak nie! Hulle sal jou waarskynlik vir ‘n kort rukkie aan die lewe kan hou maar die sonde gáán jou jou lewe kos as jy jou nie bekeer nie. Dit is soos dit is en niemand gaan dit ooit kan verander nie.

Ander oorsake van siektes

Ons mag God nooit versoek deur gevaarlike dinge aan te vang nie. Ons kan nie roekeloos wees met ons en ons kinders se lewens nie. Sport kan gevaarlik wees wanneer ons roekeloos is. In ons werk kan ons, as ons roekeloos werk daarmee, onsself blootstel aan gevaarlike chemikalieë soos gifstowwe, industriële chemikalieë en so meer. Ons kan as gevolg van roekeloosheid van geboue af val of deur die roekelose hantering van gereedskap onsself beseer. Ons kan God vertrou vir beskerming teen al hierdie goed maar ons is veronderstel om verantwoordelik te wees met betrekking tot hierdie goed. God is getrou. Sy engele word elke dag nogal besig gehou om seker te maak dat hulle wat op Hom vertrou nie beserings sal opdoen nie. Selfs dit is ook gewaarborg as jou optrede verantwoordelik is. Ons kan God nooit versoek nie. Wanneer ons vir moeilikheid soek gaan ons dit waarskynlik kry as ons nie oppas nie.

KIND VAN GOD, ONTVANG JOU GENESING! DIT IS GEWAARBORG!

Gewaarborg? Beslis ja! Elke kind van God se genesing, ongeag watse siekte dit is en ongeag wat dit veroorsaak het, is gewaarborg! Niks kan dit keer nie!

Wag net ‘n bietjie my maat, jy sê dat niks dit kan keer nie. Wan bedoel jy daarmee?

Daar is kinders van God wat onder die indruk is dat daar siektes is wat nie genees kan word nie. Hulle noem dit ongeneeslike siektes. Ander glo weer dat genesing nie vir vandag is nie. Dit was iets wat net in die Ou Testament plaasgevind het. Later het dit ook deur die hande van Jesus Christus en sy dissipels in die Nuwe-Testament plaasgevind ja maar dit bestaan nie meer vandag nie. Buite die Bybel is daar nie meer soiets nie. God kon en het dit gedoen in die Bybel se tyd maar daarna het Hy besluit om nie meer te genees nie. Baie mense glo nie dat God hulle wil genees nie. Om een of ander rede kan en mag hy nooit tot God nader vir Goddelike genesing nie. Ander gee eenvoudig net op. Ander voel dat hulle nooit die geloof sal hê om regtig genesing te ontvang nie.

Hierdie stellings is leuens mense. Genesing het in die Ou Testament en Nuwe Testament bestaan en sal bestaan tot Jesus Christus weer kom. Wanneer daar nie meer ‘n enkele sieke meer is nie, wanneer die volmaakte gekom het, dan sal dit ophou. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Ek het hierdie aspek van God se wil in ‘n ander boek deeglik behandel. Lees Hoofstuk 9 van my boek, Huiskerke: Hoe? Hoekom?, wat gratis afgelaai kan word op die “Hulpmiddels” bladsy van die Suid-Afrikaanse Huiskerke webblad: www.huiskerk.co.za

Goddelike genesing werk net so getrou en net so verseker soos die wet van swaartekrag van Isaac Newton. Ons kan dit ten alle tye een honderd persent vertrou. God se koninkryk beginsels is altyd dieselfde en altyd van krag. Goddelike genesing is ‘n onherroeplike belofte aan alle kinders van God van alle tye. Net soos wat saligheid ten alle tye aan almal behoort wat daarvan gebruik wil maak, net so ook Goddelike genesing. Net soos wat die berouvolle siel hom tot God wend vir die redding en die verlossing van sy siel, en dit vind, net so ontvang kinders van God altyd, sonder uitsondering, Goddelike genesing. Genesing volg altyd op bekering. Dit is gewaarborg!

Ons ontvang die redding van ons siele uit genade deur die geloof. Ons ontvang Goddelike genesing uit genade deur die geloof. Daar is geen verskil tussen die twee nie. Ons het elders in die boek genoem dat Israel net 10% van die beloofde land ingeneem het. Afgodery en ander lekker wêreldse genietinge het hulle daarvan weerhou om hulle volle erfporsie in besit te neem. Ons sien vandag baie kinders van God wat siek rondloop en in allerhande ellende verkeer. Dit is vir my baie hartseer wanneer kinders van God krepeer van ellende. Het jy al ooit gesien hoe twee dierbare Gees vervulde oumense hulle laaste dae in absolute armoede, siekte en ellende deurbring? Daardie laaste paar jaar moes lekker dae gewees het. Na al die werk en kinders grootmaak moes hulle ‘n tydperk van rus ingegaan het. Hulle moes mekaar vir oulaas geniet het. Net soos Israel van ouds loop Gees vervulde kinders van God die gevaar om hulle erfporsie te verloor as gevolg van onkunde, ongehoorsaamheid en die genietinge van hierdie wêreld.

Daar is kondisies vir die redding van ons siele: Eerstens moet dit ‘n ware bekering wees. Dit beteken so ‘n persoon het regtig sy rug op sonde gedraai en het werklik ‘n hart verandering ondergaan. Tweedens moet die persoon erken dat Hy verlore is sonder die Verlossingswerk van Jesus Christus aan die kruis. Dit beteken ons maak nie staat op eie geregtigheid nie maar op die genade van God, sonder verdienste deur die geloof.

Net so het Goddelike genesing, die verlossing van ons liggame, net soos die siel, ook kondisies. Ek wil die verlossing van ons liggame graag ‘n bietjie meer intensief behandel as vir die siel.

Natuurlik is daar vier baie belangrike kondisies wat nagekom móét word as enige mens genees wil word:

  1. Ons moet geloof hê: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek. (Hebreërs 11:6)

  2. Ons moet die liefde van Christus Jesus ten volle ken: Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. (Efesiërs 3:17 – 19)

  3. Ons moet in God se wil lewe: En wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom. (1 Johannes 3:22)

  4. Ons moet nie deur ons fisiese sintuie beweeg word nie: Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. (2 Korintiërs 5:7)

Ons moet geloof hê, ons moet ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus handhaaf, ons moet in die wil van God wandel en ons moet leer om deur die geloof te lewe en nie deur aanskouing nie.

Geloof

Die meeste mense het nie ‘n probleem met geloof nie. Die Bybel sê dat al is ons geloof so klein soos ‘n mosterd saadjie sal ons berge kan versit. As ons nie geloof het nie is dit redelik maklik om ons geloof op te bou en op standaard te kry. Geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wanneer ons daadwerklik op die woord van God mediteer dan word geloof outomaties in ons harte opgebou en vasgemessel. Dit is een van die wonderlikste voorregte wat kinders van God geniet. Geloof is niks anders as genade nie. Ons ontvang dit deur ‘n wilsbesluit uit genade. Ons kan nooit daarop roem asof ons geloof verdien het of deur ons eie toedoen bekom het nie. Geloof is vanselfsprekend of outomaties. Ons moet net “wil” dan kom geloof outomaties. Natuurlik nie sonder biddende meditasie van die woord van God nie en ook nie sonder ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus nie. ‘n Liefdesverhouding met Christus is die “vervoerband” wat geloof akkomodeer. Meditasie is die geleentheid wat die mens die Heilige Gees bied om met hom in sy hart te deel.

Daarom sê die Bybel dat ons dag en nag sy woord moet oordink. Ons moet dit oordink as ons opstaan en ons moet dit oordink as ons gaan lê. Jesus het gesê dat die woord gees en lewe is. Dit is lewe en dit is gees want dit was oorspronklik deur God gespreek. Jesus het gesê dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie maar van elke woord wat ooit deur die mond van God uitgegaan het. Die woord is geestelike brood. Wanneer ons op die woord mediteer dan eet ons die woord van God. Dit maak ons vol. Soos wat brood die maag vol maak so maak die woord ons harte vol. Hoe meer woord ons eet hoe groter groei ons. Ons groei in geloof. Die Engels sê die volgende: “All Scripture is God-breathed…” (2 Timotheus 3:16 – NIV) 

Die woord van God het ‘n ingeboude of inherente krag. “God-breathed” dui op inspirasie maar ook dat daardie woord Goddelike lewe ontvang het. Daarom, as iemand se geloof ‘n bietjie af is as gevolg van die beproewinge van die lewe, dan kan jy maar net ‘n stil plekkie gaan soek en dan op die woord van God mediteer. Doelbewuste herhaling doen die ding vir ons. Oor en oor herhaal ons dit biddende. Ons beklemtoon verskillende woorde in die sin of in die Skrifgedeelte elke keer as ons dit lees. Oor en oor. Elke dag oor en oor. Mens kan letterlik voel hoe die gees en die lewe wat in die woord van God ingebou is jou geloof stelselmatig opbou. Jy herhaal die woord biddende en die Heilige Gees, deur onverdiende genade, begin daardie woord Rhema (lewende openbaringswaarheid) in jou binneste maak. Dit gebeur outomaties terwyl jy daarop mediteer.

Ek praat van ondervinding. Ek het dit hoeveel keer sien gebeur. Die oomblik wat ek besef of agterkom dat my geloof aan die kwyn is dan begin ek dadelik ernstig op die woord mediteer. Daru de Wet sê dit baie kostelik. Hy sê hy “pomp” die woord. Wanneer ons geloof kwyn is dit tyd om woord te pomp Boeta. Moenie tyd verspeel nie.

Liefde

Om ‘n intieme liefdesverhouding met Jesus Christus te handhaaf is ook ‘n belangrike kondisie as ons genesing wil ontvang. Kan ons ons hemelse Bruidegom innig lief hê? Natuurlik kan ons. Hoe kan ons liewer en liewer vir Hom word? Hoe kan ons ons verhouding met Hom verdiep? Deur meer en meer tyd saam met Hom te spandeer. Deur Hom te vra om ons liefde vir Hom meer te maak. Ons moet hierdie hartsbegeerte uitskreeu: “More love, more love, more love, Oh Lord! Help me to love You more!”

As die Persoon Jesus Christus in jou lewe as gevolg van ‘n liefdesverhouding dan spring geloof in jou op wanneer jy die Skrif mediteer. As godsdiens in jou lewe dan sukkel ons om geloof te ontvang. Hoekom? Want die liefde van Jesus Christus dryf alle vrees na buite. Godsdiens is nog gebind deur vrees. Die liefde van Christus het nog nie volmaak geword in ‘n godsdienstige mens nie. Terwyl ons nog vrees kan ons nie in oorwinning kom nie.

Ons mediteer die Skrif maar allerhande vrese word voorgehou. Hierdie vrese blokkeer geloof. Liefde dryf egter die vrees na buite. Godsdiens kan Christus nooit vervang sonder om ons in die stof te laat byt nie. Die oomblik wanneer ons as Gees mense godsdienstig word dan sneuwel ons geloof. Geloof is gebou op Christus Jesus, die Persoon, wat in ‘n liefdesverhouding met ons wandel. Wanneer Hy ín ons lewe dan spring geloof in ons op. Die oomblik dat geloof in jou binneste opspring dan beweeg dit jou tot aksie. Dit maak die wêreldse verskil. Wanneer ons die werklike openbaring van die liefde van Jesus Christus in ons gees ontvang het soos wat dit werklik is, dan weet die mens sonder enige twyfel, dat Christus Jesus hom so lief het, dat dit absoluut onmoontlik is om deur Hom in die steek gelaat te kan word. Die oomblik dat ons hierdie openbaring ontvang het in ons liefdes wandel met Christus, op daardie oomblik dryf die liefde die vrees na buite en twyfel ons nie meer nie. Liefde maak geloof volmaak. Geloof kan dus net volmaak word as gevolg van ‘n liefdesverhouding met Jesus Christus.

Heiligmaking (Gehoorsaamheid)

Ons moet die gebooie van God bewaar. Johannes (1 Johannes 3:22) draai nie doekies om wanneer dit by hierdie aspek kom nie. Ons kan net in absolute outoriteit en vrymoedigheid bid wanneer ons weet dat ons God behaag en sy wil doen. Wanneer ons buite die wil van God lewe kan ons nie genesing ontvang nie. Wanneer ons so lewe dat ons deur die Heilige Gees van sondige aktiwiteite in ons lewens oortuig word, dan het ons nie meer die vrymoedigheid om God vir genesing of enigiets anders te vertrou nie. Dit is heeltemal verstaanbaar. Dit is nie moeilik om volgens God se wil te lewe nie.

Wanneer ‘n kind van God na Heiligmaking streef en hy regtig ernstig is daaroor. Dan leef hy volgens die wil van God. Dan leef hy welgevallig voor God en dan bewaar hy die gebooie van God. So ‘n mens ervaar innerlike vrede met God, homself en ander mense. So ‘n persoon kan vir God vra net wat hy wil en hy sal dit verkry. So ‘n persoon verlustig hom in die Here en die Here gee hom die begeertes van sy hart. Hierdie beginsel funksioneer heel eenvoudig. God se weë is nie te moeilik of te hard nie. Wanneer God iets belowe dan is dit so en dan is dit moontlik.

Nie deur aanskouing

Laastens moet ons leer om nie deur aanskouing nie maar deur die geloof te wandel. Hierdie is egter ‘n baie belangrike element van Goddelike genesing. Mense wil eers sien en dan glo. God werk nie so nie. By Hom moet ons eers glo en dan sal ons sien. Ons móét leer om fisiese simptome te ignoreer.

Ek het hierdie les by Kenneth Hagin sr. geleer en ek kan getuig, dit werk! Kyk wat sê hy hieroor in sy boek, The key to Scriptural healing:

Too many people try to understand God by feelings. Smith Wigglesworth said, I cannot understand God by feelings. I cannot understand the Lord Jesus Christ by feelings. I understand God, I understand the Lord Jesus Christ, through the Word of God. He is everything the Word says He is. Get acquainted with God through the Word. Get acquainted with the Lord Jesus Christ through the Word.

Our text continues, Let them [my words] not depart from thine eyes. We are to look as well as to listen; to keep our vision fixed upon Jesus. He is the Word. Continue to feed upon this written Word, and Jesus the living Word will become more real to you every day.

When it comes to healing, we also should keep our vision fixed on Jesus. The Holy Spirit always will lead and guide us in line with the Word.

A number of years ago I was troubled with alarming physical symptoms just before bedtime. I knelt by my bed­side to pray and claim the appropriate promises of God regarding healing. Then I got into bed, but these symp­toms only grew worse.

I continued to praise God for healing and finally man­aged to fall asleep. Almost immediately I was awakened by these symptoms. Finally I said, Lord, I just don’t know how much longer I can take this.

I continued to praise Him, and soon fell asleep again. However, I was awakened the third time. Then, in my spirit I heard the words Consider not. The Scripture from Romans 4 concerning Abraham was given to me.

I began to rejoice, because I knew the Word. It said that Abraham considered not his own body now dead,… neither yet the deadness of Sarah’s womb … but was strong in faith, giving glory to God; And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform (vv. 19-21).

I knew that Abraham had God’s promise that Isaac would be born. In fact, God didn’t say He was going to do it; He said, I have made thee the father of many nations. He sees the future better than we see the past. He speaks as if it is already done, because in His sight it is done.

Abraham’s physical senses told him it was impossible to father a child at his age (about 100 years old), yet he considered not his own body. My struggle was with appropriating physical healing in my body as alarming physical symptoms persisted. But I didn’t pay any atten­tion to my body; I rejoiced in the promise of God.

Symptoms and pain persisted, however, and finally I said, Lord, I am not considering my body. I am keeping my mind off it as much as I can, praising You, but it is a little difficult, and I don’t seem to be making much progress.

The Holy Spirit spoke again and said, Consider Him. I knew again that this is in the Word: Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus (Heb. 3:1).

First I had His Word that said Consider not, and I was considering not, but I wasn’t considering Him.

Some think, If I close my eyes, the problem will go away. But at the same time the Bible tells you not to con­sider the things that are against you, it tells you what you should consider: Consider Him.

I began to consider Him. I began to consider the Word that said, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses1′ (Matt. 8:17). I began to consider Isaiah 53:4 as found in Dr. Isaac Leeser’s literal Hebrew translation: Our diseases did he bear himself, and our pains he car­ried: while we indeed esteemed him stricken, smitten of God, and afflicted.

I began to look back and see God lay my sickness and my pains on Jesus. Soon I fell into a deep sleep. I rested well, and awakened the next morning with all my symp­toms gone.

– Kenneth Hagin sr.

Smith Wigglesworth was wêreldwyd bekend vir ‘n gesegde wat hy gereeld gesê het:

I am not moved by what I hear, feel or see. I am only moved by the word of God.

Hierdie gesegde het later wêreldwyd so bekend geword dat baie mense gedink het dit is ‘n Bybelvers. Ek myself gebruik dit ook baie. Dit kom van 2 Korintiërs 5:7 af: Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hierdie is ‘n baie belangrike sleutel ten opsigte van geloof en ten opsigte van Goddelike genesing.

DIE TUGTIGING VAN GOD

Ons het in hierdie boek die koninkryk beginsels van God ten opsigte van straf, siekte en ellendes baie deeglik behandel. Ek dink ons almal besef teen hierdie tyd dat Christus in ons plek gestraf is sodat ons nie gestraf hoef te word nie. Ons weet ook dat ongeredde mense ook in die genade tyd van Christus lewe net soos ons. Selfs hulle word nie gestraf nie maar as hulle hulle nie tot Christus bekeer nie sal hulle eventueel die vloek oor hulleself bring met hulle afsterwe.

In hierdie gedeelte behandel ons ‘n “kinkel in die kabel”. Wat is hierdie kinkel in die kabel? Ons noem dit die tugtiging van God. Kom ons lees ‘n paar Skrifgedeeltes oor hierdie onderwerp.

Hebreërs 12 is ‘n baie belangrike hoofstuk in die Bybel. Elke kind van God móét weet wat in hierdie hoofstuk staan. Dit kan definitief baie probleme vir elkeen van ons uitskakel.

Hebreërs 12:1-29

1 DAAROM dan, terwyl ons so ’n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, (Hierdie hoofstuk gaan oor sonde wat ons so maklik omring)

2 die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

3 Want julle moet ag gee op Hom wat so ’n teëspraak van die sondaars teen Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. (Wanneer ons vermoeid word en verslap dan begin die sonde ‘n vastrapplek kry)

4 Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. (Ons moet enige sondige aktiwiteit ten bloede toe weerstaan)

5 En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek: My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur Hom bestraf word nie; (In hierdie Skrifgedeelte sien ons dat God wel sy kinders tugtig en straf)

6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. (Die Here tugtig en straf nie ongeredde mense nie)

7 As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? (God wil hê dat ons sy tugtiging moet verdra omdat dit geskep is om ons ten goede te verander of ons vanaf verkeerde weë te laat afsien om weer op die regte pad te kom)

8 Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, (hierdie gedeelte bevestig dat almal nie gestraf meer word nie. Die straf is verby vir alle mense) dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. (God tugtig nie ongeredde mense nie)

9 Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? (Tugtiging bring ontsag en onderwerping aan ons hemelse Vader)

10 Want húlle het ons wel ’n kort tydjie na hulle beste wete getugtig; maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. (Tugtiging is vir ons eie beswil)

11 Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ’n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. (Die tugtiging van God bring wonderlike resultate)

12 Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op; (Ons word getugtig wanneer ons slap en lam raak. Luiheid of ledigheid is nie goed vir ons nie. Dit kan ons baie duur te staan kom)

13 en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. (Ons moet reguit loop sodat ons gesond kan word. Hier is reeds ‘n suggestie dat God se tugtiging siekte insluit)

14 Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; (Ons moet vrede hê met almal. Hierdie is die eerste suggestie dat verkeerde verhoudings met ander mense en ook heiligmaking tugtiging veroorsaak. Verbittering, haat en nyd val definitief in hierdie kategorie)

15 en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. (Die besoedelde siel gaan getugtig word. Bitterheid en onrus is beide baie gevaarlike gesindhede)

16 Laat niemand ’n hoereerder wees nie, of ’n onheilige soos Esau, wat vir één spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. (Hoereerder in hierdie sin mag dalk geestelike wees. Wanneer ons op alles behalwe God staatmaak in hierdie lewe dan mag ons dalk vir onsself die tugtiging van God op die hals haal)

17 Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. (Hierdie Skrifgedeelte is die kern van die doel van tugtiging. Dit is geskep om ons tot berou en bekering te roep)

18 Want julle het nie gekom by ’n tasbare berg nie en ’n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm

19 en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie —

20 want hulle kon die gebod nie verdra nie: selfs as ’n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met ’n pyl neergeskiet word. (Mense hou nie altyd van die wette, en verordeninge van God nie)

21 En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê: Ek is verskrik en ek sidder.

22 Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele,

23 by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die Regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, (God is die regter van ons almal en het daarom die reg om ons te tugtig)

24 en by Jesus, die Middelaar van die nuwe testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel.

25 Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ’n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. (As ons na God luister hoef ons nie getugtig te word nie. Wanneer God ons tugtig moet ons Hom nie ignoreer nie. Ons moet aanvaar wat Hy sê)

26 Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.

27 En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.

28 Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. (Vrees die Here en doen wat Hom behaaglik is. Dit is baie belangrik)

29 Want onse God is ’n verterende vuur. (Vreeslik is dit om te val in die hand van die almagtige God. God laat Hom nie bespot nie. Al is Hy die wonderlikste God van liefde en genade en kompassie, is Hy ook ‘n God van straf en oordeel)

Deur Hebreërs 12 te lees gaan daar dadelik vir ons ‘n lig op. God het sy kinders baie lief en sal nie dat hulle deur sonde, luiheid en ledigheid verlore gaan nie. Net soos ons aardse ouers tugtig Hy ook eerder sy kinders om hulle op die regte pad te hou. Hy beskerm ons deur ons te tugtig. Tugtiging is absoluut nodig in die koninkryk van God. Die gees is wel gewillig maar die vlees is swak. Met wedergeboorte het ons die Goddelike natuur deelagtig geword maar ons is ongelukkig nog nie verlos van die vleeslike of Adamiese natuur nie. Terwyl die kind van God nog steeds die wet van sonde in hom het, is dit maar ‘n opdraande stryd om altyd in God se volmaakte wil te lewe. Paulus sê dat die vlees teen die Gees begeer en die Gees teen die vlees.

God het geen ander keuse as om ons op allerhande maniere te onderrig, te korrigeer, te dissiplineer, te kasty en te straf nie. Kastyding en straf ten opsigte van die tugtiging van God kan nie as die normale straf van God gesien word nie. Ek glo dat Hy baie oordeelkundig ons op allerhande maniere laat swaarkry om ons tot ons sinne te roep. Net soos ‘n aardse ouer begin Hy met vermaning en ligte kastyding maar eventueel, wanneer ons hardkoppig is, kan Hy ernstiger omstandighede in ons lewens veroorsaak wat ons baie swaar laat kry. God kan byvoorbeeld veroorsaak dat jy jou werk verloor en finansieel swaarkry. Jy kan moontlik probleme met die gereg ondervind. Dit kan gebeur dat alles skielik skeef begin loop en jy die een na die ander krisis situasie moet hanteer. Ek glo dat selfs siekte nie uitgeskakel is nie. Paulus het self ongehoorsame kinders van God aan die satan uitgelewer tot verderwing van hulle vlees met die doel om minstens hulle saligheid te verseker. Hoe gevaarliker en hoe groter die ongehoorsaamheid hoe ernstiger die kastyding.

Spreuke 3:11-17 verduidelik so mooi wat die gevolge van die tugtiging van die Here is:

11 My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie,

12 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, ja, soos ’n vader die seun in wie hy behae het.

13 Gelukkig die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry;

14 want die verkryging daarvan is beter as dié van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud;

15 dit is kosteliker as korale, en al jou kleinode kan daar nie mee vergelyk word nie.

16 In sy regterhand is lengte van dae, in sy linkerhand rykdom en eer;

17 sy weë is lieflike weë, en al sy paaie is vrede.

Vers 13 tot 17 is die gevolg van tugtiging. Dit bring wysheid en wysheid bring al die mooi dinge van God in ons lewens tot stand.

Wat is die tugtiging van die Here?

Uit bogenoemde Skrifgedeeltes sien ons die volgende woorde:

Vermaning, tugtiging, straf, kastyding.

In die oorspronklike tale (Grieks en Hebreeus) het hierdie spesifieke woorde die volgende betekenis:

Opleiding, onderwysing, instruksie, korreksie, herleiding, opvoeding, kweek, leer, verwyt, teregwysing, houe, afransel, slaan, wiks, pak gee, teister, gesel, dissiplinering d.m.v. straf, straf d.m.v. siekte, straf d.m.v. Ellende en straf d.m.v. rampe.

Ek dink dit is baie duidelik dat die oorspronklike woorde in die Grieks definitief siekte, ellende en rampe insluit. Ons kan dit nie wegredeneer nie. Ek is oortuig daarvan dat God, die enigste Persoon wat bestaan wat wettiglik mag en kan straf, wel in sekere geïsoleerde gevalle sy kinders siek maak en ellende oor hulle bring. Hoekom het ek hierdie gedeelte heel laaste behandel? Om dit baie mooi in perspektief te sit.

As honderd siek mense voor jou staan moet jy weet dat almal van hulle siek is as gevolg van een of ander ongehoorsaamheid of sondige aktiwiteit in hulle lewens. Met die meeste, ongeveer 99 van hulle (Christene en ongelowiges), is die siekte maar net die natuurlike gevolge van sondige aktiwiteite in hulle lewens. Die ander 1 (Christen) word deur God gekasty as gevolg van een of ander ernstige ongehoorsaamheid of sonde in sy lewe. God kasty sy kinders sekerlik deur allerhande ongunstige omstandighede in hulle lewens toe te laat of te veroorsaak. Ek is oortuig daarvan dat Hy ernstige kastyding soos siekte net in geïsoleerde gevalle gebruik. Hy sal nie skroom om jou siek te maak as jou saligheid in gedrang is nie. Hy sal ook nie skroom om jou dood te maak as Hy weet dat jou saligheid in die gedrang gaan kom nie. Dit is die liefde en die hart van God in aksie; eerder dood, maar gered, as wat Hy jou sien verlore gaan.

God is gister en vandag dieselfde. Hy verander nooit. Het die Ou-Testamentiese God mense siek gemaak? Beslis ja! Die Ou-Testament is vol daarvan. Maak die Nuwe-Testamentiese God mense siek? Ja, maar net sy kinders, en net wanneer hulle weier om hulle te bekeer van ernstige oortredings. Die volgende Skrifgedeeltes bevestig hierdie stelling:

Openbaring 3:14-19

14 EN skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

15 Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm!

16 Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.

17 Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

18 Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.

19 Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.

Hierdie gedeelte in die boek Openbaring is ‘n brief van Christus Jesus geskryf of geadresseer aan die Christene of kinders van God in Laodicéa. Hier bevestig God dat Hy sy kinders tugtig. Die volgende Skrifgedeelte bevestig hoe Hy hulle tugtig:

Openbaring 2:18-29

18 EN skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dít sê die Seun van God wat oë het soos ’n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper:

19 Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.

20 Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isébel, wat haarself ’n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. (Isébel was ‘n kind van God in die gemeente van Thiatíre. Sy was ‘n vleeslike Christen en sy het haarself aangestel as ‘n profetes)

21 En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.

22 Kyk, Ek werp haar neer op ’n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ’n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.(God het hierdie mense tyd gegee om hulle te bekeer maar hulle het nie. Hier bring God dan nou verdrukking vir sy kinders wat deur Isébel verlei is om hulle tot hulle sinne te roep. Neem egter kennis dat Hy sy kind wat ander verlei (Isébel) siek maak om haar tot haar sinne te roep)

23 En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. (Die liefdevolle Christus Jesus sal haar kinders doodmaak!? Ja Hy sal! Mense verstaan nie hierdie kant van God nie maar dit is net so ‘n werklikheid soos sy genade en sy liefde. Jesus bedoel moontlik hiermee dat Hy haar kinders (mense wat haar verkeerde weë volg) gaan doodmaak in die oordeel wat op hande is. Onthou dat daar vir kinders van God soos Isébel ‘n pad is wat reg lyk maar die einde daarvan is die dood. Hierdie hele brief is aan die gemeente van Thiatíre geskryf waarvan Isébel deel is. As sy haar nie na hierdie siekbed bekeer het nie dan het die oordeel van God oor haar gekom. Romeine 8:1 is duidelik rondom die waarheid dat daar wel veroordeling vir God se kinders is as hulle na die vlees wandel. Vir hulle wat egter na die Gees wandel is daar geen veroordeling nie)

24 En ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las lê nie.

25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.

26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,

27 en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.

28 En Ek sal hom die môrester gee.

29 Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Soos ek hierbo genoem het, hierdie Skrifgedeelte is die brief van God die Seun, gerig of geadresseer aan die gemeente van Thiatíre. Dit is ‘n brief gerig aan kinders van God wat besig was met verkeerde dinge en vleeslike dinge. Vers 24 noem selfs dat van hulle besig was om die dieptes van satan te leer. Hulle was besig met die leerstellings van duiwels. Hierdie dinge gaan uiteindelik hulle geloof vernietig as God nie toetree en hulle beskerm nie. Daarom die siekbed en daarom die ellende. Hierdie God wat hier siek maak en selfs doodmaak is die Nuwe-Testamentiese Jesus Christus. Het God dan nie vir Ananías en vir Saffíra met die dood getref toe hulle vir die Heilige Gees gelieg het nie? Het die Nuwe-Testamentiese Paulus dan nie gesê dat dit beter is om ‘n ongehoorsame kind van God aan die satan oor te gee ter verderwing van die vlees nie?

1 Korintiërs 5:1-5

1 ’n MENS hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ’n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.

2 En tog is julle opgeblase in plaas dat julle liewer getreur het, sodat hy wat hierdie daad gedoen het, kan verwyder word onder julle uit.

3 Want wat my betref, het ek, liggaamlik afwesig maar in die gees teenwoordig, alreeds besluit asof ek teenwoordig was, om hom wat so iets gedoen het,

4 in die Naam van onse Here Jesus Christus, as julle vergader het en my gees saam met die krag van onse Here Jesus Christus —

5 om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here Jesus.

Hierdie Skrifgedeelte beklemtoon baie duidelik dat die tugtiging van God deur middel van siekte ‘n werklikheid is. In plaas van onsself van sonde te bekeer, word ons eerder opgeblase. Daarom moet ons getugtig word. Ons word getugtig wanneer ons sonde doen en Paulus beklemtoon die wil van God duidelik deur te bevestig dat dit beter is as die duiwel ons vlees (liggame) verderf (siekte) sodat ons gees minstens gered kan word.

Daar is twee gevalle wanneer die duiwel die oop deur of die toestemming kry om kinders van God siek te maak. Die eerste en algemene geval is wanneer kinders van God sondige aktiwiteite soos onvergewensgesindheid in hulle lewens toelaat of wanneer hulle ‘n ernstige sondige aktiwiteit koester. Die tweede geval is wanneer die gemeente ‘n spesifieke persoon aan die satan oorgee om sy vlees te verderf as gevolg van sonde in sy lewe. Paulus verwys hierna in 1 Korintiërs 5.

Dit is so duidelik soos daglig dat wanneer ‘n kind van God siek word, dit niks anders is as rooi ligte wat begin flikker nie. Dit is ‘n waarskuwing! Dit sê vir ons dat iets nie reg is ten opsigte van ons geloofswandel met God en met ons medemens nie. Dit roep ons op tot bekering.

There is a commonly-held belief that shepherds in Biblical times would break the legs of lambs that constantly wandered away. According to the “story”, the shepherd would then set the broken leg and carry the lamb on his shoulders until the leg healed, after which time the lamb would remain by the shepherd’s side for the rest of its life.

– Writer unknown

Ons weet nie of skaapwagters in die Bybel se tyd dit werklik gedoen het nie. Daar is glad nie so ‘n storie in die Bybel nie. Dit voel vir ‘n mens dat dit wreed of onprakties sou gewees het. Baie mense verwys ook na die Skrifgedeelte wat sê dat net goeie gawes uit die hand van God kom. Natuurlik is hierdie Skrifgedeelte die waarheid. God is ‘n goeie en ‘n liefdevolle God maar tugtiging is deel daarvan. Wanneer jou kind die pad byster raak is tugtiging definitief ‘n goeie gawe al is dit seer vir almal. Dit bring die kind weer op die regte pad. ‘n Goeie Pa en Ma se harte is seer wanneer hulle hul kinders moet tugtig. Dit is nie vir hulle lekker nie. Netso ook vir God. Hy wil hê dat ons in gehoorsaamheid naby aan Hom moet wandel sodat dit altyd in alles met ons goed kan gaan. Hy wil ons nie tugtig nie!

I guess you’ve heard the story of the shepherd that broke his sheep’s leg one time. Many little stories has been told about it. And was asked this shepherd, “Did the sheep fall off of a mountain and do this?” He said, “No.” Said, “What happened?” He said, “I broke its leg.” Said, “Why did you break its leg? Are you a cruel shepherd?”
He said, “No, I love the sheep. But the sheep got to running away from me. And he kept straying out to itself. And I know the nature of sheep. And I know if they stray too far away, the wolf will get them. So I had to break the sheep’s leg to keep it with me, to draw it to my bosom, to give it a little special food. And I’ll be so kind to it, that when its leg gets well, it’ll never leave me any more.”

– Writer unknown

Ek het hierdie goed nooit geglo nie. Ek was een van hulle wat geglo het dat God my nooit siek sal maak nie al is ek ongehoorsaam. Vandag weet ek dat Hy dit nie sommer sal doen nie maar ek weet ook dat Hy dit tog sal doen as ek te ver afdwaal. Ek twyfel nie in die minste daaraan dat God diegene wat Hy liefhet wel siek maak wanneer hulle ernstig ongehoorsaam is nie. Die doel hiermee is om sy kinders tot hulle sinne te roep. Alle siekte, ellende en rampe in mense se lewens is altyd ‘n waarskuwing dat iets verkeerd is. God laat hierdie rooi ligte flikker om die mens tot die besef te bring dat iets iewers verkeerd is. Ons is veronderstel om in sulke gevalle God se aangesig te soek om vas te stel hoekom ons siek is of hoekom hierdie ellende of hierdie rampe oor ons gekom het. Ons is veronderstel om ons te bekeer. Ons is veronderstel om die ouderlinge in te roep om ons met olie te salf en vir ons te bid. Jakobus sê dat die sieke gesond sal word en dat sy sonde hom vergewe sal word. Berou en bekering is egter van kardinale belang as ons genees wil word.

Die tugtiging van God of die kastyding van God is mynsinsiens net ‘n druppel in die emmer as ons dit vergelyk met al die siektes en ellendes wat mense oor hulleself bring. Ons bring siektes en ellendes oor onsself as gevolg van ongehoorsaamheid en allerhande sondige aktiwiteite in ons lewens. God het ons innig lief en Hy is nie besig om links en regs mense siek te maak of dood te maak nie. Die koninkryk beginsels van God en die natuurlike wette van die aarde is egter ongenaakbaar. God het sekere geestelike beginsels in plek gesit om ons wêreld standvastig te beheer. Hy het ook natuurlike wette in plek gesit om ons wêreld standvastig te beheer. Net soos wat die swaartekrag wet van Isaac Newton altyd werk, netso werk God se geestelike en natuurlike wette ook altyd. As ons doen wat ons wil en hierdie wette oortree dan gaan ons die natuurlike gevolge daarvan dra. Ons gaan definitief die wrang vrugte van ongehoorsaamheid en van sonde pluk. As jy onvergewensgesind is of dwelms gebruik gaan jy verseker siek word. Dit is nie die tugtiging van God nie maar die natuurlike gevolge van sonde.

Onthou, wanneer ons in geloof en in gehoorsaamheid voor God wandel, dan is Goddelike voorsiening, Goddelike genesing, Goddelike beskerming en Goddelike instandhouding altyd ons deel. Wanneer die skape standvastig in gehoorsaamheid en getrouheid die Stem van die Herder volg dan gaan dit goed met hulle. Dan wag siekte en ellende nie om elke hoek of draai nie. Wanneer ons altyd naby aan ons Herder bly dan volg NET GOEDHEID en GUNS ons al die dae van ons lewens. Dan word Psalm 91 en Psalm 23 en Psalm 112 ‘n standvastige werklikheid in ons lewens.

SLOT GEDAGTES

Die Skrif is baie duidelik oor die ontstaan van die bloedlyn vloeke leerstelling. Hoewel dit in die Ou Testament ontstaan het was hierdie leerstelling reeds vroeg in die Ou Testament ontmasker. Die Israeliete het dit heeltemal verkeerd verstaan en daarom moes God ingryp om hulle tot die regte perspektief te bring. God het dit vir ‘n kort tydjie op onregverdige mense toegepas om die barbaarse Ou-Testamentiese nasies in lyn te bring met aanvaarbare morele standaarde. Die Vader moes dit doen om die mens teen die ongenaakbare bloeddorstigheid en euwels van barbarisme te beskerm.

Die oordeel oor die volk Israel en sy leiers wat Jesus oor hulle uitgespreek het was ‘n spesiale oordeel van God. Hierdie oordeel is oor ‘n tydperk van ongeveer 60 jaar (70 NC – 130 NC) oor die volk Israel uitgeoefen. Die volk was deur die jare male sonder tal gewaarsku om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë maar hulle het net hardnekkig voortgegaan om God te terg. Hy het daarmee die hele volk se sondes op die Israeliete wat in hierdie tydperk geleef het laat kom. Dit was indirek ‘n straf ook vir die voorvaders want daar waar hulle in die doderyk (hel) krepeer van ellende het hulle die tyding gekry dat die Joodse geloof en die volk Israel as die uitverkore volk van God nie meer bestaan nie. Die tempel is vernietig, alle Joodse godsdienstige rituele is gestaak, die stad Jerusalem se naam is verander, die staat Judea se naam is verander, die Jode is uit die stad en uit die land verdryf en ander nasies het die stad en die land bevolk. Vir amper 2000 jaar lank, tot in 1948, is hierdie status quo ten opsigte van Israel gehandhaaf. Israel is vandag weer ‘n volk maar nie meer ‘n spesiale volk nie. In Christus is almal gelyk. Die goeie nuus vir Israel is dat hulle volgens Romeine 11, voor Jesus weer kom, hulle as ‘n nasie tog tot Hom gaan bekeer. Dan sal hulle net soos alle ander nasies ook deel uitmaak van die geestelike Israel van God. Die einde van Israel gaan dus tóg hier op aarde darem op ‘n hoë noot afsluit. Prys God daarvoor. Dit was darem nie alles verniet vir hierdie nasie nie. Hulle sal egter geen voorkeur bo ander Christene geniet nie. Die kerk is reeds deel van die geestelike Israel en die geestelike Jerusalem.

Die regverdige Jode van die Ou Testament was nooit aan hierdie praktyk (bloedlyn vloeke) onderworpe nie as gevolg van die feit dat hulle sondes bedek was deur die bloed van lammers. Dit het hulle regverdiges gemaak. In sy genade het die Vader hierdie sondes gedurende die Ou-Testamentiese periode ongestraf laat bly omdat Christus Jesus op die kruis van Gólgota die straf sou dra daarvoor.

Toe Jesus uiteindelik as mens die prys vir ons sondes kom betaal het, het die Vader die straf vir alle sondes wat ooit gepleeg of nog gepleeg gaan word op Hom laat neerkom. Jesus was die volmaakte Lam van God en hy het daarmee die sondes van die wêreld weggeneem deur dit op Homself te neem. Die Vader was tevrede dat die prys betaal is en dat Jesus Christus versoening tussen Hom en die mens bewerkstellig het. Hy het daarmee die roede uit Vader se hand gehaal en Vader was bly om daarvan ontslae te kon wees.

Die mensdom hoef as gevolg van hierdie verlossingsdaad nie meer gestraf te word nie. Daarmee is die mens gered of verlos van die vloek van die wet. Negatiewe gevolge van bloedlyn vloeke is natuurlik die toediening van straf. Die vloek kom in werking omdat die wet oortree is. Ons as kinders van God val nie onder die wet nie en daarom ook nie onder die vloek van die wet nie.

Kinders van God hoef nooit hulle eie sondes te dra nie en hulle hoef nooit gestraf te word nie. Jesus Christus het ons sondes én die straf vir hierdie sondes op Hom geneem. Daarom het Hy aan die kruis vir ons ‘n vloek geword. Om ‘n vloek te word beteken dat Hy die straf moes dra. Omdat ons nie eens ons eie sondes en ook nie die straf vir ons eie sondes hoef te dra nie kan niemand ons vir ons voorouers se sondes verantwoordelik hou nie. Ons hoef nie hulle sondes te help dra nie. Esegiël 18:19-20 sê dit baie duidelik. Hierdie vals leerstelling het geen wettige fondasie nie. Die enigste straf wat daar nog is vir mense is die straf (vloek) wat jou tref wanneer jy sonder Jesus sterf. Dit tref jou onmiddelik die oomblik dat jy jou laaste asem hier op aarde uitblaas. Dit tref jou omdat jy die verlossingswerk en die bloed van Jesus Christus verwerp het.

Vir hulle wat Hom aangeneem het is daar nooit enige vloek of straf nie. Nie nou nie en nie met afsterwe nie. Nooit nie! Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, vir hulle wat nie na die vlees wandel nie maar na die Gees (Romeine 8:1).

Sommige Christene word ‘n rat voor die oë gedraai met hierdie vals leerstelling omdat hulle nie die woord van God ken nie. Hulle ken ook nie die praktiese komplikasies en gevolge van die verlossingswerk van Christus Jesus nie.

Die Skrif is baie duidelik met betrekking tot geestelike verantwoordelikheid of geestelike aanspreeklikheid. Elke mens is verantwoordelik vir sy eie dade. Geen mens hoef die sondes van enige ander mens te help dra nie. Elkeen dra sy eie sonde en elkeen is verantwoordelik vir sy eie sonde. Esegiël 18 is baie duidelik hieroor. Daar is nie ‘n enkele Skrifgedeelte in die hele Bybel waar mense instruksies ontvang het om bloedlyn vloeke te breek of om die sondes van hulle voorouers te bely nie. Ons is nie soos Jesus Christus wat die sondes van ander kan dra nie. Net Jesus kon dit doen. Net Hy kon, wat die dra van sonde betref, vir ander ingestaan het.

Die Bybel is ook baie duidelik oor die feit dat kinders van God eintlik die seën van God op hulle lewe het en nie vloeke nie. Volgens Gal 3:14 het Jesus ‘n vloek geword sodat die seën van Abraham na ons toe kon kom.

Negatiewe gebeurtenisse in mense se lewens het waarskynlik geloofwaardigheid aan die bloedlyn vloeke leerstelling gegee. Mense word siek en mense lewe in ellendige omstandighede. Mense maak ook persoonlike observasies en vergelykings met betrekking tot familie siektes en ander omstandighede. Al hierdie negatiewe omstandighede en fisiese observasies het ‘n baie goeie teelaarde geword vir hierdie vals leerstelling. Persoonlike observasies is egter ‘n baie misleidende instrument of maatstaf wanneer leerstellings geformuleer word. In plaas van die woord van God te raadpleeg word eerder afleidings gemaak om bose leerstellings te verduidelik, te regverdig en te promoveer.

Kinders van God en ook ongeredde mense bring eintlik al hierdie negatiewe goed oor hulleself omdat hulle heeltemal onkundig aangaande die koninkryk beginsels van God is. Hulle denke is nie vernuwe nie en hulle ken die woord van God nie. Hulle het nie die ingeplante woord in hulle harte nie en hulle maak nie die woord deel van hulle lewens nie. Hulle onderwerp nie hulle siel aan die Heilige Gees nie en word nie deur die Gees van God gelei nie. Hulle is lou Christene en het nie oorwinning oor hulle omstandighede nie. Hulle heers nie as konings en priesters in die koninkryk van God nie en is blootgestel aan baie negatiewe aanslae op hulle lewens. Dit is in werklikheid hierdie goed wat ons lewens standaard bepaal.

Die grootste gevaar is die roekelose gebruik van die tong. Mense spreek dood oor hulleself en hulle maai eintlik presies dit wat hulle gesaai het. Die mens weet nie wat hulle posisie in Christus is nie en daarom gaan hulle te gronde. ‘n Gebrek aan kennis is steeds net so ‘n groot probleem soos wat dit nog altyd was.

Mense het nie ‘n openbaring van die grootheid, die goedheid, die almag en die krag van God nie. Ons móét weet wie ons God is. Ons móét geloof in hierdie God hê en ook glo wat Hy sê. Sy woord is die waarheid en sy woord sal vasstaan tot in ewigheid. Ons móét weet dat ons deur geloof moet lewe want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

God het die sleutels van sy koninkryk aan die mens gegee. Daarmee het Hy sy outoriteit aan die mens gedelegeer. Dit wat die kinders van God in die kerk besluit sal in die hemel aanvaar of bevestig word. Inteendeel, dit wat enige mens besluit sal in die hemel aanvaar of bevestig word. Outoriteit kan ook misbruik word en dit kan ook negatief aangewend word. Die mens is daarom verantwoordelik vir alles wat op aarde gebeur en vir alles wat in sy eie omstandighede gebeur. Ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir ons dade. Ons kan niemand die skuld gee vir negatiewe gebeurtenisse in ons lewens nie. Nie vir God nie, nie vir die duiwel nie en ook nie vir ander mense nie. Die blaam lê altyd by onsself. Ons bepaal self die gang van ons lewens. As konings en priesters het ons beheer oor ons lewens. God het die outoriteit aan ons teruggegee wat Adam en Eva aan die duiwel oorhandig het.

Daar is geen konneksie meer tussen kinders van God en ons ongeredde voorouers nie. Ons is nie meer lede van dieselfde spesie nie. Christene is in werklikheid uit God gebore en het net een Vader en dit is God self. Die vleeslike of fisiese afstammeling lyn van ons ou mens is vervang met ‘n nuwe afstammeling lyn wat direk na God die Vader loop. Ons is nou ‘n nuwe mens. Ons het die DNA en die Goddelike natuur van God ontvang en daarom aard ons na Hom en daarom is ons in wese presies net soos God. Jesus het net na sy opstanding vir Maria gesê: Ek vaar op na My Vader en julle Vader, en My God en julle God. (Johannes 20:17).

Net so min as wat hy ons in die hel kan gooi, net so min kan die duiwel ons siek maak. Hy is nie ‘n God nie en hy kan daarom nie straf uitdeel nie. Siekte is niks anders as straf nie net soos wat die hel niks anders as straf is nie. Die duiwel hou daarvan as ons sê dat hy ons siek maak. Dit gee aan hom goddelike kwaliteite en dit maak ons sy onderdane. Die waarheid is egter dat omdat Jesus beide hierdie strawwe op Hom geneem het, en natuurlik ons sonde ook, hoef ons nooit siek te wees nie. Ons is net so rein en net so geregtig soos Jesus self. Die Bybel bevestig dit: Ons is die geregtigheid van God in Christus.

Die mens sal en kan nooit onskuldig siek word nie. Ons word siek as gevolg van die natuurlike gevolg van sonde. Ons word siek en ons bring allerhande ellendes oor onsself as gevolg van vrees, spanning, bitterheid, onvergewensgesindheid, naywer, nyd, haat, roekeloosheid en gevaarlike sondige aktiwiteite. Dit het niks met straf of bloedlyn vloeke te doen nie.

Toe die vyand deur die mediese professie en deur dieetkundiges daarin geslaag het om die mens te laat siek word sonder sonde, deur omstandighede buite sy beheer, het hy daarin geslaag om siekte en ander ellende van die werklike oorsaak, naamlik sonde, te verwyder. Vir die wêreld is siekte nie meer ‘n gevolg van sonde nie. Vir die wêreld is iemand wat siek geword het net ‘n slagoffer van iets buite sy beheer. Wanneer mense siek word is bekering nie meer nodig nie. Hoekom nie? Want die mens word nie tot sy sinne geruk nie. Dit was juis vir hierdie rede dat Paulus mense aan die satan oorgelewer het. Deur die verderwing van die vlees kan hulle gees gered word. Mense wat hulle nie bekeer van hulle verkeerde weë nie maar bloot van die mediese professie gebruik maak, probeer doodeenvoudig om die gevolge van sonde met medikasie of ‘n operasie te omseil, en hy volhard in sy sonde. Hy gryp God nie meer aan om die rede of die oorsaak van die siekte vas te stel nie. Hy skreeu nie meer uit tot sy God in benoudheid en in berou nie. Wat hy nie weet nie is dat hy nie daarmee gaan wegkom nie. God het nog altyd gesorg, en Hy sal altyd sorg, dat die mediese professie nie die gevolge van sonde illumineer nie. Die straf van God in die Ou Testament was deel van sy raadsplan en dit was absoluut ‘n noodsaaklikheid. Vandag is dit die gevolge van sonde maar nog steeds net so noodsaaklik soos dit nog altyd was. Die straf van God sal met ons wees tot aan die einde van tyd, wanneer die bose finaal in die ewige helse vuur gewerp word.

Ons weet dat die kerk huidiglik nie haar funksie vervul as die draer van Goddelike genesing nie. Kinders van God het werklik nog nie in geloof die bediening van genesing aan die wêreld beskikbaar gemaak nie. Die openbaarmaking van die seuns van God gaan binnekort plaasvind (Romeine 8:19) en dan behoort dinge te verander. Dit is veral mense wat nog jonk in Christus is wat hierby baat gaan vind. Tog het niemand ‘n verskoning nie. Ons is almal in staat om God aan te gryp en te vertrou vir genesing. Elkeen se eie geloof, wanneer dit in aksie kom, is heeltemal genoeg om te verseker dat hy of sy in oorwinning lewe.

Ons kan vandag absoluut in Goddelike oorwinning leef op alle gebiede van ons menswees. Goddelike genesing, Goddelike beskerming, Goddelike voorsiening en Goddelike instandhouding op alle vlakke en alle gebiede van ons menswees is gewaarborg! Jesus Christus het alles klaar gedoen vir ons. Hy het alles reeds moontlik gemaak deur sy verlossingswerk aan die kruis. Hy hoef niks meer te doen nie want Hy het reeds alles klaar gedoen wat ons nodig het. God het in ‘n rus ingegaan. Hy is nie besig om agter die skerms vir ons te werk nie. Hy werk nie meer nie. Dit is nou óns werk om sy verlossingswerk vir ons te laat werk. “The ball is in our court”.

Ek besef dat die waarhede in hierdie boek vir sommige mense baie vreemd is maar ek is oortuig daarvan dat die Skrifgedeeltes wat ek aangehaal het U sal oortuig van die waarheid.

Ons het net een wapen tot ons beskikking om leuens te weerlê en dit is die woord van God. Ons kan nooit op menslike sienings, opinies, drome, visioene en openbarings staatmaak wanneer dit by die wil en die weë van God kom nie. Al hierdie goed moet ooreenstem met die woord van God anders is dit leuens.

My gebed is dat almal met ‘n nuwe ywer die woord van God sal bestudeer en met ‘n oop gemoed die Heilige Gees sal vra om hulle in alle waarheid te lei. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak.

Elkeen van ons moet poog om God in gees en in waarheid te aanbid. In die boek van 1 Johannes 3:22 lees ons dat ons vrymoedigheid het teenoor God wanneer ons harte ons nie veroordeel nie. Dan kan ons Hom vra net wat ons wil en ons sal dit verkry, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat Hom welgevallig is. Hebreërs 11:6 sê dat ons God nie kan behaag sonder geloof nie. Hy wat tot God gaan moet glo dat Hy is en ook dat Hy ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Paulus moedig ons ook in Filippense 2:12 aan om elkeen ons eie heil uit te werk met vrees en bewing. Dit is God wat in ons werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Die koninkryk van God funksioneer deur middel van die beginsels, die wette en die wil van God. Wanneer ons God dien en wanneer ons Hom gehoorsaam is dan doen ons dit as geestelik verantwoordelike volwassenes in God.

Met die skryf van hierdie boek het ek gepoog om die wil van God en die koninkryk beginsels van God aan U oor te dra. Daar is baie kondisies wat nagekom moet word wanneer ons volgens hierdie beginsels lewe. Die nakoming van hierdie kondisies en beginsels is tussen jou en God. Net julle kan dit beoordeel. Bogenoemde Skrifgedeeltes beklemtoon elke kind van God se individuele verantwoordelikheid ten opsigte van sy eie heiligmaking en sy eie lewe.

My diepste wens is om met jou die woord van God te deel sodat dit jou vry kan maak. Ek is nie ‘n mediese dokter nie. Ek is bloot ‘n medewerker van almal wat werklik ‘n verskil ten opsigte van genesing en gesondheid wil maak. Ek is ook voltyds ‘n bedienaar van die Woord van God en het hierdie boek in eerbiedige afhanklikheid van God geskryf. Daarom het ek hierdie boek vanuit ‘n Bybelse of geestelike oogpunt geskryf. Die mediese feite in die boek het ek geneem en aangehaal uit die werk en boeke van Gees vervulde mediese dokters en wetenskaplikes wat wêreldwyd hoë aansien geniet.

Ek deel die Skrif met jou maar dit is jou reg en jou verantwoordelikheid om die Woord van God self te ondersoek. Genesing hang van onsself af. Wanneer ons die wil van God en die koninkryk beginsels van God nakom, dan is genesing gewaarborg.

Wanneer ons nie die wil van God en sy koninkryk beginsels nakom nie, dan kan ons nie verwag dat God ons moet genees nie. ‘n Persoon wat hier faal gaan ongelukkig die vrugte daarvan pluk.

Ek kan getuig dat ek die wil en die koninkryk beginsels waarvan ek in hierdie boek skryf, in my eie lewe toegepas het en dat dit vir my gewerk het. Ek is van ‘n chroniese ooglid inflammasie (Blepharitis) genees, ek is van sinusitis genees, ek is van jig en gewrigsontsteking genees en ek is van ‘n hartsiekte genees. Ek het vier jaar voor ek hierdie boek geskryf het n hartaanval gehad. My hart het aan die begin van hierdie jaar (2015) erg agteruit gegaan. Ek het God vertrou vir genesing en ek het dit uit genade ontvang. Ek het nie van die mediese professie gebruik gemaak nie hoewel dit vir my gevoel het asof ek enige oomblik aan ‘n hartaanval gaan sterf. Die simptome was werklik erg en ek het swaargekry. God het my egter genees. Dit was natuurlik deur die genade van God.

Ek het egter deurentyd geweet dat ek twee baie belangrike aspekte nagekom het: Ek het deur sy genade geweet dat my geloof hom behaag (Hebr 11:6) en ek het geweet dat my hart my van niks veroordeel nie, dat ek die gebooie van God gehoorsaam is en doen wat welgevallig is voor Hom. Dit is baie belangrik. As iemand hierdie twee kondisies nie nakom nie maar steeds weier om van die mediese professie gebruik te maak, dan is daar ‘n baie groot kans dat hy baie groot probleme gaan ervaar. Wandel in geloof en in gehoorsaamheid voor God en jy sal lewe.

In hierdie boek het ek bloot die wil van God, soos ek dit sien en ervaar aan jou oorgedra. Wat jy daarmee maak is tussen jou en God. God het vir die mens sy eie wil gegee. Ons moet elkeen met God en sy woord deel en doen volgens hierdie wil. Ons moet elkeen ons eie heil uitwerk in vrees en in bewing. Daarom kan ek nie verantwoordelikheid aanvaar vir enigiets wat ek in die boek noem waarmee nie volgens die woord van God gedeel is nie.

Ek hoop en vertrou dat die wonderlike waarhede in hierdie boek, wat ek deur genade van God ontvang het en ook wat ek van die mense ontvang het wat ek in die boek aangehaal het, jou lewe ingrypend en ten goede sal verander. Aan God al die eer vir dit wat Hy doen.

Die volgende belangrike aspekte rondom bloedlyn vloeke word deeglik in die boek, “Die waarheid omtrent bloedlyn vloeke” bespreek en verduidelik hoe die koninkryk beginsels van God rondom hierdie onderwerpe funksioneer:

Wanneer mense na hulle voorouers kyk maak hulle persoonlike observasies wat hulle op ‘n dwaalspoor neem.

Mense weet nie hoekom hulle siek is nie en hulle verstaan nie die werklike oorsake van siekte, ellende en swaarkry nie.

Mense ken nie die Bybelse beginsels rondom die straf van God nie.

Mense ignoreer die Skrifgedeeltes waarin God dit duidelik uitspel dat geen mens ‘n ander mens se sondes kan of mag dra nie.

Mense verstaan nie die verlossingsdaad van Christus aan die kruis nie.

Kry sommer nou die boek, “Die waarheid omtrent siektes en ander ellendes” asook “Die waarheid omtrent bloedlynvloeke”, op die “Hulpmiddels” bladsy om meer inligting rondom hierdie belangrike onderwerpe te bekom.

Terug na die Tuis bladsy

Alle plaaslike hulpmiddels op hierdie webblad is gratis. Help ons asseblief deur dit met jou vriende te deel deur middel van die sosiale netwerke. Sosiale netwerke skakels beskikbaar onder aan bladsye

Interesting Posts